ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยะ ปราณีตพลกรัง

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง
Name – Last nameChaiya Praneetpongrung ,Dr.-Ing.
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3445
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : chaiya.p@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
D.Eng. ( (Materials Science) Nagaoka University of Technology, Niigata, Japan
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

 • Manufacturing Processes
 • Engineering Materials
 • Engineering Statistics
 •  สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
  • Electrical Discharge Machining (EDM)
  • Machining insulation ceramics by EDM
  • EDM combined ultrasonic vibrationรายวิชาที่สอน (Teaching Courses) : ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Level) : กระบวนการตัดเฉือนวัสดุขั้นสูง Advanced Materials Machining Processesระดับปริญญาตรี (Undergraduate Level) :
  • เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing
  • กระบวนการผลิต Manufacturing Processes
  • ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ Engineering Metrology Laboratory
  • วิศวกรรมเครื่องมือกล Machine Tool Engineering
  • หัวข้องานวิจัยที่สนใจ (Research Area of Interest) :
   • Hybrid machining technology
   • Mechanics of machining
   • Conventional and advanced machining of engineering materials
   • Environmentally Friendly Machining

ผลงานทางวิชาการ(Academic Work)

1. ประสบการณ์งานวิจัย Research Experienceงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

 1. เครืองสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช (หัวหน้าโครงการ)
 2. การศึกษาคุณสมบัติน้ำหล่อเย็นเพื่อใช้แทนน้ำมันตัด (หัวหน้าโครงการ)

2. งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ (International Journals)

 1. Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S., Yamshita, K., 2010. Effects of EDM combined ultrasonic vibration on the machining properties of Si3N4 insulating ceramics.  Materials Transactions, 51(11), pp. 2113-2120.
 2. Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S., 2010. Electrical discharge machining of cemented carbide with combined ultrasonic complex vibration –Effects of the gap distance-First report. International Journal of Electrical Machining, 15, pp. 25-32.
 3. Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S., 2009. Effects of combined ultrasonic vibration during the sinking EDM process for cemented carbide. Advanced Materials Research, 76-78, pp. 657-663.

3. รายการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการต่างประเทศ (International Conference Proceedings)

 1. Chaiya Praneetpongrung, Sakchai Chantasri and Paitoon Poolsukho. 2015. “Effects of US-EDM-Complex Vibration on Machining of WC-Co,” The 7th International Conference on Engineering and Technology ICET-2015, Phuket, June 19-20, 2015, Prince of Songkla University, Faculty of Engineering Hat Yai, Songkhla, Thailand.
 2. Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S. Machining of hard materials by EDM combined ultrasonic vibration method, Annual Meeting of JSME(2010), 6 June 2010, Kogakuin University, Tokyo.
 3. Ito, R., Praneetpongrung, C., Yamashita, K., Fukuzawa, Y., Effect of tool electrode on insulating ZrO2-Y2O3 ceramics surface condition by electrical discharge machining, Annual Meeting of JSME(2009), 26 November 2009, Mieparque, Kyoto (In Japanese).
 4. Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S. Effects of ultrasonic vibration on the machining properties for Si3N4 insulating ceramics, 3rd International Conference of Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology (ASPEN2009), 11 November 2009, Kitakyushu, Japan.
 5. Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S. Effects of combined ultrasonic vibration during the sinking EDM process for cemented carbide, 12th International Symposium on Advances in Abrasive Technology (ISAAT2009), 27 September 2009, Gold Coast, Australia.
 6. Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y. A study on machining properties of cemented carbide using EDM combined ultrasonic vibration, Japan-Thailand Bilateral Symposium 2008, 19 December 2008, Nagaoka, Japan.
 7. Praneetpongrung, C., and Hassamontr, J., 2005, ” Software Tool Development for Grain size Measurement According to ASTM E 1382 by Using Image Processing and Analysis” Third International ECO-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES), Chiang Mai, Thailand.
 8. Praneetpongrung, C., and Hassamontr, J., 2003, ” Analysis of Grain Size Measurement Methods in Semiautomatic Image Analysis Setup,” Transactions of North American Manufacturing Research Institute, Vol. 31, Society of Manufacturing Engineers, pp. 499-606.

4. รายการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ(National Conference Proceedings)

 1. ธัศชัย ไมตรีกิจ และชัยยะ ปราณีตพลกรัง. 2558 “ศึกษาผลกระทบการแปรรูปคมตัดแม่พิมพ์วัสดุ WC-12%Co ด้วยวิธีอีดีเอ็มเส้นลวด” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอมเมอรัล กรุงเทพฯ.
 2. วิชญวัฒน์ เกตุอู๊ต และชัยยะ ปราณีตพลกรัง. 2558. “ศึกษาอิทธิพลของผงอะลูมิเนียมที่มีผลต่อความหยาบผิวเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD 11 ด้วยกระบวนการ PMEDM,” การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ.
 3. อรุณรัตน์ แสนสิ่ง และชัยยะ ปราณีตพลกรัง. 2556. “การศึกษาการหล่อเย็นปริมาณน้อยที่มีผลต่อความหยาบผิวในการตัดปาดผิวเหล็ก SKD 61,” การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 6 – 7 ธันวาคม 2556: 1590 – 1594. 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *