รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลรศ.ดร.ศิริชัย   ต่อสกุล
Name – Last nameAssoc. Prof. Dr.-Ing.  Sirichai  Torsakul
ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3490
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : sirichai.to@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Education)

ปีการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
05/2002 – 04/2007 Doctor of Engineering (Dr.-Ing.) in Engineering Design Aachen University of Technology, Aachen, Germany
05/1998 – 10/2000 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
06/1994 – 03/1996 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (การผลิต) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

  1. Manufacturing of Technology
  2. Engineering Design
  3. Metal Forming of Technology
  4. Simulation Technique
  5. Finite Element Analysis (FEA)
  6. Composite Material (Sandwich Materials) 
  7. Engineering Materials
  8. Composite Material (Sandwich Materials)

ผลงานทางวิชาการ (Academic Works)

1. รายงานการประชุมทางวิชาการในประเทศ/ต่างประเทศ

1Sirichai Torsakul and Natha Kuptasthien, “Effects of three parameters on forming force of the single point incremental forming process” Journal of Mechanical Science and Technology 33 (60) (2019) 1-7. (Q2: Scopus)
2Paisan Thongsong, Sonchai Kancharlearn and Sirichai Torsakul, “Design and Development of the Oil Shake Off Shredded Pork Prototype Machine of  Ban Nong Luang Volunteer for Rural Development Women Group’s OTOP for Exporting to AEC” Kasem Bundit Engineering Journal 8 (3), 2018, pp.89-100.
3ไพฑรูย์ พูลสุขโข, สุทิวัส แววดี, กุณฑล ทองศรี และศิริชัย ต่อสกุล, “การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหอมแดงต้นแบบ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” Journal of Engineering, RMUTT, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561, หน้า 43-50.
4จงกล สุภารัตน์, ชวลิต อินปัญโญ และศิริชัย ต่อสกุล, “การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอดหอมเจียว” Journal of Engineering, RMUTT, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 51-57
 5กฤติธรณ์ นามสง่า, ชัยยะ ประณีตพลกรัง, กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ศิริชัย ต่อสกุล “การเปรียบเทียบความหยาบผิวของดรอว์บีดในการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นที่มีรูปทรงไม่สมมาตรด้วยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์” Naresuan University Engineering Journal, January-June 2017 Vol.12 No.1, pp. 63-72.
6สมศักดิ์ แก่นทอง, วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์ และ ศิริชัย ต่อสกุล “อิทธิพลของกระบวนทางความร้อนต่อสมบัติทางกลของเหล็กกล้า AISI 1045 ที่ผ่านการเชื่อมด้วยความเสียดทานสำหรับอุตสาหกรรมการเชื่อมเพลา” Naresuan University Engineering Journal, January-June 2016 Vol.11 No.1, pp. 85-92.
7Teerayut Karnchanaseangthong, Chawalit Inpunyo and Sirichai Torsakul, “A Study of the Effect of Drawbead Shape in Non-Symmetry Deep Drawing Process by using Finite Element –Simulation” Thai Industrial Engineering Network Journal, Vol. 2 No.3 July-December 2016, pp.15-22.“
8พิสิษฐ์ ศรีน้อย และศิริชัย ต่อสกุล, “การศึกษาอิทธิพลแหวนจิกในกระบวนการตัดไฟน์แบลงค์กิ้งโดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์” The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Vol.24, No.1, January-Aril 2014, pp.75-86.
9ศิริชัย ต่อสกุล และกฤษดา บรรเทา, “อิทธิพลของแรงดันของเหลวที่มีต่อแรงลากขึ้นรูปลึกเหล็กคาร์บอนรีดเย็น SPCC ด้วยการเคลื่อนที่ของของเหลว”, The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Vol.23, No.3, September-December 2013, pp.618-629.
10Sirichai Torsakul, “A Study of the Mechanical Properties on Surface Fine Rolling Process Using FEM-Simulation”, Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Vol. 19 No.4, 2008, pp.62-67. 
11Jörg Feldhusen, Sirichai Torsakul, Alexander Brezing and Sivakumara Krishnamoorthy, “Numerical Modeling and Experimental Investigation of the Failure Modes of the Cellular Foam Sandwich Structures, Journal of Metals, Materials and Mineral, Vol.18 No.2, 2008, pp.111-115.
12Sirichai Torsakul, “Investigation of the Punch Shapes on Sheared Edge Quality of Aluminium” Engineering Journal of Siam University, Vol. 19 (Issue 2), No.17, July-December 2008, pp.56-60.
13A.Watanapa and S.Torsakul, “The Influence of Surface Roughness of Drawbead on Non-Symmetry Deep Drawing Cold Rolled Steel Sheet” International Journal of Mechanical and Industrial Engineering 6, 2012, pp.200-206.
14Phisit Seanoi and Sirichai Torsakul, A Study of the Draw Bead Shapes on the Deep Drawing Non-Symmetry Sheet Metal Process, Research and Development Journal Volume 24 No.3, 2013, pp.32-37.

2.  รายการการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

1 Montri Kawsuk and Sirichai Torsakul, “Surface Improvement of SCM 440 by the Ball-burnushing Technique” The 10th International Conference on Science , Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2018, 11-13 July, 2018, Don Chan Placw Hotel & Convention, Vientiane, Lao PDR, pp. 27.
2 Sirichai Torsakul, Suthiwat Waewdee and Natha Kuptasthien, “Design AND Construction of Mixed Salt Pan Sediments Machine for Produce Bio-Fertilizer” Rajamangala Manufacturing & Managament of Technology Conference (RMTC 2018), 30-31 May 2018, Deevana Plaza Krabi, Thailand, pp.46.
3 Sirichai Torsakul, and Aalexander Brezing, 2016, “A Finite Element Simulation for Shape Influences of the Drawbead on the Non-Symmetry deep Drawing Process” 2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management,  4-7 December 2016, Bali, Indonesia, pp.80.
4 Sirichai Torsakul, Chawalit Inpunyo, Suthiwat Waewdee and Kittitorn Namsanga, “Study of Palm Potential in Producing Interlocking Block”  Rajamangala Manufacturing & Managament of Technology Conference (RMTC 2016), 28-29 July 2016, Phranakorn Si Ayutthaya, Thailand, pp.259-264.
5 Sirichai Torsakul and Vitoon Uthaisangsuk, “Investigation of Friction in Cold Extrusion of Aluminum” 7th International Conference on Tribology in Manufacturing Processes, February 28 to March 2, 2016, Phuket, Thailand, pp.244-256.
6 Sirichai Torsakul, Jakkarin Kongsib and Aalexander Brezing, 2015, “The Influence of Annealing on Material Properties of Rotary-Friction Welded Steel-Parts” 2015 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management,  6-9 December 2015, Singapore, pp.42.
7 Chongkol Supharattana, Phanphong Kongphan and Sirichai Torsakul, 2015, A study on the strain of aluminum sheet in single point incremental forming process,  IE Network Conference 2015, 6-7 Ausgut  2015, The Emerald Hotel Bangkok, pp. 75.
8 Kunthon Thongsri  and Sirichai Torsakul, 2015, The effect of high viscosity liquid pressure on sheet metal deep drawing  by hydrodynamic process, IE Network Conference 2015, 6-7 Ausgut  2015, The Emerald Hotel Bangkok, pp. 80.
9 Teerayut Karnchanaseangthomg, Chawalit Inpunyo and Sirichai Torsakul, 2015, Annealing on the AISI045 steel by friction welding, IE Network Conference 2015, 6-7 Ausgut  2015, The Emerald Hotel Bangkok, pp. 83.
10 Santi Khiewwijit and Sirichai Torsakul, 2015, Finite element simulation of lubrications of aluminum by cold forward extrusion , IE Network Conference 2015, 6-7 Ausgut  2015, The Emerald Hotel Bangkok, pp. 84.
11 Anin Memon Varunee Premanond, Anucha Watanapa, Amnoiy Ruengwaree and Sirichai Torsakul, MECHANICAL PROPERTIES OF POLYURETHANE CELLULAR FOAM FROM PALM CANOPY POWDER, 20th International Conference on Composite Materials (ICCM) 2015, 19-24 July 2015, Copenhagen, Denmark.
12 Vichiean Thuankruaval Montree Nuamchit and Sirichai Torsakul, 2014, Influence of Lubricants on the Relationships between Springback and Strain in Compression, The 11th International KU-KPS Conference, 8-9 December 2014, Kasetsart University (Khampaengsaen Campus),  Nakornpathom, pp.182.
13 Wirot Chudget, Sirichai Torsakul, Surat Wannasri and Surasak Matitopanum, 2014, An Analysis of the Effect of Variable on Mechanical Property of UHMWPE by Hot Compression Molding Process , IE Network Conference 2014, 30-31 October 2014, Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel. Samutprakran, pp. 104.
14 Thongchai Pengjandee and Sirichai Torsakul, 2014, Influence of the Angle Parameters on Forming Force in Aluminium Sheet by Single Point Incremental Forming Process , IE Network Conference 2014, 30-31 October 2014, Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel. Samutprakran, pp. 64.
15 Kunthon Thongsri and Sirichai Torsakul, 2014, Analysis of Aluminium Rod Flow on Forward Cold Extrusion by Finite Element-Simulation , IE Network Conference 2014, 30-31 October 2014, Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel. Samutprakran, pp. 33.
16 Sirichai Torsakul and Chongkol Supharattana, 2014, Investigation on Effect of the Stainless Steel Sheet Metal Forming on Hydrodynamic Deep Drawing Process , IE Network Conference 2014, 30-31 October 2014, Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel. Samutprakran, pp. 26.
17 Montree Nuamchit, Sirichai Torsakul and Thanyapat Jianlamom, 2013, Effects of Deep Drawing Parameters on Alloy Sheet Metal with Hydrodynamic Process, The 10th KU-KPS Conference, 6-7 December 2013, Kasetsart University (Khampaengsaen Campus), pp.323.
18 Sutasn Chomchid, Suriya Prasomthong and Sirichai Torsakul, 2013, Analysis of the Friction Welding Process in Relation to Welding of Stainless Steel AISI 304L and Medium-Carbon Steel  , IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 72.
19 Manus Sriswat, Montree Karnpashee and Sirichai Torsakul, 2013, A Study of the Influence of the Adhesion for Joining Sandwich Materia, IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 50.
20 Thongchai Pangjundee Prasarn Kumdeephol and Sirichai Torsakul, 2013, Influence of Shape Factors s Affect on Dimension by Rapid Prototype Process with Three Dimension Printing, IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 23.
21 Chawalit Inpunyo, Thongchai Pangjundee and Sirichai Torsakul, 2013, Influence of Aluminum Sheet Metal Forming with a Single Point Incremental Process by Computer Numerical Control System , IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 22.
22 Surasak Matitopanum, Surat Wannasri and Sirichai Torsakul, 2013, The Influence of Forming Variable on Wear Resistance Property of UHMWPE in Ram Extrusion Process, IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 16.
23 Matee Sukkee and Sirichai Torsakul, 2013, Investigation of the Cutting Condition of Aluminum Alloy on Abrasive Water Jets Process, IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 15.
24 Sirichok Yamjalean, Thongchai Pangjundee and Sirichai Torsakul, 2013, Influence of the Parameters on Strain in Forming by Single Point Incremental Forming Process, IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 7.
25 Phichit Wongsuwan, Thongchai Pangjundee and Sirichai Torsakul, 2013, Influence of the Parameters on Strain in Forming by Single Point Incremental Forming Process, IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 6.
26 Paitoon Poolsukkho, Somchai Lemcharoen and Sirichai Torsakul, 2013, Infuence of Workpiece Shapes on the Relationships between Springback and Strain in Compression Bending Process, IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 6.
27 Teerayut Karnchanaseang and Sirichai Torsakul, 2013, A Study of Influence of Cold Rolled Steel Sheet in Non-Symmetry Deep Drawing Process, IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 4.
28 Chongkul Supharattana and Sirichai Torsakul, 2013, AnAnalysis of Strain of Brass Sheet Metal Forming by Single Point Incremental Forming Process on Computer Numerical Control, IE Network Conference 2013, 16-18 October 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach, Chonburi, pp. 3.
29 Kittisak Reukanjana, Thongchai Peangjundee, Phasan Kamdeepol and Sirichai Torsakul, Effect of Foring Polymer Plate with Single Point Incremental Forming Process by Computer Numerical Control System, Dynamics of Creative Education for Future Sustainability: Bangkook University Research Conference 2013, 23 May 2013, Bangkook University, pp:3.
30 Wisuth Yeetho and Sirichai Torsakul, Study and Development of the Cold Forward Process of Aluminum in Thailand, TRF-Master Research Congress VII, 2-3 Aril 2013, Jomtien Palm Beach Hotel And Resort, Pattaya, Chon buri, pp: 151.
31 Sirichai Torsakul Amnoiy Ruengwaree and Anucha Wattanapa, 2012, The Development of Technology of Automatic Spray Booth for Steel Furniture, The 9th KU-KPS Conference, 6-7 December 2012, Kasetsart University (Khampaengsaen Campus), pp.239.
32 Wisanu Fangmuang and Sirichai Torsakul, 2012, Influence of Annealing after Friction Welding AISI 1045 Steel, The 9th KU-KPS Conference, 6-7 December 2012, Kasetsart University (Khampaengsaen Campus), pp.69.
33 Jakkarin Kongsib and Sirichai Torsakul, 2012, The Influence of the Annealing Effect on the AISI 1045 Steel by Friction Welding, The 9th KU-KPS Conference, 6-7 December 2012, Kasetsart University (Khampaengsaen Campus), pp.75.
34 Teerayut Karnchanaseangthong Sutham Siwawut and Sirichai Torsakul, 2012, A Study of the Influence of Surface Roughness of Drawbead on the Deep Drawing Non-Symmetry Sheet Metal Process, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 183.
35 Kunthon Thongsti  Bodinchat Sukbot and Sirichai Torsakul, 2012, A Study and Development of the Efficiency of the Groundwater Drill Machine for Rurals, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 192.
36 Wisuth Yeetho Montree Nuamchit Somchai Lemcharoen and Sirichai Torsakul, 2012, The Influence of Parameters of the Cold Extrusion on Metal Flow and Macrostructure of Aluminium Alloys, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 193.
37 Kitsada Buntaopis and Sirichai Torsakul, 2012, Study Effect of Blank Holder Force to SPCC Cold Rolled Carbon Steel by Hydrodymanic Deep Drawing Process, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 196.
38 Thanyapat Jianlamom and Sirichai Torsakul, 2012, Influence of Non Ferrous in Hydro Dynamics Deep Drawing Process, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 215.
39 Vichien Thuankruaval and Sirichai Torsakul, 2012, Microstructure and Mechanical Properties of Alloy Steel Joined by Friction Welding, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 216.
40 Sirichai Torsakul Kunthon Thongsti and Chongkol Supharattana, 2012, Development of Charcoal Briquette from Scrapped Coconut for Alternative, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 217.
41 Suriya Namgaew and Sirichai Torsakul, 2012, A Study of Strain on Deformed Stainless Steel Sheet in Hydrodynamic Deep Drawing Process, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 232.
42 Kunthon Thongsti  Supaaek Pramoonmak and Sirichai Torsakul, 2012, Design and Construction of Friction Machine, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 236.
43 Thongchai Pangjundee Prasan Kumdeephol and Sirichai Torsakul, 2012, Influence of the Parameters on Forming Force by Single Point Incremental Forming Process, IE Network Conference 2012, 17-19 October 2012, The Cha-Am Methavalai Hotel, Phetchaburi, pp. 260.
44 Kitti Samakthai and Sirichai Torsakul, 2011, “Study and Development of Part Forming Process in Stainless Steel AISI 304 by Using FEAIE Network Conference 2011, 20-21 October 2011, Ambassador City Jomtien Hotel, Chonburi, pp. 143.
45 Thongchai Pangiundee and Sirichai Torsakul, 2011, “Influence of the Parameters on Strain Rate by Single Incremental Forming Process IE Network Conference 2011, 20-21 October 2011, Ambassador City Jomtien Hotel, Chonburi, pp. 165.
46 Amnoiy Ruengwaree Sirichai Torsakul and   Varunee Premanond  , 2011, An Analysis of Heat Transfer of Thermal Insulation Materials with Plywood Honeycombs Sandwich Panels by Using Finite Element-Simulation IE Network Conference 2011, 20-21 October 2011, Ambassador City Jomtien Hotel, Chonburi, pp. 140.
47 Rattikorn Soadeang Sirichai Torsakul Pichai Chanmanee and Nara Puriphan, 2011, “Stainless steel electrode on Electrical Discharge Machining of Tungsten CarbideIE Network Conference 2011, 20-21 October 2011, Ambassador City Jomtien Hotel, Chonburi, pp. 183.
48 Suriya Phasomthong and Sirichai Torsakul, 2011, “Effect Study of Drawbead Shape in Deep Draw Process using Finite Element MethodIE Network Conference 2011, 20-21 October 2011, Ambassador City Jomtien Hotel, Chonburi, pp. 248.
49 Somchai Iemcharoen, Chongkol Supharattana and Sirichai Torsakul, 2011, An Application of the Rubber Reinforce on the Deep Drawing Sheet Metal Process ” Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011,Burapha University, Chonburi, pp. 165.
50 Panudet Seangseadum, Teerayut Karnchanaseangthong and Sirichai Torsakul, 2011, “Investigation of the Influence of Lubricants by Creating Film Layers on Stainless Steel Sheet in Die Blanking” Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011,Burapha University, Chonburi, pp. 164.
51 Phanpong Kongphan, Amared Boksuwan and Sirichai Torsakul, 2011, “A Study of the Physical of Palm to Produce the Blockprasan” Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011,Burapha University, Chonburi, pp. 163.
52 Sirichai Torsakul et al., 2011, “Technology Development of the Multi-Function Steel Bending Machine by Using Finite Element-Simulation” Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011,Burapha University, Chonburi, pp. 166.
53 Kitti Samakthai and Sirichai Torsakul, 2011, “Study and Development of Part Forming Process in Stainless Steel AISI 304 by Using FEM Analysis” Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011,Burapha University, Chonburi, pp. 167.
54 Akrayuth Pisitwanis  and Sirichai Torsakul, 2011, “A Study of the Telationships between Spring Back and Stress in Compression Bending Process by Using Finite Element-Simulation” The Conference of Industrial Operations Development (2rd CIOD 2011), Thammasat University, 11 May 2011, The Twin Towers Hotel Bangkok, pp. 60.
55 Ekkachai Rodpisa and Sirichai Torsakul, 2011, “The Effect of Polyurethane Foam Core to Mechanical Propreties of Sandwich Material” The Conference of Industrial Operations Development (2rd CIOD 2011), Thammasat University, 11 May 2011, The Twin Towers Hotel Bangkok, pp. 94.
56 Sirichai Torsakul and Prasan Sankhleo, 2011, “Investigation of  the Efficiency and Cost of the Cutting Tool for Turning Stainless Steel AISI 304” The 9th PSU-Engineering Conference, Prince of Songkla University, May 2-3, 2011: Merlin Beach Resort Hotel, Phuket, pp: 65.
57 Pratumma Suso and Sirichai Torsakul, 2011, “Mechanical Properties of Plastic Tertiary Blends of High Density Polyethylene, Low Density Polyethylene and Polypropylene” The 9th PSU-Engineering Conference, Prince of Songkla University, May 2-3, 2011: Merlin Beach Resort Hotel, Phuket, pp: 115.
58 Prasan Sankhleon Sirichai  Torsakul and Sivakorn  Angthong, 2011, “Investigation of  the Efficiency and Cost of the Cutting Tool for Turning Stainless Steel AISI 304” TRF-Master Research Congress V, 30 March – 1 April 2011, Jomtien Palm Beach Hotel And Resort, Pattaya, Chon buri, pp: 325.
59 Sirichai Torsakul and Paitoon Poolsukkho, 2010, “Investigation of alloy sheet metal foeming angle in single point incremental forming by CNC 3 axis milling machine” The 7th KU-KPS Conference, 7-8 December 2010, KU-KPS, pp.513. 
60 Thongchai Pangiundee and Sirichai Torsakul, 2010, “A Study of the Sandwich Materials for Light Structures in Thailand Utilizing the Use-Value Analysis Methodology” The 7th KU-KPS Conference, 7-8 December 2010, KU-KPS, pp.129. 
61 Kunthon Thongsri Vichien  Thuankruaval and Sirichai Torsakul, 2010,A Study of the Influence of Lubricant in Fine Blanking by Using Double V-Ring” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 52.
62 Narit Kocharit  Phanphong  Kongphan and Sirichai Torsakul, 2010,Reduction of Blanking Die Wear by Creating Thin Film Lubricant on Work piece” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 53.
63 Rattikorn Soadeang and Sirichai Torsakul, 2010, STUDY PERFORMANCE OF Cu-Zn ELECTRODE ON EDM PROCESS OF TUNGSTEN CARBIDE” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 127.
64 Noppadon Beathong Sirichai Torsakul and Sorapong Pavasupree, 2010, Magnesium Oxide Nanoplate by Hydrothermal Method and Effect to Mechanical Qualification of Filling Magnesium Oxide Nanoplate in Polypropylene” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 71.
65 Anin Memon Chongkol Suparat Sirichai Torsakul and Somsak Ittisoponkul, 2010, INVESTIGATION INTO THE USABILITY OF ARTIFICAIL WOOD MAKING MASTER MODEL FOR CASTING INSERT INJECTION MOLD” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 78.
66 Prasan Sankhleon Sirichai  Torsakul and Sivakorn  Angthong, 2010, “A Study and Development Part Process for Turning Stainless Steel AISI 304” The 4th Ubon Ratchathani University Research Conference, 9-10 August, Lai Thong Hotel, Ubon Ratchathani, pp: 103-104.
67 Thanatip Salanay and Sirichai Torsakul, 2010, “The Study on Microstructure and Mechanical Properties of Silver Alloy 58.4% for Jewelry Manufacturing” The 2nd RMUTT International Conference 2010, 29-30 June, Phatumwan Princess Hotel, Bangkok, pp: 273-277.
68 Chongkol  Supharattana and Sirichai  Torsakul, 2010, “A Study of the Influence of Heat on During the Friction Welding of Alloy Steel” The 4th Ubon Ratchathani University Research Conference, 9-10 August, Lai Thong Hotel, Ubon Ratchathani, pp: 256-257.
69 Amnoiy Ruengwaree, Apirada Namsang, Warunee Ariyawiriyanan and Sirichai Torsakul, 2010, “An Analysis of Heat Transfer of Thermal Insulation Materials with Honeycombs Sandwich Panels by Using Finite Element-Simulation”  3th RMUTTO Annual Conferrence, 20-21 May, Pattaya Park Beach Resort Hotel, Chonburi, pp.933-939.
70 Sirichai Torsakul, Wisitsree  Wiyaratn, Anucha Watanapa, and Phisit Srinoi, 2010, “Design and Construction of the Testing Machine for Furniture by Using Finite Element Simulation” The 8th  PSU-Engineering Conference, 22-23 April, Prince of Songkla University, Songkla, pp. 491-495.
71 Kamongpong  Jamkamon and Sirichai Torsakul, 2010, “Performance of Cu-electrode and St-electroplating on EDM Process of AISI P20” The 8th  PSU-Engineering Conference, 22-23 April, Prince of Songkla University, Songkla, pp. 603-608.
72 S. Torsakul A.Watanapa and A. Ruengwaree, 2009 “An Analysis of Thermal Insulation of the Corrugated Sandwich Material by Using FE-Simulation” 7TH Eco-Energy and Material Science and Engineering Symposium, November 19-22, 2009 Chiangmai, Thailand, pp.334-337.
73 Kamonpong Cheamkamon, Sirichai Torsakul and Phichai Chanmanee,  2009 “Developement of Surface Roughness on AISI P20 by Improving Duty Factor in Electrical Discharge Machning, IE Network Conference 2009, 21-22 Octobe r, Pullman  Raja Orchid Khonkean Hotal, Khonkean, pp. 888-892.
74 Kamonpong Cheamkamon and Sirichai Torsakul, 2009, “Effective of Duty Factor on Hardness in AISI P20 by Electrical Discharge Machning”, IE Network Conference 2009, 21-22 October, Pullman  Raja Orchid Khonkean Hotal, Khonkean, pp. 893-896.
75 Sirichai Torsakul, Kittichai Lowboonsom and Anin Memon, 2009, “Study of Tool Life, Surface Roughness and Tool Temperature in Machining Nodular Cast Iron with Carbide Cutting Tool”, International Conference on the Role of Universities in Hands-On Education, August 23-29, 2009, Chiangmai, Thailand, pp.481-483.
76 Sirichai Torsakul and Anucha Watanapa, 2009, “A Study of Mechanical Properties of the Corrugated Sandwich Materials Under Compressive Test by Using FE-Simulation” The 5th Naresuan Research Conference, 28-29 July, Naresuan University, Phitsanulok, pp.71
77 Anucha Watanapa, Sirichai Torsakul and Suttipong Sopa, 2009, “Investigation of the Surface Contact Shapes of a Workpeice During the Friction Welding Process: A Case Study of Petanque Welding” The Seventh PSU-Engineering Conference, 21-22 May, Prince of Songkla University, Songkla, pp. 400-404.
78 Sirichai Torsakul, Anin Memon and Teerayut Kanchanasangtong, 2008, “A Design of Fine Blanking Die by Using Blanking Die Principle”, Mae Fah Luang Symposium on the Occasion of the 10th Anniversary of Mae Fah Luang University,  26-28 November, Chiangrai, pp.154.
79 Nophadon Biathong, Sirichai Torsakul and Sorapong Pavasupree, 2008, “Electrical and Thermal Properties of Micro/Nano Magnesium Oxide Addition in Polypropylene”, IENetwork Conference 2008, 20-22 October, BP Samila Beach Hotel, Songkla, pp. 824-829.
80 Wiboon Sarananusorn and Sirichai Torsakul, 2008, “Image Processing Aided Automated Inspection”, IE Network Conference 2008, 20-22 October, BP Samila Beach Hotel, Songkla, pp. 1018-1023.
81 Kittichai Lowboonsom, Sirichai Torsakul, Somsuk Ittisophonkul and Siwakorn Angthong,  2008, “A Study of the Influence of the Cutting Lubricants during the Turning on Surface Quality of a Cast Iron FCD 400”, IE Network Conference 2008, 20-22 October, BP Samila Beach Hotel, Songkla, pp. 698-703.
82  Jörg Feldhusen, Sirichai Torsakul, Alexander Brezing and Sivakumara Krishnamoorthy, 2008, “An Approach to Numerical Modeling and Simulation of Cellular Foam Sandwich Structures in Commercial FE-Softwares”, 2008 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 8-11 December, Sigapore, pp.836-841.
83  Jörg Feldhusen, Sirichai Torsakul, Alexander Brezing and Sivakumara Krishnamoorthy, 2008, “Numerical Modeling and Experimental Investigation of the Failure Modes of the Cellular Foam Sandwich Structures”, 5th Thailand Materials Science and Technology Conference, 16-19 September, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, pp. 79-81.   
84 Sirichai Torsakul and Anin Memon, 2008, “Design and Development of the Bend Pipe Steel Machine Utilizing 0.4 Milimeter in Thickness”, 1st RMU Annual Conferrence, 27-29 August, Thamarin Hotel, Thrang, pp.254.
85 Nophadon Biathong, Sirichai Torsakul and Sorapong Pavasupree, “Polypropylene/ Magnesium Oxide (Micro/Nano) Composite Materials” 1st RMU Annual Conferrence, 27-29 August, Thamarin Hotel, Thrang, pp.318.
86 Wiboon Sarananusorn and Sirichai Torsakul, 2008, Using Image Processing Aided Inspection The Parts”, The 4th Naresuan Research Conference, 28-29 July, Naresuan University, Phitsanulok, pp.1003-1008.
87 Sirichai Torsakul and Phanpong Kongphan, 2008, Experimental analysis of aluminum sheets blanking: Study of the punch shapes on sheared edge quality”, The 4th Naresuan Research Conference, 28-29 July, Naresuan University, Phitsanulok, pp.95-99.
88 Kittichai Lowboonsom and Sirichai Torsakul, 2008, Application of the Cutting Lubricant During theTurning of a Cast Iron FCD400, RSU Research Confernce, 3 April, Rangsit University, Phatumthani, pp. 93-98.
89 Kittichai Lowboonsom and Sirichai Torsakul, 2008, Wear Behavior of CNMA Cutting Tool Material During the Turning of a Cast Iron FCD 400 in Cutting Lubricants Conditions, The Sixth PSU-Engineering Conference, 8-9 May, Prince of Songkla University, Songkla, pp. 58-61.
90 Sirichai Torsakul and Chongkol Supharattana, 2008, Evaluation of the Applied FEMSoftware Sandwich Materials Model, Utilizing the UseValue Analysis Methodology, The Sixth PSU-Engineering Conference, 8-9 May, Prince of Songkla University, Songkla, pp. 66-70.
91 Kittichai Lowboonsom and Sirichai Torsakul, 2008, Investigation of the influence of the CuttingLubricants During the Turning of Cast Iron FCD400, The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference , 28-29 January, The Soffitel Raja Orchid, Khon Kean, pp 63-66.
92 Sirichai Torsakul, 2008, Analysis of the Failure Modes of the Cellular Foam Sandwich Structure, The 46th Kasetsart University Annual Conference, 29 January-1 February, Kasetsart University, Bangkok, pp 81-87. 
93 Sirichai Torsakul, 2008, Design of the Sandwich Structures by using Finite Element Method, Rajamangala Conference 2008, 9-11 January, Rajamangala University of Technology Isan, Nakornrachasima, pp.168-176.
94 Sirichai Torsakul, 2007, Modeling and Simulation the Sandwich Materials by using Finite Element Method in ANSYS, ABAQUS and ALGOR, The 4 th KU-KPS Conference 2007, 6-7 December, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Nakornpatom, pp 73-74. 
95 Sirichai Torsakul, 2007, Analysis of the Generated Mechanical Properties in the Rim Zone of the Workpiece under Surface Fine Rolling Process using FEM Simulation, IE Network Conference 2007, 24-26 October, The Royal Phuket City Hotel, Prince of Songkla University, Phuket, pp. 140.
96 Sirichai Torsakul, Jan Weikert and Varunee Premanond, 2002, The Effect of Blanking Die Clearances on Acoustic Emission and Strain Gauges Signal, IE Network Conference 2002, 24-25 October, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok and Felix Riverkwai Resort Hote, l Kanchanaburi pp. 627-632.

3. รายการบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารในประเทศ

1Mechanical Technology Magazine, แม่พิมพ์เซรามิกเสริมแรง สำหรับการขึ้นรูปแบบซุปเปอร์พลาสติก: Rebuild or Buy, Vol.8 No.93 May 2009, pp. 43-44.
2MM The Industrial Magazine,เครื่องเพรสระบบกลไก: Rebuild or Buy, Vol.4 No.04, 15 May-14 June 2008, pp. 72-74.
3MM The Industrial Magazine, เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะแผ่น:นวัตกรรมที่ทำให้ความต้องการของอุตสาหกรรมเป็นจริง, Vol.4 No.01, 15 January-14 February 2008, pp. 39-40.
4MM The Industrial Magazine, การผลิตแบบต่อเนื่องด้วยกระบวนการ ITM ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนเทอร์โมพลาสติก, Vol.3 No.12, 15 December-14 January 2008, pp. 75-77.
5MM The Industrial Magazine, ระบบการเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติทำให้การทำงานของเครื่องพับขอบรวดเร็ว, Vol.3 No.11, 15 November-14 December 2007, pp. 56.
6MM The Industrial Magazine, การขึ้นรูปแข็งและการอัดแข็ง สำหรับโครงสร้างชิ้นส่วนรับความเค้นสูง, Vol.3 No.10, 15 October-14 November 2007, pp. 50-51.
7MM The Industrial Magazine, ระบบชุดถอดเปลี่ยนเครื่องมือตัดอย่างรวดเร็วเพื่อลดการสูญเสียเวลาในการทำงานของเครื่องกัด CNC, Vol.3 No.9, 15 September -14 October 2007, pp. 35-36.
8MM The Industrial Magazine,การควบคุมการทำงานอย่างง่ายของหุ่นยนต์แขนกลเพื่อใช้ในงานตัดเฉือนชิ้นงานพลาสติก, Vol.3 No.8, 15 August -14 September 2007, pp.38-40.
9Mechanical Technology Magazine, แนวโน้มอนาคตกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น, Vol. 6 No.80, April 2008, pp 57-59.
10Mechanical Technology Magazine, นวัตกรรมของ”วัสดุแซนวิช” ในงานวิศวกรรม, Vol. 6 No.79, March 2008, pp 58-59.
11

Mechanical Technology Magazine, การจำลองโมเดลไฟไนต์เอลิเมนต์: การออกแบบแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึก, Vol. 6 No.84, August 2008, pp 52-54.

ผลงานการเขียนหนังสือ/ตำรา

ผลงานที่ได้รับรางวัล

MSAT 5th (MTEC) 2008
The Best Paper Presentation Award in Design and Manufacturing Session: Numerical Modeling and Experimental Investigation of the Failure Modes of the Cellular Foam Sandwich Structures.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *