ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลสุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
Name – Last nameSurat Triwanapong
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-4421
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : surat.t@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ สถาบันการศึกษา
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2532 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. บริหารทั่วไป 2532 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน/การสอน

ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง
2532 – 2541 บริษัทสยามนิสสันออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด วิศวกร
2541 – 2549 ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์
2549 – ปัจจุบัน ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2558 – ปัจจุบัน ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายวิชาที่สอน

 1. การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
 2. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 3. ระบบการผลิตแบบลีน
 4. ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ผลงานทางวิชาการ (Academic Works)

1.  ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 1. Surat Triwanapong, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang and Kittipong Kimapong (2015). ” Optimization of Friction Stir Spot Welding Parameters of Lap Joint between AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc-coated Steel”,International Journal of Advanced Culture Technology, Volume 3 No.1, June 2015. P.161-168.

2. ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

 1. อุเทน เฉลยโฉม, ระพี กาญจนะ, สุรัตน์  ตรัยวนพงศ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทอดโดยเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558.
 2. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, สุริยา ประสมทอง, วรญาวัฒนจิตสิริ. “อิทธิพลของการรองพื้นและการพอกผิวแข็งต่อสมบัติท่างกลของโลหะเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2559) 77-86.
 3. ปราโมทย์ พูนนายม, ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, วรญา วัฒนจิตสิริ, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “โครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กหล่อเทา FC25” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2559) 35-41.
 4. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, วรญา วัฒนจิตสิริ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “โครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง JIS-S50C” วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 (2560) 23-30.
 5. ศิวกร อ่างทอง, สมศักดิ์ แก่นทอง, นฤทธิ์ คชฤทธิ์, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การเชื่อมเสียดทานแบบกวนรอยต่อชนระหว่างอะลูมิเนียมผสมแผ่นรีด 6063 และอะลูมิเนียมหล่อผสมแมกนีเซียม-ซิลิกอน” วารสารธัญบุรี วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลปีที่15 ฉบับที่ 1 (2560)1-8.
 6. วรญา วัฒนจิตสิริ, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์, “การหาค่าตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (2560) 59-68.

3. รายการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Surat Triwanapong, Voraya Wattanajitsiri and Kittipong Kimapong (2014). “Optimization of Friction Stir Spot Welding Parameters of Lap Joint between AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc-coated Steel”, The 3rd International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, S.KOREA, 30 July – 3 August 2014.pp 114-120.

4. รายการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ        

 1. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, ปราโมทย์ พูนนายม, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. โครงสร้างจุลภาคและความแข็งแรงกระแทกของการเชื่อมอาร์คลวดหุ้มฟลักซ์รอยต่อชนระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน AISI1015 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 19-20 มิถุนายน 2558, ภูเก็ต, หน้า 80-85.
 2. เนติญา การุณสถิตย์ชัย, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, ระพี กาญจนะ “การเพิ่มผลผลิตโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม” ” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2558 (IE Network Conference 2015) วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558, กรุงเทพฯ.
 3. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, วรญา วัฒนจิตสิริ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, อรรถกร จันทร์ชนะ. อิทธิพลของอุณหภูมิการอุ่นชิ้นงานก่อนการเชื่อมที่ส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง JIS-S50C. พลวัตการศึกษาสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน. 23 พฤษภาคม 2559. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปทุมธานี. หน้า 22-31.
 4. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, วรญา วัฒนจิตสิริ, อรรถกร จันทร์ชนะ, ศิวกร อ่างทอง, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. อิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ต่อสมบัติของรอยต่อชนระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน AISI1015 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 7-8 กรกฎาคม 2559  โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น หน้า 1133-1138.
 5. K. Kimapong and S. Triwanapong, “Microstructure and Bending Strength of Dissimilar SS400/SUS304 Steels T-Fillet Joint by Gas Metal Arc Welding”, Key Engineering Materials, Vol. 773, pp. 189-195, 2018.
 6. Paiboon YaemphuanSurat TriwanapongKittipong Kimapong Shear Strength and Fracture Location of Dissimilar A6063 Aluminum Alloy and SUS430 Stainless Steel Lap Joint Journal of Key Engineering Material.Vol.773 pp 196-201, 2018.
 7. S. Triwanapong and K. Kimapong, “Effect of Welding Consumables on Dissimilar AISI304/AISI1015 Steels Butt Joint Properties”, Key Engineering Materials, Vol. 777, pp. 344-349, 2018.
 8. K. Kimapong and S. Triwanapong, “Influence of Gas Metal Arc Welding Parameter on Lap Joint Properties of SS400 Carbon Steel and SUS304 Stainless Steel”, Key Engineering Materials, Vol. 789, pp. 110-114, 2018.
 9. Kittipong Kimapong , Wipa TaweekaewSurat Triwanapong, “Study on FSW Butt Joint Properties of Dissimilar Wrought AA6063-T1 Aluminum Alloy and Cast Al-Mg Aluminum Alloy”, Key Engineering Materials, Vol. 789, pp. 115-119, 2018.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *