ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ แก่นทอง

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุล สมศักดิ์ แก่นทอง
Name – Last name Somsak Kanthong
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-4647
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : somsak.k@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา Educational Background

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

  1. Maintenance Engineering
  2. CAD
  3. CAD/CAM

ประสบการณ์ทำงาน(Working Experience)

2018 – Present Vice-dean for planning engineering faculty
2002 – 2016     Director of CNC Technology Center Rajamangala University of Technology Tanyabury
1998 – 2002 Head of Industrial Engineering Department Faculty of Engineering  
1996 – 1998 Instructor Department Faculty of Industrial Engineering, Faculty of Engineering Rajamangala Institute of Technology  
1986 – 1996 Instructor Tak Technical Campus, Rajamangala Institute of Technology
   

งานวิจัย(Research)

  1. สมศักดิ์ แก่นทอง “การวิเคราะห์การออกแบบโครงสร้างเครื่องกัดรอบสูงควบคุมด้วยระบบ CNC” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 – 2  พ.ศ 2552 หน้าที่ 33 – 39.
  2. สมศักดิ์ แก่นทอง, วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์ และ ศิริชัย ต่อสกุล “อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อการเชื่อมเหล็กกล้า AISI 1045 ด้วยความเสียดทาน สำหรับอุตสาหกรรมการเชื่อมเพลา”  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พ.ศ 2559 หน้าที่ 85 – 92.
  3. ศิวกร อ่างทอง, สมศักดิ์ แก่นทอง, นฤทธิ์ คชฤทธิ์, สุรัตน์ ตรัยวนพงษ์ และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การเชื่อมเสียดทานแบบกวนรอยต่อชนระหว่างอลูมิเนียมผสมแผ่นรีด 6063 และอลูมิเนียมหล่อผสมแมกนีเซียม-ซิลิกอน” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ 2560 หน้าที่ 1 – 8.

อื่นๆ

Teaching Courses : Maintenances Engineering, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *