Lab IE


ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาห้องปฏิบัติการการวัดห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุห้องฝึกปฏิบัติพื้นฐานห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและการผลิตห้องปฏิบัติการงานเชื่อมห้องปฏิบัติการงานออกแบบทางวิศวกรรมห้องปฏิบัติการขึ้นรูปวัสดุห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอุตสาหการห้องปฏิบัติการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ห้องปฏิบัติการระบบคลังสินค้าและขนถ่ายอัตโนมัติ