ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลศุภเอก ประมูลมาก
Name – Last nameSapaaek Pramconmak
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3440 
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : supaaek.p@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2535 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน/การสอน

ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง
2537 – 2539 บริษัทบุญส่งกลการซัพพลายจำกัด ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนการควบคุมคุณภาพ
2538 – 2541 บริษัทไอพีเอ็มจำกัด ที่ปรึกษาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการผลิต
2542 – 2543 ภาควิชาอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา อาจารย์
2543 – 2544 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อาจารย์
2544 – 2548 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หัวหน้าภาควิชาฯ
2549 – 2553 ภาควิชาอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์
2553 – ปัจจุบัน ภาควิชาอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2558 – 2559 ภาควิชาอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

รายวิชาที่สอน

 1. วิชาการควบคุมคุณภาพ
 2. วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

งานวิจัย/บทความงานวิจัย

 1. การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปเส้นพลาสติกสำหรับงานพิมพ์สามมิติจากพลาสติกรีไซเคิล, (หัวหน้าโครงการ) เงินงบประมาณรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.
 2. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยของเปลือกข้าวโพด (Ecological friendly packaging from corn husk fiber) (ผู้ร่วมวิจัย) เงินงบประมาณรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
 3. กระบวนการขึ้นรูปแผ่นวัสดุคอมโพสิตจากกระสอบปอบรรจุข้าวที่ใช้แล้วเสริมแรงในพอลิเอสเตอร์เรซินด้วยการใช้กระบวนการทาด้วยมือ (หัวหน้าโครงการ) เงินงบประมาณรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.
 4. โครงการพัฒนาสูตรคอมพาวด์พลาสติก และชีวมวลจากข้าว เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ; กรอบรูปจากข้าวไทยเสริมแรงในพอลิโพรพิลีน, กล่องใส่นามบัตรจากรำข้าวเสริมแรงในพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสูง, แผ่นฉนวนกันความร้อนพอลิยูเรเทนโฟมจากรำข้าว, ตัวเรือนนาฬิกาตั้งโต๊ะจากแกลบผสมครั่ง (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัยสถาบันพลาสติก, สัญญาเลขที่ MRIS-P27-C015/2559.
 5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้าง คุณภาพสูงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (หัวหน้าโครงการ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ผ่านสำนักงานวิจัยและพัฒนา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).
 6. การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการปิดผนึกฟิล์มพลาสติกด้วยแท่งความร้อน (ผู้ร่วมวิจัย)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ผ่านสำนักงานวิจัยและพัฒนา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).
 7. การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นขึ้นรูปมะขามแก้ว (ผู้ร่วมวิจัย) เงินงบประมาณรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.

ผลงานทางวิชาการ(Academic Works)

1. รายการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการต่างประเทศ(International Conference Proceedings)

 1. S. Pramoonmak, S. Torsakul, S. Jarupinyo, P. Tipboonsri and A. Memon “Study on the Usage of Chicken Egg Shell Powder Reinforced in Epoxy Resin” 14th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 3-6 April 2018, Kyoto: Japan, pp.100.
 2. P. Tipboonsri, S. Pramoonmak, S. Jarupinyo, S. Torsakul and A. Memon “Fabrication of composite material from jute fabric reinforced in polymer blend of polylactic acid and shellac” 14th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium , 3-6 April 2018, Kyoto: Japan, pp.130.
 3. A. Memon, S. Pramoonmak, S. Jarupinyo and P. Tipboonsri Study on Mechanical Properties of Polypropylene Composite Reinforced with Animal Feathers 14th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 3-6 April 2018, Kyoto: Japan, pp131.

2. รายการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ(National Conference Proceedings)

 1. อนินท์ มีมนต์, ศุภเอก ประมูลมาก, จิรวัฒน์ ใจอู่ “อิทธิพลของขนาดบดผงอนุภาคเศษพืชเหลือใช้จากงานเกษตรกรรมสำหรับอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล” การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8: วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, หน้า 95-98.
 2. ปรกช สิริสุวัณณ์, ศุภเอก ประมูลมาก, จิรวัฒน์ ใจอู่, พลภัทร ทิพย์บุญศรี, อนินท์ มีมนต์ “การใช้ผงแก้วจากขวดแก้วรีไซเคิลเสริมแรงในอีพอกซีเรซิ่นสำหรับสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ: วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้า 164-170.
 3. ศุภเอก ประมูลมาก, อนินท์ มีมนต์, ศรีไร จารุภิญโญ, จิรวัฒน์ ใจอู่,พลภัทร ทิพย์บุญศรี “กระบวนการขึ้นรูปแผ่นวัสดุคอมโพสิตจากกระสอบปอบรรจุข้าวที่ใช้แล้วเสริมแรงในพอลิเอสเตอร์เรซินด้วยการใช้กระบวนการทาด้วยมือ” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ: วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560, โรงแรมเคปราชา จ.ชลบุรี หน้า 279-284.
 4. อนินท์ มีมนต์, ศรีไร จารุภิญโญ, กวิพงษ์ นิสสัยพันธ์ , ศุภเอก ประมูลมาก “การศึกษาสมบัติทางกลบางประการของวัสดุผสมข้าวไทยผสมพอลิโพรพิลีน” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ: วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560, โรงแรมเคปราชา จ.ชลบุรี หน้า 269-273.
 5. พลภัทร ทิพย์บุญศรี, ศุภเอก ประมูลมาก, ศรีไร จารุภิญโญ, อนินท์ มีมนต์ “แผ่นฉนวนกันความร้อนจากพอลิยูรีเทนโฟมผสมรำข้าว” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ: วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560, โรงแรมเคปราชา จ.ชลบุรี, หน้า 274-278.
 6. ศุภเอก ประมูลมาก, ศรีไร จารุภิญโญ, พลภัทร ทิพย์บุญศรี, มนทิพย์ ล้อสุริยนต์, จิรวัฒน์ ใจอู่ และ อนินท์ มีมนต์ “การออกแบบพัฒนาและสร้างชุดอบแห้งอเนกประสงค์อบแห้งชาสมุนไพรจากใบหม่อน” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ: วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่, หน้า 477-481.
 7. อนินท์ มีนมต์, ศุภเอก ประมูลมาก, ศรีไร จารุภิญโญ, มนทิพย์ ล้อสุริยนต์, จิรวัฒน์ ใจอู่ และพลภัทร ทิพย์บุญศรี “การออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาร้าก้อน” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ: วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่, หน้า 482-485.
 8. มนทิพย์ ล้อสุริยนต์, ศรีไร จารุภิญโญ, ศุภเอก ประมูลมาก, พลภัทร ทิพย์บุญศรี, จิรวัฒน์ ใจอู่ และอนินท์ มีมนต์ “การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดขนาดเล็กสำหรับผลิตขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ: วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่, หน้า 486-489.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *