ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร อ่างทอง

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุล ดร.ศิวกร อ่างทอง
Name – Last name Sivakorn Angthong.Ph.D
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-4649
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : sivakorn@rmutt.ac.th 

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

ปีการศึกษา ประวัติการศึกษา
2514 – 2518 ประถมต้น (ป.4) โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล)
2518 – 2521 ประถมปลาย (ป.7) โรงเรียนวัดจอมคีรีนาคพรต
2521 – 2524 มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3) โรงเรียนนครสวรรค์
2524 – 2527 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ช่างกลโรงงาน) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2527 – 2529 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ช่างกลโรงงาน) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตนครราชสีมา
2529 – 2531 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอบ. วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทเวศร์
1991 – 1994 Master of Engineering (M.Eng. Advanced Manufacturing Technology) University of South Australia, Australia.
1997 – 2002 Doctor of Philosophy (Ph.D. Engineering) University of Northumbria at Newcastle, England.

ประวัติการทำงาน

ปีการทำงาน ประวัติการทำงาน
2531 – 2537 อาจารย์ประจำ แผนกช่างเขียนแบบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
2537 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2538 – 2540 หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองพัฒนาอาคารและสถานที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2548 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการและกรรมการสอบ (Examiner)  สาขา งานขึ้นรูปโลหะแผ่น สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย
2550 – 2556 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2551 – 2556 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2551 – 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2552 – 2556 กรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรรมการจากคณาจารย์ประจำ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2555 – ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดธัญบุรี ศาลจังหวัดธัญบุรี
2556 – 2557 ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2557 – ปัจุบัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ โครงการ Talent Mobility (สวทน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ โครงการ iTAP (สวทช)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2558 – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ (ISP11469) ;โครงการ “คูปองนวัตกรรม”
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

 1. Materials Testing Engineering Laboratory
 2. Engineering Drawing
 3. Engineering Metallurgy
 4. Computer Aided Design (CAD)
 5. Computer Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM)

ประวัติการฝึกอบรม

ปีการฝึกอบรม ประวัติการฝึกอบรม
2547 (2004) 4th IT Internship Program on CAD/CAM & Computer Graphics (I) Korea International Cooperation Agency (KOICA), Korea.
2550 (2007) The Operating of Advanced CNC Machines Haas Technical Education Center, America.
2551 (2008) The Operating of the CNC Highs-peed Milling Machine Hermle Machine Company LLC., Germany.
2553 (2010) “Quality Assurance in TVET: Trends & Perspectives” “Emerging Trends in Quality Management” Colombo Plan Staff College for Technician Education for Human Resources Development in Asia and the Pacific Region.
2553 (2010) The Readership Grid Grid International Inc., U.S.A. Grid Organization Development and Change Management, Thailand
2553 การสร้างและบริหารทีมเพื่อประสิทธิภาพ (Effective Team Building) มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ CH RA Academy
2554 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 108 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2554 หลักสูตร ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
2555 หลักสูตร ประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
2555 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รุ่น 8 สถาบันคลังสมองของชาติ
2556 หลักสูตร “งานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3” สมาคมสภามหาวิทยาลัย (แห่งประเทศไทย)
2556 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิทยากรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้า
2557 หลักสูตร “คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง” รุ่น 4
สถาบันคลังสมองของชาติ
2557 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย URM รุ่นที่ 1
สถาบันคลังสมองของชาติ

ผลงานทางวิชาการ (Academic Work)

 1. การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว
 2. A Critical Analysis of the Non-Symmetrical Deep Drawing Process
 3. Investigation of the Performance of Modern Coatings Applied to Single Point Tools for Metal Cutting
 4. การทดสอบความล้าของเหล็ก AISI 4140 ด้วยเครื่องทดสอบแบบดัดหมุน
 5. การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดาแบบเกลียวอัด
 6. การพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดา แบบสกรูเดี่ยว
 7. การวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมของเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดา
 8. การศึกษาการตรวจสอบความเสียหายของมีดกลึงขณะทำงาน โดยใช้สัญญาณอคุสติกและสัญญาณโหลด

1. ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์

 1. ชลิตต์ มธุรสมนตรี และศิวกร อ่างทอง, “การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืช ด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวคู่,” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)1 ตุลาคม 2554 ถึง  30 กันยายน 2555, 2555.
 2. นิธิพงศ์ คงศิลป์, เฉลิมฤทธิ์ ไกรเลิศ, สุวิทย์ ซั่วพันธ์, อนันต์ เอี่ยมเซี่ยม, และบริพัตร นิลอ้วน, “เครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน,” รายการสมรภูมิไอเดียร์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 316 สิงหาคม 2552, 2552. (ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการและรับผิดชอบงานออกแบบและสร้างเครื่อง)
 3. ชลิตต์  มธุรสมนตรี, ศิวกร  อ่างทอง, ชวลิต แสงสวัสดิ์, and ประจักษ์ อ่างบุญตา, “การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว,” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)2548.

2. งานวิจัย

 1. ศิวกร  อ่างทอง, สมศักดิ์  แก่นทอง, และบุญส่ง จงกลณี, “การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์พืชแบบอุโมงค์ต่อเนื่อง,” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558.
 2. สมศักดิ์ แก่นทอง และศิวกร อ่างทอง, “การศึกษาอิทธิพลของแรงกดในกระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร ต่อความหนาของผนังชิ้นงาน,” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2555, 2556.
 3. ศิวกร อ่างทอง และสมศักดิ์ แก่นทอง, “การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการผลิตชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรด้วยวิธีการขึ้นรูปลึก,” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2555, 2556.
 4. ศิวกร อ่างทอง และสมศักดิ์ แก่นทอง, “การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรต่อสมบัติการขึ้นรูปของเหล็ก SPCC,” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2555, 2556.
 5. ศิวกร อ่างทอง, บุญส่ง จงกลณี, และสมศักดิ์ แก่นทอง, “การศึกษาอิทธิพลของดรอว์บีดในกระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรต่อคุณภาพของชิ้นงาน,” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2555, 2556.
 6. ชลิตต์ มธุรสมนตรี และศิวกร อ่างทอง, “การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืช ด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวคู่,” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)1 ตุลาคม 2554 ถึง  30 กันยายน 2555, 2555.
 7. ชลิตต์  มธุรสมนตรี, ศิวกร  อ่างทอง, ชวลิต แสงสวัสดิ์, และประจักษ์ อ่างบุญตา, “การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว,” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)2548.
 8. ชลิตต์ มธุรสมนตรี, ศิวกร อ่างทอง, และประจักษ์ อ่างบุญตา, “การทดสอบความแข็งแรงต่อความล้าของเหล็ก AISI 4140 และ AISI 1020 โดยวิธีการทดสอบแบบหมุนดัด,” สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, การประชุมวิชาการ ประจำปี 2540.
 9. Sivakorn Angthong, “Investigation of the Performance of Modern Coatings Applied to Single Point Tools for Metal Cutting,” Doctor of Philosophy, School of Science and Engineering, University of Northumbria at Newcastle, Northumbria University, 2002.
 10. Sivakorn Angthong, “A Critical Analysis of the Non-Symmetrical Deep Drawing Process,” Master of Engineering, Scool of Manufacturing and Mechnaical Engineering, University of South Australia, Australia, 1994.

3. บทความ

 1. ศิวกร อ่างทอง. (2556) เลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ 6% ฝันที่ไปไม่ถึง.. ข้าราชการไทย. หนังสือพิมพ์ มติชน, ฉบับวันที่ อาทิตย์ 3 มีนาคม 2556.
 2. อาคม บุญนาค, บุญส่ง จงกลณี, และศิวกร อ่างทอง, “การศึกษาอิทธิพลของแรงกดในกระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร ต่อความหนาผนังชิ้นงานจากการขึ้นรูปของเหล็ก SPCC-SD,” presented at the การประชุมสัมนาวิชาการ พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, สถาบันพัฒนาเศรฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเซีย มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555.
 3. อรรถพล ไชยรา และศิวกร อ่างทอง, “อิทธิพลของอุณหภูมิการอบคืนตัวที่มีผลต่อสมบัติทางกลของวัสดุ AISI 4140,” presented at the การประชุมสัมมนาวิชาการ พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, สถาบันพัฒนาเศรฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเซีย มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555.
 4. นรา บุริพันธ์ และศิวกร อ่างทอง, “อิทธิพลชองสภาวะการตัดเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด SUS 304 ด้วยเลเซอร์ที่มีผลต่อความเรียบผิว,” presented at the การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2553, จังหวัดอุบลราชธานี, 2553.
 5. อดุลย์ ทองทรัพย์ และศิวกร อ่างทอง, “การลดเวลาในการบำรุงรักษเมื่อเหตุขัดข้องชองจิ๊กในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด,” presented at the การประชุมวิชาการ กำนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
 6. สญชัย เข็มเจริญ และศิวกร อ่างทอง, “การศึกษาอิทธพลของตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการบีบอัดน้ำมันงาด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวเดี่ยว,” presented at the การประชุมวิชาการ กำนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
 7. บุญส่ง จงกลณี และศิวกร อ่างทอง, “การศึกษาอิทธิพลชนิดของดรอว์บีดในกระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร,” presented at the การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2552, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
 8. บุญส่ง จงกลณี, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และศิวกร อ่างทอง, “การศึกษาชนิดของสารหล่อลื่นในกระบวนการขึ้นรูปลึก ชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรต่อสมบัติการขึ้นรูปของเหล็ก SPCC,” presented at the การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
 9. สมศักดิ์ แก่นทอง, ศิวกร อ่างทอง และวรญา วัฒนจิตสิริ, “การวิเคราห์การออกแบบโครงสร้างเครื่องกัดรอบสูงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์,” presented at the การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2551, โรงแรม B.P. Samila Beach Hotel & Resort สงขลา, 2551.
 10. สญชัย เข็มเจริญ และศิวกร อ่างทอง, “การศึกษาอิทธพลของตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการบีบอัดน้ำมันงาด้วยเครื่องบีบอัดแบบสกรูเกลียวเดี่ยว,” presented at the การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2551, โรงแรม B.P. Samila Beach Hotel & Resort สงขลา, 2551.
 11. บุญส่ง จงกลณี และศิวกร อ่างทอง, “การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของแผ่นตัดเปล่าในกระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร,” presented at the การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2551.
 12. ศิวกร อ่างทอง, ชลิคต์  มธุรสมนตรี, มนตรี  น่วมจิตร์, สมศักดิ์  แก่นทอง และไพฑูรย์  พูลสุขโข, “การศึกษาวิธีการตรวจสอบความเสียหายของมีดกลึงในขณะทำงาน โดยใช้สัญญาณอคุสติกและสัญญาณโหลด,” presented at the การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2546 (IE NETWORK CONFERENCE “Kitchen of the World” PROCEEEDING), โรงแรมทอปแลนด์  จังหวัดพิษณุโลก, 2546.
 13. S. Angthong, “The Performance of TiN, ZrN, MoN and CrN PVD Coatings on Metal Cutting Tools,” presented at the The 3rd EMSES International Symposium Eco-Energy and Material Science and Engineering Symposium, Lotus hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai Thailand, 2005.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *