การปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ด้วยกิจกรรม 5ส

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ด้วยกิจกรรม 5ส

คณะผู้จัดทำ         1.นายเสฎฐวุฒิ ทัศมาลา 2.นางสาวนฐนน ทองคู่

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ระพี กาญจนะ

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ                การปรับปรุง นิวเมติกส์ กิจกรรม 5ส

บทคัดย่อ

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ด้วยกิจกรรม 5ส มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําการดําเนิน
กิจกรรม 5ส และคู้มือการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเป็นแนวทางการส่งเสริมการดําเนินการกิจกรรม 5ส
ในการปรับปรุงให้มีคุณภาพมาตรฐานภายในห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ หลังปฏิบัติงานและมีความสะดวก สะอาด ภายใน
ห้องปฏิบัติการ ไม่ก่อให้ความสกปรกและอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนปรับปรุงทางผู้จัดทําได้พบปัญหาคือ ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์มีสภาพรกสกปรก ขาดการดูแลทําความสะอาด อุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ และของที่ไม่เกี่ยวข้องก็อยู่กระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ไม่เป็นระเบียบ อุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ชํารุดก็ไม่ได้ถูกแยกไว้ สภาพแวดล้อมดูไม่สบายตาไม่น่าปฏิบัติงาน

เพื่อทําให้ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ได้พร้อมเปิดใช้บริการ จึงได้นํากิจกรรม 5ส มาดําเนินการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ โดยผู้จัดทําได้แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส ตั้งแต่ ส สะสาง
ส สะดวก ส สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัยจัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส คู่มือการปฏิบัติงานนิวเมติกส์ และเพื่อให้การดําเนินกิจกรรม 5ส เป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามแผนที่ได้ตั้งไว้จึงทําแบบประเมินความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการนํากิจกรรม 5ส มาใช้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์และให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 5ส นี้ต่อไป

หลังจากการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ด้วยกิจกรรม 5ส ผลที่ได้คือ มีการกําหนด
แผนการทํากิจกรรม 5ส อย่างชัดเจน อุปกรณ์นิวเมติกส์เครื่องมือต่าง ๆ ถูกแยกเก็บให้เป็นที่เป็น
ระเบียบ แยกอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ชํารุดออก เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ มีการทําความสะอาดและจัดวางแผนผังตู้เก็บอุปกรณ์และโต๊ะปฏิบัติงานใหม่ จัดทําบอร์ดกิจกรรม 5ส ติดป้ายบอกกํากับ เช่น สวิทซ์ไฟ สวิทซ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขตู้ ตารางรายการอุปกรณ์นิวเมติกส์ เส้นสีเหลืองกําหนดพื้นที่การปฏิบัติงานและคู้มือการปฏิบัติงานนิวเมติกส์ขั้นพื้นฐาน จากการทํากิจกรรม 5ส ทางผู้จัดได้ทําแบบประเมินความคิดเห็นในการทํากิจกรรม 5ส ผู้ที่ประเมินคือเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาบุคลากร แม่บ้านผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า เห็นด้วย 91.67% และไม่เห็นด้วย 8.3% จึงสรุปความคิดเห็นโดยรวมว่า “เห็นด้วย” กับการดําเนินกิจกรรม 5ส ในครั้งนี้ และต้องให้ทําเป็นมาตรฐานในการดําเนินการกิจกรรม 5ส ต่อไป

Abstract

The improvement of the Pneumatics Laboratory with 5S activities aims to establish 5S activities and operational manuals. to create a guideline to promote the activities 5S In order to improve the quality standards within the pneumatics laboratory, it helps to maintain order in the storage of tools, equipment after work and to facilitate cleanliness in the laboratory. Does not cause dirt and accidents while working which before the improvement, the developer found a problem which is The pneumatics laboratory is dirty. lack of maintenance Equipment, tools, and unrelated items are scattered and disorganized. Defective pneumatic devices are not isolated. The environment is uncomfortable for the eyes to work.

to make the Pneumatics Laboratory ready to open for service Therefore, 5S activities were used to improve the Pneumatics Laboratory. The organizers have been able to plan 5S activities ranging from clean, convenient, clean, hygienic, and create habits to create a 5S action plan. Pneumatics operation manual. And in order for the 5S activities to be carried out consistently as planned, an opinion assessment form was made from the personnel development center staff. Service personnel and related persons whether they agree or disagree with the implementation of the 5S activity to improve the Pneumatics Laboratory and to allow the relevant officials to continue to participate in the 5S activity

After upgrading the Pneumatics Laboratory with 5S activities, the result was a clearly defined 5S activity plan. Isolate the damaged pneumatic equipment. to modify or replace a new device. Equipment cabinets and operating tables have been cleaned and layout is new. Make a 5S activity board and attach a label such as a light switch, air conditioning switch, cabinet number, a list of pneumatic equipment. The yellow line defines the operating area and the Basic Pneumatics Operating Manual. From the 5S activities, the organizers have made an opinion assessment form for the 5S activities. The assessors are staff of the Human Resource Development Center. The housewives involved found that 91.67% agreed and 8.3% disagreed. Therefore, the overall opinion was “agree” with the implementation of this 5S activity and had to be standardized in the implementation of the 5S activity. next

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *