อาจารย์ ธงชัย เพ็งจันทร์ดี

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลธงชัย เพ็งจันทร์ดี
Name – Last nameTongchai Pangjundee
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3446
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : thongchai_p@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

ปีการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
พ.ศ. 2554 วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2544 อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2539 ปวส./ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนนทบุรี

รายวิชาสอนที่มีความเชี่ยวชาญ

 1. คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ CAD
 2. คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต CAM
 3. กรรมวิธีการผลิต

ผลงานทางวิชาการ (Academic Works)

1. รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ (National Conference)

 1. ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2553, “การศึกษาปัจจัย มุมที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นโลหะผสมด้วยกระบวนขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด ด้วยเครื่องกัด CNC แบบ 3แกน”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ครั้งที่ 7 (The 7th KU-KPS Conference), 7-8 ธันว่าคม, กำแพงแสน ,นครปฐม.
 2. ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2554, “อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดที่เกิดขึ้นโดยกระบวนขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2554 20-21 ตุลาคม 2554 พัทยา ชลบุรี.
 3. ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2555, “อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อแรงที่ใช้ในการขึ้นรูปโดยกระบวนขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอำ เพชรบุรี.
 4. กิตติศักดิ์ ริ้วกาญจนา,ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ประสาน คำดีผล,และศิริชัย ต่อสกุล, “อิทธิพลของการขึ้นรูปแผ่นพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข”ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ “พลวัตการศึกษาสร้างสรรค์เ์พื่ออนาคตที่ยั่งยืน”ประจำปี พ.ศ. 2556 23 พฤษภาคม 2556.
 5. ธงชัย เพ็งจันทร์ดี, ประสาน คำดีผล, ศิริชัย ต่อสกุล 2556, “การศึกษาอิทธิพลของรูปทรงชิ้นงานที่มีผลต่อขนาดของชิ้นงาน โดยกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานแบบรวดเร็ว ด้วยเทคนิคการพิมพ์สามมิติ”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุรี.
 6. พิชิต วงษ์สุวรรณ,ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2556, “อิทธิพลของปัจจัยวัสดุที่มีผลต่อความเครียดที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูป ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุรี.
 7. ศิริโชค แหยมเจริญ,ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2556, “อิทธิพลของปัจจัยวัสดุที่มีผลต่อแรงในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุรี.
 8. ชวลิต อินปัญโญ, ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2556, “อิทธิพลของการขึ้นรูปโลหะแผ่นอลูมิเนียมโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุรี.
 9. ชุมพล อินทร์มณี, คุณากร ธรรมวิจิตร์, อัญชลี ทองใบศรี, ชลิตา รัศมี 2559,“การลดของเสียในกระบวนการผลิตตัวล็อคเบาะรถจักรยานยนต์”, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ. 2559 4(2), 73-82.
 10. Pangjundee, T., & Muttamara, A. (2017). Influence of Cutting Angle of Indexable Drill to Drilling Performance: The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, Thammasat University, Rangsit Campus, Thailand. 1-3 November 2017, (pp. 73).
 11. เศรษฐ์ อุดมบุญญานุภาพ, ธงชัย เพ็งจันทร์ดี, อภิวัฒน์ มุตตามะระ, สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ 2561,“การศึกษาแรงสั่นสะเทือนอัลตร้าโซนิคช่วยในการตัดอะลูมิเนียมหล่อ”, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี พ.ศ. 2561 ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2561).
 12. ยุทธเดช อ่อนบัตร, อภิวัฒน์ มุตตามะระ,ธงชัย เพ็งจันทร์ดี 2561, “การศึกษาปัจจัยการเจาะแบบแรงเสียดทานที่มีผลต่อวัสดุไทเทเนียม Ti6AL4V”, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2556 11 พฤษภาคม 25 กรุงเทพมหานคร.

2. รายการบทความทางวิชาการวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ/ต่างประเทศ

 1. ธงชัย เพ็งจันทร์ดี, ชุมพล อินทร์มณี, คุณากร ธรรมวิจิตร์, อัญชลี ทองใบศรี, ชลิตา รัศมี 2559, “การลดของเสียในกระบวนการผลิตตัวล็อคเบาะรถจักรยานยนต์”, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ. 2559 4(2), 73-82.
 2. เศรษฐ์ อุดมบุญญานุภาพ, ธงชัย เพ็งจันทร์ดี, อภิวัฒน์ มุตตามะระ, สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ 2561,“การศึกษาแรงสั่นสะเทือนอัลตร้าโซนิคช่วยในการตัดอะลูมิเนียมหล่อ”, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี พ.ศ. 2561 ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2561).

3. รายการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

 1. ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2553, “การศึกษาปัจจัย มุมที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นโลหะผสมด้วยกระบวนขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด ด้วยเครื่องกัด CNC แบบ 3แกน”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ครั้งที่ 7 (The 7th KU-KPS Conference), 7-8 ธันว่าคม, กำแพงแสน ,นครปฐม.
 2. ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2554, “อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดที่เกิดขึ้นโดยกระบวนขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2554 20-21 ตุลาคม 2554 พัทยา ชลบุรี.
 3. ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2555, “อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อแรงที่ใช้ในการขึ้นรูปโดยกระบวนขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอำ เพชรบุรี.
 4. กิตติศักดิ์ ริ้วกาญจนา,ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ประสาน คำดีผล,และศิริชัย ต่อสกุล, “อิทธิพลของการขึ้นรูปแผ่นพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข”ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ “พลวัตการศึกษาสร้างสรรค์เ์พื่ออนาคตที่ยั่งยืน”ประจำปี พ.ศ. 2556 23 พฤษภาคม 2556.
 5. ธงชัย เพ็งจันทร์ดี, ประสาน คำดีผล, ศิริชัย ต่อสกุล 2556, “การศึกษาอิทธิพลของรูปทรงชิ้นงานที่มีผลต่อขนาดของชิ้นงาน โดยกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานแบบรวดเร็ว ด้วยเทคนิคการพิมพ์สามมิติ”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุรี.
 6. พิชิต วงษ์สุวรรณ,ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2556, “อิทธิพลของปัจจัยวัสดุที่มีผลต่อความเครียดที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูป ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุรี.
 7. ศิริโชค แหยมเจริญ,ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2556, “อิทธิพลของปัจจัยวัสดุที่มีผลต่อแรงในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุรี.
 8. ชวลิต อินปัญโญ, ธงชัย เพ็งจันทร์ดี,ศิริชัย ต่อสกุล 2556, “อิทธิพลของการขึ้นรูปโลหะแผ่นอลูมิเนียมโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุรี.
 9. Pangjundee, T., & Muttamara, A. (2017). Influence of Cutting Angle of Indexable Drill to Drilling Performance: The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, Thammasat University, Rangsit Campus, Thailand. 1-3 November 2017, (pp. 73).
 10. ยุทธเดช อ่อนบัตร, อภิวัฒน์ มุตตามะระ,ธงชัย เพ็งจันทร์ดี 2561, “การศึกษาปัจจัยการเจาะแบบแรงเสียดทานที่มีผลต่อวัสดุไทเทเนียม Ti6AL4V”, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2556 11 พฤษภาคม 25 กรุงเทพมหานคร.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *