วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          เป็นผู้นำในการผลิตวิศวกรอุตสาหการนักปฏิบัติมืออาชีพ ผู้มีความพร้อมด้านวิชาการ สามารถปฏิบัติได้ มีทักษะการสื่อสาร จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการในระดับภูมิภาคอาเซียน