อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลวิเชียร เถื่อนเครือวัลย์
Name – Last nameVichiean Thuankruaval
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3440
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : vichiean.t@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
Master of technology (M.T) Technology University of The Philipines

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

  1. Automatic Machine
  2. Industrial Engineering Project

ผลงานวิจัยย้อนหลัง ถึงปัจจุบัน การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  1. สมศักดิ์ แก่นทอง, วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์ และศิริชัย ต่อสกุล “อิทธิพลของกระบวนทางความร้อนต่อสมบัติทางกลของเหล็กกล้า AISI 1045 ที่ผ่านการเชื่อมด้วยความเสียดทานสำหรับอุตสาหกรรมการเชื่อมเพลา” Naresuan University Engineering Journal, January-June 2016 Vol.11 No.1, pp. 85-92.
  2. Vichiean Thuankruaval, Montree Nuamchit and Sirichai Torsakul, 2014, Influence of Lubricants on the Relationships between Springback and Strain in Compression, The 11th International KU-KPS Conference, 8-9 December 2014, Kasetsart University (Khampaengsaen Campus),  Nakornpathom, pp.182.             
  3. Vichien Thuankruaval and Sirichai Torsakul, 2012, Microstructure and Mechanical Properties of Alloy Steel Joined by Friction Welding, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 2164.
  4. Kunthon Thongsri, Vichien  Thuankruaval and Sirichai Torsakul, 2010, “A Study of the Influence of Lubricant in Fine Blanking by Using Double V-Ring” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 52.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *