ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สญชัย เข็มเจริญ

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลสญชัย เข็มเจริญ
Name – Last nameSonchai Kamcharlearn
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549 4646
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : sonchaikk@gmail.com

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี ค.อ.บ (อุตสาหการ-เชื่อมประสาน) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปริญญาตรี วศบ. (วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาโท วศม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

  1. Manufacturing Processes
  2. Safety Engineering
  3. Welding and Sheet Metal Practice

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

  1. การสอน
  2. Welding Technology, Safety Engineering, Manufacturing Processes
  3. สาขาอื่น  Food Engineering

ผลงานวิชาการอื่นๆ

เอกสารประกอบการสอน วิชา Manufacturing Processes, Fire Protection

ประวัติงานวิจัย

ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้ทุน ปี พ.ศ.
การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสารสกัดจากสะเดา ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2544
การออแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดสะเดา ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547
เครื่องคั้นน้ำอ้อยสด ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548
เครื่องสีและโม่เมล็ดพืชอเนกประสงค์ ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548
ชุดเครื่องบีบอัดน้ำมันงา ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2549

ผลงานวิจัย

  1. การพัฒนาสร้างเครื่องและศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการบีบอัดน้ำมันงาด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวเดี่ยว
  2. ประจักษ์ อ่างบุญตา และสญชัย เข็มเจริญ เครื่องหมุนวนอิเล็กโทรดสำหรับเชื่อมอลูมิเนียม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2550. มหาวิทยาลัยสงขลานครีนทร์, 24-26 ตุลาคม 2550.
  3. ประจักษ์ อ่างบุญตา สญชัย เข็มเจริญ และศักดิ์ชัย จันทศรี การออกแบบและสร้างชุดเชื่อม Submerged จากเครื่องเชื่อม GMAW การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2551. มหาวิทยาลัยสงขลานครีนทร์, 20-22 ตุลาคม 2551.
  4. ประจักษ์ อ่างบุญตา ชลิตต์ มธุรสมนตรี สญชัย เข็มเจริญ ศักดิ์ชัย จันทศรี และปราโมทย์ พูนนายม การศึกษาสมบัติทางกลและโลหะวิทยาของการเชื่อมจุดเมื่ออิเล็กโทรดเสื่อม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2553. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13-15 ตุลาคม 2553

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *