อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลเฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์
Name – Last nameChalermsak Thavornwat
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-4422
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : chalermsak_t@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ สถาบันการศึกษา
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2543 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน/การสอน

ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง
2545 – 2548 บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัด หัวหน้าฝ่ายวางแผน
2548 – 2549 บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) วิศวกร (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
2549 – 2557 บริษัท ธนาสตีล เวิร์ค จำกัด ผู้จัดการโรงงาน
2557 – 2558 บริษัท ซัมเอ็นจิเนียริ่งโซลูชั่น จำกัด ที่ปรึกษา (ด้านวิศวกรรม)
2559 – ปัจจุบัน ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์

รายวิชาที่สอน

 1. สถิติวิศวกรรม
 2. การจัดการผลิตภาพ
 3. คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
 4. การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหารโครงการ
 5. ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

งานวิจัย/บทความงานวิจัย

 1. โครงการอุปกรณ์เพื่อลดอันตรายจากการทำงานในส่วนงานเครื่องพับขึ้นรูปโลหะแผ่น (ผู้ร่วมวิจัย)โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถ่านด้วยแม่พิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสำหรับวิสาหกิจชุมชน (หัวหน้าโครงการ) โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการบรรจุน้ำดื่มบรรจุขวด (หัวหน้าโครงการ) โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลงานทางวิชาการ (Academic Works)

1. ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 1. Em-on Chaiprateep and Chalermsak Thavornwat. 2018. Optimization of Clinacanthus nutans Biodegradable Analgesic Patch. Natural Product Communications 2018, Vol. 13(12). pp. 1569-1572

2. ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

 1. Chalermsak Thavornwat, Rapee Kanchana, Srirai Jarupinyo and Voraya Wattanajitsiri. 2017. THE DEFECT REDUCTION IN WIRE PARTS PROCESS FOR CAR SEAT. Thai Industrial Engineering Network Journal, Thailand, Vol. 3(1). pp. 25-33

3. รายการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. Kaona Jonguwuttanaruk and Chalermsak Thavornwat. 2016. Cost Reduction of Terminal splice in Wire harness by Using Design of Experiment. IE Network Conference 2016, Thailand, 7-8 July 2016.
 2. Chalermsak Thavornwat, Srirai Jarupinyo and Rapee Kanchana. 2017. The Quality of Work Development on Plywood Production by Industrial Engineering Techniques. IE Network Conference 2017, Thailand, 12-15 July 2017.
 3. Chalermsak Thavornwat and Srirai Jarupinyo. 2017. Productivity improvement on packing process of mixed beverage. Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2017, Thailand, 7-8 December 2017.
 4. Kaona Jonguwuttanaruk, Phadungsilp Phitak and Chalermsak Thavornwat. 2017. Productivity improvement : A Case study of Automotive part Manufacturing. Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2017, Thailand, 7-8 December 2017.
 5. Chalermsak Thavornwat and Srirai Jarupinyo. 2018. Reduction of Waste in Truck Tire Manufacturing Process : A Case study of The Tire Molding Process. Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2018, Thailand, 30-31 May 2018.
 6. Chalermsak Thavornwat and Srirai Jarupinyo. 2018. Reduced Model Change Time with SMED Technique Case Study of Mixed Beverage Manufacturing. IE Network Conference 2018, Thailand, 23-26 July 2018.
 7. Chalermsak Thavornwat and Suwit Boonchujarud. 2019. The reduce time of finding raw materials in warehouse using industrial engineering techniques. Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2019, Thailand, 30-31 May 2019.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *