การประกวดโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2การประกวดโครงการส…

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล ได้รับรางวัล นักวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกดีเด่นอันดับที่ 2

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอแสดงความยินดี…

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง

ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาล…

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ห…