อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลวรญา วัฒนจิตสิริ
Name – Last nameVoraya Wattnajitsiri
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-4421
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : voraya.w@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ สถาบันการศึกษา
MBA General Management 2547 Cleveland State University, USA
M.Eng. Manufacturing Engineering and Operation Management 2544 University of Nottingham, UK
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

 1. Operation Research
 2. Production Planning and Control
 3. Seminar
 4. Project Management

ประสบการณ์ทำงาน/การสอน

ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง
2544 – 2546 บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) วิศวกร
2547 – 2548 บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด วิศวกร
2548 – ปัจจุบัน ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์

รายวิชาที่สอน

 1. การวิจัยการดำเนินงาน
 2. การวางแผนและควบคุมการผลิต
 3. การออกแบบการทดลองเบื้องต้นสำหรับวิศวกร
 4. ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ผลงานทางวิชาการ (Academic Works)

1. บทความทางวิชาการ

 1. Poonsukkho, P., Wattanajitsiri, V. and Kuptasthien, N. (2011). “A Study of Factors Affect Graduation upon Plan of Study for Academic Year 2009, Industrial Engineering Bachelor Degree Program, Faculty of Engineering, RMUTT.  INCEE9 Conference Proceedings, International and National Conference on Engineering Education, 4-6 May 2011, Phuket, Thailand, pp. 86-89. (in Thai).
 2. Surat Triwanapong, Voraya Wattanajitsiri and Kittipong Kimapong (2014). “Optimization of Friction Stir Spot Welding Parameters of Lap Joint between AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc-coated Steel”, The 3rd International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, S.KOREA, 30 July – 3 August 2014.pp 114-120.
 3. Kittipong Kimapong, Pramote Poonayom, and Voraya Wattanajitsiri, “Microstructure and Wear Resistance of Hardfacing Weld Metal  on JIS-S50C Carbon Steel in Agricultural Machine Parts”, Material Science Forum 872 (2016) 55-61.
 4. ไพบูลย์  แย้มเผื่อน, วรญา วัฒนจิตสิริ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลของการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนหลังการเชื่อมต่อสมบัติทางกลของโลหะเชื่อมพอกผิวแข็งบนเหล็กกล้าคาร์บอน” วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 (2560) 1-8.
 5. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, วรญา วัฒนจิตสิริ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “โครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง JIS-S50C” วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 (2560) 23-30.
 6. ปราโมทย์ พูนนายม, วรญา วัฒนจิตสิริ, อรรถกร จันทร์ชนะ, สหัส มีชะคะ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลของตัวแปรการกัดต่อรูปร่างเศษกัดและการสึกหรอของคมตัดในการกัดผิวหน้าโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กกล้า JIS-S50C” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (2559) 37-42.
 7. ปราโมทย์ พูนนายม, ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, วรญา วัฒนจิตสิริ, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “โครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กหล่อเทา FC25” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2559) 35-41.
 8. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, สุริยา ประสมทอง และวรญา วัฒนจิตสิริ. “อิทธิพลของการรองพื้นและการพอกผิวแข็งต่อสมบัติท่างกลของโลหะเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2559) 77-86.
 9. Kittipong Kimapong, Pramote Poonnayom and Voraya Wattanajitsiri. Microstructure and Wear Resistance of Hard-facing Weld Metal on JIS-S50C Carbon Steel in Agricultural Machine Part. International Conference on Material and Manufacturing Technology (ICMMT2016), May 14-16, 2016. Chiangmai, Thailand. In CD Rom.
 10. Kittipong Kimapong, Varaya Wattanajitsiri and Presert Hachanon. “Factor Affecting FSW A5083 Aluminum and SS400 Steel Lap Joint Properties” Mining, In Proceeding of Materials and Petroleum Engineering, May 10-11, 2007, Phuket, THAILAND, In CD-ROM.
 11. ปราโมทย์ พูนนายม, วรญา วัฒนจิตสิริ, อรรถกร จันทร์ชนะ, สหัส มีชะคะ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. ความสามารถในการตัดเฉือนโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กกล้า JIS-S50C. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 7-8 กรกฎาคม 2559  โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น หน้า 1127-1132.
 12. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, วรญา วัฒนจิตสิริ, อรรถกร จันทร์ชนะ, ศิวกร อ่างทอง และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. อิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ต่อสมบัติของรอยต่อชนระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน AISI1015 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 7-8 กรกฎาคม 2559  โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น หน้า 1133-1138.
 13. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, วรญา วัฒนจิตสิริ, สมศักดิ์ แก่นทอง และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการต้านทานการสึกหรอระหว่างก่อนและหลังการอบชุบด้วยความร้อนชั้นพอกผิวแข็ง JIS S50C ของลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวและนวดข้าว. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 11 พหุวัฒนธรรม: โอกาสและความท้าทาย. 25 มีนาคม 2559. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร. 159-168.
 14. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, วรญา วัฒนจิตสิริ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และอรรถกร จันทร์ชนะ. อิทธิพลของอุณหภูมิการอุ่นชิ้นงานก่อนการเชื่อมที่ส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง JIS-S50C. พลวัตการศึกษาสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน. 23 พฤษภาคม 2559. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปทุมธานี. หน้า 22-31. 
 15. เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์, ระพี กาญจนะ, วรญา วัฒนจิตสิริ และศรีไร จารุภิญโญ, “การลดของเสียในกระบวนการผลิตขดลวดเหล็กขึ้นรูปสำหรับเบาะรถยนต์”, วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2560.
 16. วรญา วัฒนจิตสิริ, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. การหาค่าตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. ปีที่ 28. ฉบับที่ 4. ตุลาคม-ธันวาคม 2560.
 17. วรญา วัฒนจิตสิริ, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. โครงสร้างจุลภาคและการแตกร้าวในโลหะเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุมของรอยต่อตัวทีระหว่างเหล็กกล้า SS400/SUS304”. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. ปีที่ 29, ฉบับที่ 3. กรกฎาคม-กันยายน 2561.
 18. ปราโมทย์ พูนนายม, วรญา วัฒนจิตสิริ, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ไพบูลย์ แย้มเผื่อน. Effect of Blade Geomatries, Blade Amount, and Feed Direction on Palm Cutting Chip of Orbital Cutting Blade Palm Chopping Machine. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 16. ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 2561.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *