การพัฒนาและสร้างชุดทดสอบการปิดผนึกฟิล์มพลาสติกด้วยแท่งความร้อนโดยใช้ระบบสุญญากาศ

การพัฒนาและสร้างชุดทดสอบการปิดผนึกฟิล์มพลาสติกด้วยแท่งความร้อนโดยใช้ระบบสุญญากาศ

คณะผู้จัดทำ          1.นายวสุพล เพ็งสระเกษ 2.นายศิริพงษ์ ห้วยทราย 3.นายจักรพงษ์ เวียงชัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภเอก ประมูลมาก 

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               ปิดผนึกฟิล์มพลาสติกด้วยแท่งความร้อน ระบบสุญญากาศ 

บทคัดย่อ

การทำปริญญานิพนธ์เรื่อง การออกแบบและสร้างชุดทดสอบการปิดผนึกด้วยแท่งความร้อน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เครื่องปิดผนึกฟิล์มพลาสติกด้วยแท่งความร้อน ที่สามารถปิดผนึกแก้วขนาด 225มิลลิลิตร โดยสามารถปรับเวลาในการกด ปรับอุณหภูมิ ปรับแรงดันสำหรับกดปิดผนึกได้ และให้ได้เครื่องทดสอบด้วยระบบสุญญากาศโดยสามารถปรับแรงดูดสุญญากาศได้ และทั้งสองเครื่องสามารถทำงานได้จริง เพื่อทำการทดสอบหาสามตัวแปรสำคัญคือ อุณหภูมิ เวลา และแรงกดในการปิดผนึกโดยการนำไปทดสอบด้วยเครื่องดูดสุญญากาศเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ฟิล์มพลาสติกแข็งแรงและเกิดรอยรั่วน้อยที่สุด

วิธีการออกแบบและสร้างชุดทดสอบการปิดผนึกฟิล์มด้วยแท่งความร้อนด้วยระบบ
สุญญากาศ มีขั้นตอนที่ต้องศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับระบบการทำงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบเครื่อง คำนวณการจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการสร้างชุดทดสอบเพื่อหา
ข้อบกพร่องและแก้ไขปรับปรุงให้ได้เครื่องปิดผนึกฟิล์มด้วยแท่งความร้อนและเครื่องทดสอบ
สุญญากาศตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการใช้งาน

จากการทดสอบรอยรั่วพบว่าตัวแปรสำคัญทั้งสามตัวแปรคือ อุณหภูมิ เวลา และแรงในการกดนั้นต่างก็มีอิทธิผลต่อการยึดติดฟิล์มพลาสติกและแก้วทั้งสิ้นหากอุณหภูมิมากไปจะทำให้ฟิล์มพลาสติกร้อนจนละลายหรือถ้าหากน้อยเกินไปก็จำส่งผลให้ฟิล์มพลาสติกไม่สามารถยึดเกาะและละลายติดกับแก้วได้ดีพอ โดยจากกราฟสรุปผลนั้นก็แสดงให้ได้เห็นว่าอุณหภูมิ เวลา และแรงกดนั้นแปรผันตามกันหาก ผลสรุปได้จากการทดสอบรอยรั่วจากการปิดผนึกฟิล์มพลาสติกด้วยแท่งความร้อนโดยใช้ระบบสุญญากาศ พบว่าที่ระดับแรงดัน 0.65 Mpa อุณหภูมิ 170 ◦C และที่เวลาในการกด 9 วินาที เหมาะสมที่จะทำการปิดผนึกที่สุด

Abstract

thesis The design and construction of the heat stick sealing test kit is intended to achieve a plastic film sealing machine with a heat stick. that can seal 225 ml of glass, can adjust the press time, adjust the temperature, adjust the pressure for the sealing press. And get a vacuum tester with adjustable vacuum suction power. And both machines can actually work. To determine the three key variables, temperature, time and sealing pressure, they were tested with a vacuum to determine the optimal values ​​that strengthened the plastic film and caused the least leakage.

How to Design and Build a Vacuum Heat Seal Film Sealing Test Kit There are steps that need to be studied in detail about the working system. Related theory of machine design Calculate the procurement of equipment, related materials and carry out the creation of testing kits to detect defects and improve the film sealing machine with a heat stick and a vacuum tester for the intended purpose of use.

From the leak test, it was found that the three important variables, namely temperature, time and pressure, all influenced the adhesion of plastic film and glass. Too much, it results in the plastic film not being able to adhere and melt to the glass well enough. From the summary graph, it can be seen that the temperature, time and pressure vary accordingly. The results were obtained from the leak test of the plastic film sealing with a thermosetting rod using a vacuum system. It was found that at a pressure of 0.65 Mpa, a temperature of 170 ◦C, and at a press time of 9 s, it was optimal to seal.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *