ภาพข่าวจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรมโปสเตอร์เดย์ (Poster day)

จัดเตรียมความพร้อม การนำเสนองาน ของนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การเตรียมงานกิจกรรม Poster day ได้รับควา…

ศึกษาดูงานระบบการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมการบิน ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบํารุงอากาศยาน

อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ นำนักศึกษาภ…

🛺🌏🚩เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ ) ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปีการศึกษา 1/2565