โครงการสหกิจศึกษา ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการสหกิจศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพกระ…

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง ได้รับรางวัล นักวิจัยที่จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเด่นอันดับที่ 2

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอแสดงความยินดี…

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล ได้รับรางวัล นักวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกดีเด่นอันดับที่ 2

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอแสดงความยินดี…

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะกรรมผู้ตรวจประเมินการศึกษาฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรม…

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ห…