อาจารย์ ชวลิต อินปัญโญ

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลชวลิต อินปัญโญ
Name – Last nameChawalit Inpunyo
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3447-4
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : chawalit.i@en.rmutt.ac.th.

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ สถาบันการศึกษา
วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์ทำงาน/การสอน

ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง
2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยวิจัย
2557 – ปัจจุบัน ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์

รายวิชาที่สอน

 1. เขียนแบบวิศวกรรม
 2. วัสดุวิศวกรรม
 3. วิศวกรรมเครื่องมือ

ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 และ 10 พ.ศ. 2556)

1. บทความทางวิชาการ

 1. ไพฑรูย์ พูลสุขโข, ชวลิต อินปัญโญ และศิริชัย ต่อสกุล, การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดผสมน้ำพริกกึ่งอัตโนมัติ , การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference), คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 4-6 พฤศจิกายน 2558.
 2. จงกล สุภารัตน์, ชวลิต อินปัญโญ และศิริชัย ต่อสกุล, “การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอดหอมเจียว” Journal of Engineering, RMUTT, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 51-57.
 3. Teerayut Karnchanaseangthomg, Chawalit Inpunyo and Sirichai Torsakul, 2015, Annealing on the AISI045 steel by friction welding, IE Network Conference 2015, 6-7 Ausgut  2015, The Emerald Hotel Bangkok, pp. 83.
 4. Sirichai Torsakul, Chawalit Inpunyo, Suthiwat Waewdee and Kittitorn Namsanga, “Study of Palm Potential in Producing Interlocking Block”  Rajamangala Manufacturing & Managament of Technology Conference (RMTC 2016), 28-29 July 2016, Phranakorn Si Ayutthaya, Thailand, pp.259-264.
 5. ธีรยุทธ กาญจนแสงทอง, ชวลิต อินปัญโญ และศิริชัย ต่อสกุล การศึกษาอิทธิพลของรูปทรงดรอบีดในงานลากขึ้นรูปชิ้นงานไม่สมมาตรโดยการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ วารสารการประชุมวิชำการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559.
 6. ศิริชัย  ต่อสกุล, ชวลิต  อินปัญโญ, สุทิวัส และกฤติธรณ์  นามสง่า, การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นใยปาล์มมาผลิตบล็อกประสาน วารสารการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ, 28-29 กรกฎาคม 59.
 7. ชวลิต  อินปัญโญ, ธงชัย เพ็งจันทร์ดี, ศิริชัยต่อสกุล, ศึกษาการดีดตัวกลับในกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซี, การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2560 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560.
 8. สมศักดิ์  แก่นทอง, ชวลิต  อินปัญโญ ปัจจัยของสารหล่อเย็นที่มีผลต่อกระบวนการกลึงเหล็กหล่อกราไฟต์กลม FCD400, การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2561.

2. งานวิจัย/บทความงานวิจัย

 1. การศึกษาการดีดตัวกลับของโลหะแผ่นผสมในกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบซีเอ็นซี (หัวหน้าโครงการ) สวพ. งบประมาณปี 2559
 2. การออกแบบและพัฒนารถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ำมันแบบอเนกประสงค์ (ผู้ร่วมวิจัย) สวก. งบประมาณปี 2558
 3. การออกแบบและพัฒนารถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ำมันแบบไร้ลูกร่วงสู่พื้นดิน (ผู้ร่วมวิจัย) สวก. งบประมาณปี 2560
 4. การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตแคบหมูไร้มันต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวง (หัวหน้าโครงการ) สวก. งบประมาณปี 2560
 5. การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลในการขึ้นรูปโลหะแผ่น โดยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ (หัวหน้าโครงการ) งบประมาณปี 2561
 6. การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถ่านด้วยแม่พิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสำหรับวิสาหกิจชุมชน (ผู้ร่วมวิจัย)งบประมาณปี 2561

3. อื่นๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน)

 1. คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ, เขียนแบบเทคนิค, วัสดุวิศวกรรม, กรรมวิธีการผลิต, เครื่องมือกลและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *