การบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง : กรณีศึกษา อุปกรณ์นิวเมติก

การบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง : กรณีศึกษา อุปกรณ์นิวเมติก

คณะผู้จัดทำ         1.นายวัชรพงษ์ แซ่อิ๋ว 2.นายนิกร พูลสวัสดิ์ 3.นายสากล สุขเกื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ระพี กาญจนะ

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด                                                           จุดสั่งซื้อที่เหมาะสม ปริมาณสต็อกเพื่อความปลอดภัย

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดซื้อจัดหาของอะไหล่คงคลังประเภทนิวเมติก โดยทำการเก็บข้อมูลของการใช้อะไหล่ย้อนหลัง 1 ปี เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการใช้อะไหล่ ซึ่ง
พบปัญหาคือ เมื่อต้องการใช้อะไหล่ต้องรอการสั่งซื้อทำให้เสียเวลาในการรอคอย ขั้นตอนการศึกษาโดยเริ่มจากการจำแนกกลุ่มโดยใช้ ABC Analysis เพื่อแยกอะไหล่ออกเป็นกลุ่มๆ ตามความสำคัญพบว่าวัสดุคงคลังกลุ่ม A มีจำนวน 14 รายการ กลุ่ม B มีจำนวน 15 รายการ กลุ่ม C มีจำนวน 35 รายการ ในการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะกลุ่ม A ซึ่งเป็นอะไหล่ที่มีมูลค่าสูงได้นำไปทำการพยากรณ์ความต้องการใช้อะไหล่ โดยมีการพยากรณ์ทั้งหมด 5 วิธี ได้แก่ การพยากรณ์อย่างง่าย การพยากรณ์วิธีค่าคงที่ การพยากรณ์วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การพยากรณ์วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก และ การพยากรณ์วิธีการเชิงเส้น จากนั้นทำการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ของกลุ่ม A เพื่อหาค่า ค่าพยากรณ์ที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุดโดยใช้MSE ที่มีค่าน้อยที่สุด ซึ้งเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่ม A ส่นใหญ่ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยถ่งน้ำหนัก ซึ้งมี 6 รายการ วิธีสมการเชิงเส้น ซึ้งมี 4 รายการ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ้งมี 3 รายการ และวิธีค่าคงที่ มี 1 รายการ เมื่อได้การพยากรณ์ความต้องของอะไหล่ที่เหมาะสมที่สุดแล้ว นำมาทำการหาความต้องการอะไหล่ต่อปี เพื่อจะได้นำไปหาการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดตามหลักกการของ EOQ Model โดยมีการคำนวณหาค่า จุดสั่งซื้อที่เหมาะสม (ROP) การสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) และปริมาณสต็อกเพื่อความปลอดภัย (SS) ตามลำดับ

Abstract

This study aims to study the procurement system of pneumatic inventory parts. The company collects information about the use of spare parts for the past 1 year to study the behavior of the use of spare parts, which The problem is that when using spare parts, waiting for an order will be wasted waiting time. The study process starts with group classification using ABC Analysis.In order to separate the spare parts into groups according to the importance, there were 14 group A inventory items, group B had 15 items, Group C had 35 items. Predict fixed methods, forecast moving average methods, predict weighted moving average methods, and linear method forecasts.Then, measure the forecast tolerances of Group A to determine the optimal and closest forecast values to the reality using the least valuable MSE.There are 4 linear equations, 3 moving average methods, and 1 fixed method. In order to find the most economical order according to the EOQ Model principles, the optimum order point (ROP), the most economical order (EOQ) and the safety stock quantity (SS) are calculated respectively.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *