ภาพข่าวจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรมโปสเตอร์เดย์ (Poster day)

ศึกษาดูงานระบบการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมการบิน ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบํารุงอากาศยาน

อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ นำนักศึกษาภ…

กระบวนการทำให้เป็นวัสดุคอมโพสิต เพื่อเป็นวัสดุตั้งต้นสำหรับเป็นนวัตกรรมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

โครงการสหกิจศึกษา ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการสหกิจศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพกระ…