การปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานหล่อด้วยเทคนิคการวางผังโรงงาน

การปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานหล่อด้วยเทคนิคการวางผังโรงงาน

คณะผู้จัดทำ         1.นายทวีกาญจน์ พูลประเสริฐ   2.นายภาคภูมิ ฉลวย   3.นายสมคิด สอนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ปราโมทย์ พูนนายม

ปี                             พ.ศ.2560

คำสำคัญ               วางผังโรงหล่อ แผนเชิงปฏิบัติ(SLP) แผนภูมิจาก-ไป(From to Chart)

บทคัดย่อ

โครงการนี้เกิดเนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการไม่มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานหล่อ ทางคณะผู้จัดจัดทำจึงเกิดความคิดต้องการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานภายในอาคารของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้มีพื้นที่ ที่สามรถปฏิบัติงานหล่อได้เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานหล่อและมีอุปกรณ์กับเครื่องจักรที่พอเพียงพร้อมต่อการใช้งาน

ในการออกแบบและวางผังโรงงานวิศวกรรมงานหล่อนี้ เพื่อออกแบบการจัดวางตำแหน่งของเครื่องจักร ภายในโรงหล่อขนาด 81 ตารางเมตร โดยการวางผังของการหล่อนั้นต้องทำการขนย้ายของและปรับปรุงพื้นที่ให้โล่งเพื่อพร้อมที่จะวางผังเครื่องจักรภายในโรงหล่อโดย ใช้แผนการเชิงปฏิบัติSLP เข้ามาช่วยในการดำเนินการ ซึ่งจะทำให้สามารถแยกความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมได้อย่างสะดวก จะทำให้ได้แผนผังของการออกแบบ 2 แผนผัง คือ แผน ก และแผน ข

ส่วนในการตัดสินใจเลือกแผนผังที่ดีที่สุดนั้นจะใช้แผนภูมิไป-จาก From to Chart มาเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ โดยจะใช้ระยะทางของการทำงานมาเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจเลือกแผนผังซึ่งจะทำให้ได้แผนผัง ก ซึ่งเป็นแผนผังที่ดีที่สุดมาเป็นแบบและจัดการวางเครื่องจักรตามแผนผัง ก

Abstract

This project was born because the Department of Industrial Engineering does not have a casting area.The organizing committee therefore came up with an idea to improve the condition of the unused area inside the building of the Department of Industrial Engineering to have space.Where the casting machine can work in order to accept students who come to work in casting and have sufficient equipment and machinery ready for use

In the design and layout of this casting engineering plant to design the placement of the machine Inside the foundry, size 81 square meters.The layout of the casting requires moving and improving the area to be open to be ready for the layout of the machinery inside the foundry. Use a SLP Action Plan to help in the operation This will make it possible to separate the relationship of each activity conveniently. This will result in a schematic of two designs: Plan A and Plan B.

When deciding on the best chart, the From to Chart chart is used as a tool to aid in decision making The distance of work will be used as an important factor in deciding on the schematic that will result in Diagram A, which is the best schematic for the layout and arrangement of the machine according to Diagram A.

 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *