การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการประกอบโคมไฟท้ายรถจักรยานยนต์

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการประกอบโคมไฟท้ายรถจักรยานยนต์

คณะผู้จัดทำ          นางสาวจุรีพร สุขใจ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ระพี กาญจนะ

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ                การปรับปรุงประสิทธิภาพ ประกอบโคมไฟ รถจักรยานยนต์

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำงาน ทำให้เกิดความสมดุลใน
สายการผลิต และหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตโดยเปรียบเทียบจากเวลาการทำงานของพนักที่ลดลงในสายการผลิตโคมไฟท้ายรถจักรยานยนต์โมเดล A ของโรงงานตัวอย่าง จากการศึกษา
กระบวนการผลิต พบว่าเวลาในกระบวนการผลิตพนักงานแต่ละคนทำงานไม่เท่าเทียมกัน โดย
พนักงานบางคนทำงานหลายอย่าง ในขณะที่บางคนทำงานน้อยและมีเวลาว่างงานมากกว่าพนักงานคนอื่นๆ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า

ข้ันตอนการดำเนินการปรับปรุง ได้นำเทคนิคปรับปรุงพื้นที่การทำงานของพนักงาน
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและโยกย้ายงานของพนักงานแต่ละคน ตามหลักการ 5ส และหลักการ ECRS เพื่อให้เวลาในการทำงานของพนกังานแต่ละคนมีความสมดุลกันมากขึ้น

ผลการศึกษาหลังการปรับปรุงพบว่า สามารถลดเวลาการทำงานของพนักงานใน
สายการผลิตนี้ไดจ้ากเดิมใช้เวลาในการผลิตชิ้นงาน 70.66 วินาที/ชิ้น เหลือ 55.08 วินาที/ชิ้น ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมจะผลิตชิ้นไดจ้า นวน 51 ชิ้น/ชั้วโมง สามารถผลิตชิ้นงานได้เพิ่มขึ้นเป็น 65 ชิ้น/ชั่วโมง และสามารถปรับสมดุลการทำงานของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 18.33% จากเดิม 79.79% เพิ่มขึ้นเป็น 98.12% ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์

Abstract

This dissertation is intended to study how it works. Balance in
And find ways to increase productivity by comparing the reduced working time of the model A motorcycle tail lamps of the sample factory. According to the study,
The production process finds that the time in each employee’s production process is not equal.Some employees multitask, while others work less and have more unemployment time than others, causing work delays, unable to deliver goods according to customer requirements.

During the renovation process, the company has adopted techniques to improve the working area of the employees.Improve the working process and migration of each employee according to the 5S principles and ECRS principles to make each employee’s working time more balanced.

Post-renovation studies have shown that employees can reduce their working hours in The original production line took 70.66 seconds/piece to produce 55.08 seconds/piece. As a result, the product will be produced at 51 pieces/hour.The workpiece can be increased to 65 pieces/hour and can balance the work of employees to increase productivity by 18.33% from 79.79%, increasing to 98.12%, which is the objective.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *