Registration

นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ

**หมายเหตุ**

Username คือ รหัสนักศึกษา 13 หลัก โดยไม่มีเครื่องหมายขีด (-)

Password  คือ เลขท้ายรหัสประจำตัวประชาชน 6 หลัก