ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงษ์

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลดร.กิตติพงษ์ กิมะพงษ์
Name – Last nameKittipong Kimapong , Ph.D
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3491
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : kittipong.k@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) Advanced Materials Science and Processing Systems Engineering, Niigata University, Niigata, JAPAN
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีวัสดุ (วศ.ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต (วศ.บ) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัย/ ประเทศ วันที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา
JICA-Kyushu International Center, Fukuoka, JAPAN June 28, 2002 Certificate in Renovation of Process Industry Equipment
Northern Alberta Institute of Technology, Alberta, Canada October 19, 1997 Certificate in Process Operation

ประสบการณ์การสอนและวิทยากร

 1. อาจารย์พิเศษ วิชา “เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีการศึกษา 2543
 2. อาจารย์พิเศษ วิชา “การขึ้นรูปโลหะ” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีการศึกษา 2549
 3. อาจารย์พิเศษ วิชา “การหล่อโลหะ” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีการศึกษา 2549-2550
 4. อาจารย์พิเศษ วิชา “การเชื่อมโลหะ” มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปีการศึกษา 2551
 5. วิทยากร หลักสูตร “การแปรรูปวัสดุ ระดับ 1-3” สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2551-2553
 6. วิทยากร หลักสูตร “การเขียนแบบด้วยมือ ระดับ 1-3” สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2553

งานสอน

 1. 04-410-423 วิศวกรรมงานหล่อ (Foundry Engineering)
 2. 04-412-601 วิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials Engineering and Manufacturing Process)
 3. 04-421-601 เทคนิคการทำวิจัยในงานวิศวกรรม (Research Technique in Engineering)
 4. 04-422-601 โลหะวิทยากายภาพชั้นสูง (Advanced Physical Metallurgy)
 5. 04-420-301 การศึกษางาน (Work Study)

ผลงานทางวิชาการ (Academic Work)

รายการบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร

1. วารสารนานาชาติ

 1. Manus Sriswat, Kittipong Kimapong, Atthakorn Chanchana. “Study on Factors which Make CBN Insert can Turn S45C Steel have Surface Roughness less than Ra 0.4”. Key Engineering Materials 805 (2019) 3-7.
 2. Surat Triwanapong, Sivakorn Anfthong, Kittipong Kimapong. “Interpass Temperature Affecting Abrasive Wear Resistance of SMAW Hard-faced Weld Metal on JIS-S50C Carbon Steel”. Materials Science Forum 950 (2019) 60-64.
 3. Kittipong Kimapong, Surat Triwanapong. “Effect of GMAW Shielding Gas on Tensile Strength of Dissimilar SS400 Carbon Steel and SUS304 Stainless Steel Butt Joint”. Materials Science Forum 950 (2019) 70-74.
 4. Kittipong Kimapong, Wipa Taweekaew, Surat Triwanapong. “Study on FSW Butt Joint Properties of Dissimilar Wrought AA6063-T1 Aluminum Alloy and Cast Al-Mg Aluminum Alloy”. Key Engineering Materials 789 (2018) 115-119.
 5. Kittipong Kimapong, Surat Triwanapong. “Influence of Gas Meal Arc Welding Parameters on Lap joint Properties of SS400 Carbon steel and SUS304 Stainless Steel”. Key Engineering Materials 789 (2018) 110-114.
 6. Surat Triwanapong, Kittipong Kimapong. “Effect of Welding Consumables on Dissimilar AISI304/ AISI1015 Steels Butt Joint Properties”. Key Engineering Materials 777 (2018) 344-349.
 7. Pramot Poonnayom, Kittipong Kimapong. “SMAW Electrodes Selection for Producing Hard-faced Layer on FC25 Cast Iron Surface”. Key Engineering Materials 777 (2018) 339-343.
 8. Kittipong Kimapong, Surat Triwanapong. “Microstructure and Bending Strength of Dissimilar SS400/SUS304 Steels T-fillet Joint by Gas Metal Arc Welding”. Key Engineering Materials 773 (2018) 189-195.
 9. Paiboon Yaemphuan, Surat Triwanapong, Kittipong Kimapong. “Shear Strength and Fracture Location of Dissimilar A6063 Aluminum Alloy and SUS430 Stainless Steel Lap Joint”. Key Engineering Materials 773 (2018) 196-201.
 10. Pramote Poonnayom, Voraya Wattanajitsiri, and Kittipong Kimapong. “A Machinability Study of Hard-Facing Weld Metal on JIS-S50C Carbon Steel.” Key Engineering Materials 728 (2017) 85-90.
 11. Kittipong Kimapong, Pramote Poonnayom, and Voraya Wattanjitsiri. “Microstructure and Wear Resistance of Hardfacing Weld Metal on JIS-S50C Carbon Steel in Argicultural Machine Parts.” Materials Science Forum 872 (2016) 55-61.
 12. Kittipong Kimapong, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, Pramote Poonnayom, Sakchai Chantasri. “Friction Stir Welding Tool Geometries Affecting Tensile Strength of AA6063-T1 Aluminum Alloy Butt Joint.” International Journal of Advanced Smart Convergence 4-1 (2015) 145-153.
 13. Achmad Maulidin and Kittipong Kimapong. “Effect of Sodium Chloride on Weight Loss of AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc coated Steel Lap Joint.” International Journal of Advanced Culture Technology 3-1 (2015) 39-45.
 14. Pramote Poonnayom, Sakchai Chantasri, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, and Kittipong Kimapong. “Microstructure and Tensile Properties of SS400 Carbon Steel and SUS430 Stainless Steel Butt Joint by Gas Metal Arc Welding.” International Journal of Advanced Culture Technology 3-1 (2015) 61-67.
 15. Khanob Kongchatree, Paiboon Yaemphuan, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, and Kittipong Kimapong. “Influence Study of Aluminum Dross on Polypropylene Matrix-Polymer Composite Material Properties.” International Journal of Advanced Culture Technology 3-1 (2015) 138-144.
 16. Sakchai Chantasri, Pramote Poonnayom, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, and Kittipong Kimapong. “Effect of Resistance Spot Welding Parameters on AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc coated Lap Joint Properties.” International Journal of Advanced Culture Technology 3-1 (2015) 153-160.
 17. Surat Triwanapong, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, and Kittipong Kimapong. “Optimization of Friction Stir Spot Welding Parameters of Lap Joint between AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc-coated Steel.” International Journal of Advanced Culture Technology 3-1 (2015) 161-168.
 18. Nut Kaewsakul, Rungsuk Putrontaraj, and Kittipong Kimapong. “The Effects of GMAW Parameters on Penetration, Hardness and Microstructure of AS3678-A350 High Strength Steel.” International Journal of Advanced Culture Technology 3-1 (2015) 169-178.
 19. Karuna Sadmai, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, Nut Keawsakul, and Kittipong Kimapong. “Microstructure and Tensile Strength of Butt Joint between AA6063 Aluminum Alloy and AISI304 Stainless Steel by Friction Stir Welding.” International Journal of Advanced Culture Technology 3-1 (2015) 179-187.
 20. Kittipong Kimapong and Takehiko Watanabe. ”Effect of Welding Process Parameters on Mechanical Property of FSW Lap Joint between Aluminum and Steel”, Materials Transaction Volume 46 Issue 10 (2005) 2211-2217.
 21. Kittipong Kimapong and Takehiko Watanabe. ”Lap Joint of A5083 Aluminum Alloy and SS400 Steel by Friction Stir Welding”, Materials Transaction Volume 46 Issue 4 (2005) 835-841.
 22. Kittipong Kimapong and Takehiko Watanabe. ”Friction Stir Welding of Aluminum Alloy to Steel”, Welding Journal Volume 83 issue 10 (2004) 277s-282s.
 23. Takehiko Watanabe, Hirofumi Takayama and Kittipong Kimapong. “Joining of Steel to Aluminum Alloy by Inteface-activated Adhesion Welding”, Materials Science Forum 426-432 (2003) 4129-4134.

2. วารสารในประเทศ

 1. ชเนรินทร์ รักสัตย์ ระพี กาญจนะ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ ศักดิ์ชัย จันทศรี. “การประยุกค์การเชื่อมทิกแบบไม่ใช้โลหะเติมสำหรับการเชื่อมซ่อมรอยต่อท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด”. วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 หน้า 25-33.
 2. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์. “การเลือกใช้ลวดหุ้มฟลักซ์ในการเชื่อมรอยต่อชนเหล็กกล้าต่างชนิด AISI304/AISI1015” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (2562) 119-127.
 3. สุรัตน์ ตรันวนพงศ์ ปราโมทย์ พูนนายม วรญา วัฒนจิตสิริ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การหาค่าปัจจัยการตัดย่อยทางปาล์มที่เหมาะสมด้วยเครื่องตัดย่อยใบตัดตั้ง” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2562) 115-126.
 4. ปราโมทย์ พูนนายม วรญา วัฒนจิตสิริ สุรัตน์ ตรันวนพงศ์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกลและค่าใช้จ่ายในการผลิตสำหรับการเลือกวัสดุใบมีดตัดทางปาล์ม” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2562) 65-76.
 5. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ปราโมทย์ พูนนายม วรญา วัฒนจิตสิริ สุรัตน์ ตรันวนพงศ์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลของรูปร่างใบตัด จำนวนใบตัด และทิศทางการเติมต่อเศษการตัดทางปาล์มของเครื่องตัดทางปาล์มใบตั้ง” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2561) 151-162.
 6. Paiboon Yamphuan and Kittipong Kimapong. “Effect of Cutting Process Parameters on Chip Production in Thai Palm Farm using an Orbital Cutting Blade Machine” Kasem Bundit Engineering Journal 8-2 (2018) 131-142.
 7. วรญา วัฒนจิตสิริ สุรัตน์ตรัยวนพงศ์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “โครงสร้างจุลภาคและการแตกร้าวในโลหะเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุมของรอยต่อตัวทีระหว่างเหล็กกล้า SS400/SUS304” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2561) 27-36.
 8. ปราโมทย์ พูนนายม ไพบูลย์ แย้มเผื่อน วรญา วัฒนจิตสิริ สุรัตน์ ตรันวนพงศ์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยทางปาล์มแบบใบตัดตั้งฉากกึ่งอัตโนมัติขนาดเล็ก” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2561) 33-42.
 9. วรญา วัฒนจิตสิริ สุรัตน์ตรัยวนพงศ์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การหาค่าตัวแปรการเชื่อมเสียดทานแบบจุดรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (2560) 59-75.
 10. ศักดิ์ชัย จันทศรี สมควร แววดี กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนและความแข็งแรงเฉือนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมผสม AA6063 และเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติค AISI430” วารสารนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2560) 144-152.
 11. ศิวกร อ่างทอง สมศักดิ์ แก่นทอง นฤทธิ์ คชฤทธิ์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การเชื่อมเสียดทานแบบกวนรอยต่อชนระหว่างอะลูมิเนียมผสมแผ่นรีด 6063 และอะลูมิเนียมหล่อผสมแมกนีเซียม-ซิลิกอน” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2560) 1-8.
 12. ศักดิ์ชัย จันทศรี ไพบูลย์ แย้มเผื่อน กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลกระแสเชื่อมต้านทานจุดต่อสมบัติของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (2560) 37-46.
 13. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน วรญา วัฒนจิตสิริ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลของการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนหลังการเชื่อมต่อสมบัติทางกลของโลหะเชื่อมพอกผิวแข็งบนเหล็กกล้าคาร์บอน” วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 (2560) 1-8.
 14. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ วรญา วัฒนจิตสิริ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “โครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง JIS-S50C” วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 (2560) 23-30.
 15. ปราโมทย์ พูนนายม วรญา วัฒนจิตสิริ อรรถกร จันทร์ชนะ สหัส มีชะคะ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลของตัวแปรการกัดต่อรูปร่างเศษกัดและการสึกหรอของคมตัดในการกัดผิวหน้าโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กกล้า JIS-S50C” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (2559) 37-42.
 16. ปราโมทย์ พูนนายม ไพบูลย์ แย้มเผื่อน วรญา วัฒนจิตสิริ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “โครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กหล่อเทา FC25” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2559) 35-41.
 17. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ สุริยา ประสมทอง วรญาวัฒนจิตสิริ. “อิทธิพลของการรองพื้นและการพอกผิวแข็งต่อสมบัติท่างกลของโลหะเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2559) 77-86.
 18. อรรถกร จันทร์ชนะ ปราโมทย์ พูนนายม วรญา วัฒนจิตสิริ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งและโครงสร้างของชั้นพอกแข็งบนเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C โดยการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2559) หน้า 52-60.
 19. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ บุญส่ง จงกลนี ประจักษ์ อ่างบุญตา. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแบบหมุนวนอิเลกโทรดต่อสมบัติของโลหะเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม 304” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 25 (2555) 1-9.
 20. สมหมาย วันดี นิธิรัตน์ โพธิ์ทอง กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และสมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล. “การปรับปรุงระยะเวลาในการอบคงรูปชิ้นงานยางกันกระแทกต่อสมบัติความเป็นสปริงของยางโดยการติดตั้งชุดควบคุมความร้อนเพิ่มเติมที่ห้องพักยาง” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เล่มที่ 18 หน้า 82-91.
 21. ณัฐ แก้วสกุล และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนรอยต่ออลูมิเนียม 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 304” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 หน้า 79-86.
 22. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และนราธิป แสงซ้าย และสงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ “อิทธิพลรูปร่างตัวกวนการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความต้านทานแรงดึงของรอยต่อชนอลูมิเนียม AA6063-T1” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 17 หน้า 19-25.
 23. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบจุดของรอยต่อเกยอลูมิเนียมผสมเกรด 1100 และเหล็กกล้าไร้สนิม 304” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 15 หน้า 56-61.
 24. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลความเร็วเดินแนวของการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063-T1” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 หน้า 47-51.
 25. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลรูปร่างตัวกวนการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความต้านทานแรงดึงของรอยต่ออลูมิเนียม 6063-T1 และเหล็กกล้า AISI1015” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 หน้า 61-67.
 26. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์เกรด A5083 และเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 64-68.
 27. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และอนินท์ มีมนต์. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์ต่อกลสมบัติรอยต่อเกยอลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้า” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 หน้า 54-63.
 28. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ และประกอบ บุญยงค์. “โครงสร้างจุลภาคและกลสมบัติของรอยต่อ ฟริกชั่นสเตอร์ของอลูมิเนียมและเหล็ก” วิทยาสารกำแพงแสน ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2549 หน้า 174-181.
 29. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ และประกอบ บุญยงค์. “การศึกษาสมบัติของรอยต่อเกยการเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์แบบหลายแนวของอลูมิเนียมและเหล็ก” วิทยาสารกำแพงแสน ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2549 หน้า 182-189.
 30. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และอนินท์ มีมนต์. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์ต่อกลสมบัติรอยต่อชนอลูมิเนียมและเหล็กกล้า” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 หน้า 1-5.
 31. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ และประกอบ บุญยงค์. “อิทธิพลการเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์หลายแนวต่อกลสมบัติของรอยต่อเกยอลูมิเนียมและเหล็ก” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ หน้า 63-68.

3. การประชุมวิชานานาชาติ

 1. Kittipong Kimapong, Pramote Poonnayom, Voraya Wattanajitsiri. Microstructure and Wear Resistance of Hard-facing Weld Metal on JIS-S50C Carbon Steel in Agricultural Machine Part. International Conference on Material and Manufacturing Technology (ICMMT2016), May 14-16, 2016. Chiangmai, Thailand. In CD Rom.
 2. Pramote Poonnayom, Paiboon Yaemphuarn, Kittipong Kimapong. Effect of Gas Metal Arc Welding Speed on Tensile Properties of SUS304 Stainless Steel and SS400 Carbon Steel Butt Joint. The 7th International Conference on Engineering and Technology ICET-2015, June 19-20, 2015. Phuket, Thailand. pp.64-67.
 3. Sakchai chantasri, Kittipong Kimapong. Fracture Strength and Failure Location of GMAW Lap Joint between SS400 Carbon Steel and SUS304 Stainless Steel. The 7th International Conference on Engineering and Technology ICET-2015, June 19-20, 2015. Phuket. pp. 68-71.
 4. Achmad Maulidin, Kittipong Kimapong. Effect of Sodium Chloride on Weight Loss of AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc coated Steel Lap Joint. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea. pp. 639-645.
 5. Karuna Sadmai, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, Nut Keawsakul, Kittipong Kimapong. Microstructure and Tensile Strength of Butt Joint between AA6063 Aluminum Alloy and AISI304 Stainless Steel by Friction Stir Welding. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea. pp. 617-625.
 6. Suriya Prasomthong, Pradit Sangsiri, Kittipong Kimapong. Friction Stir Spot Welding of AA5052 Aluminum Alloy and C11000 Copper Lap Joint. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea. pp. 121-128.
 7. Surat Triwanapong, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, Kittipong Kimapong. Optimization of Friction Stir Spot Welding Parameters of Lap Joint between AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc-coated Steel. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea. pp. 114-120.
 8. Sakchai Chantasri, Pramote Poonnayom, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, Kittipong Kimapong. Properties Effect of Resistance Spot Welding Parameters on AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc coated Lap Joint. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea. pp. 107-113.
 9. Pramote Poonnayom, Sakchai Chantasri, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, Kittipong Kimapong. Microstructure and Tensile Properties of SS400 Carbon Steel and SUS430 Stainless Steel Butt Joint by Gas Metal Arc Welding. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea. pp. 100-106.
 10. Khanob Kongchatree, Paiboon Yaemphuan, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, Kittipong Kimapong. Influence Study of Aluminum Dross on Polypropylene Matrix-Polymer Composite Material Properties. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea. pp. 93-99.
 11. Nut Kaewsakul, Rungsuk Putrontaraj, Kittipong Kimapong. The Effects of GMAW Parameters on Penetration, Hardness and Microstructure of AS3678-A350 High Strength Steel. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea. pp. 83-92.
 12. Kittipong Kimapong, Jesada Kaewwichit, Waraporn Roybang, Pramote Poonnayom, Sakchai Chantasri. Friction Stir Welding Tool Geometries Affecting Tensile Strength of AA6063-T1 Aluminum Alloy Butt Joint. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea. pp. 74-82.
 13. Kittipong Kimapong Varaya Wattanajitsiri and Presert Hachanon. “Factor Affecting FSW A5083 Aluminum and SS400 Steel Lap Joint Properties” Mining, In Proceeding of Materials and Petroleum Engineering, May 10-11, 2007, Phuket, THAILAND, In CD-ROM.
 14. Kittipong Kimapong. “Effect of FSW Parameters on Aluminum and Steel Lap Joint Properties”, In Proceeding of The First South-East Asia IIW- Welding in South East Asia: A Challenge for the Future, November 9-10, 2006, Bangkok, THAILAND, pp. 673-680.
 15. Kittipong Kimapong and Takehiko Watanabe. ”Effect of Welding Parameters on FSW Al/Fe Lap Joint Properties”, In Proceeding of International Symposium on Joining Technologies in Advanced Automobile Assembly”, October 13-14, 2005, Tokyo, JAPAN, 233-240.
 16. Kittipong Kimapong and Takehiko Watanabe. ”Lap Joint of A5083 Aluminum Alloy and SS400 Steel by Friction Stir Welding”, In Proceeding of International Conference on New Frontiers of Processing Science and Engineering in Advanced Materials, November 24-26, 2004, Kyoto, JAPAN, 513-518.
 17. Kittipong Kimapong, Takehiko Watanabe and Masayuki Nakagawa. ”Lap Joint of A5083 Aluminum Alloy and SS400 Steel by Friction Stir Welding”, In Proceeding of Aerospace Materials and Manufacturing, August 22-25, 2004, Hamilton, CANADA, 211-224.

4. การประชุมวิชาการในประเทศ

 1. วรียศ แฉ่งประเสริฐ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลของกระแสเชื่อมแม๊กต่อสมบัติรอยต่อตัวทีเหล็กกล้าต่างชนิด SS400-SUS304” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 7-8 ธันวาคม 2560 จ. นครปฐม หน้า 488-495.
 2. ธนพล เพ็ชรทอง ทวี หมัดส๊ะ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมต่อสมบัติทางกลและการแตกร้าวของโลหะเชื่อมเหล็กหล่อ FC25” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 12-15 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน้า 304-310.
 3. เพียงขวัญ กันหาภัย ทวี หมัดส๊ะ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาความสัมพันธ์ของการสึกหรอคมตัด ความหยาบผิว และรูปร่างเศษในการกัดโลหะเชื่อมพอกแข็งบนพื้นผิวเหล็กหล่อสีเทา” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 12-15 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน้า 297-303.
 4. อัจฉราภา ดวงอัน กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกลวัสดุสำหรับผลิตใบมีดตัดทางปาล์ม” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 12-15 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน้า 289-296.
 5. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ปราโมทย์ พูนนายม อรรถกร จันทร์ชนะ. โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กหล่อสีเทา FC25. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 7-8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น หน้า 1121-1126.
 6. ปราโมทย์ พูนนายม วรญา วัฒนจิตสิริ อรรถกร จันทร์ชนะ สหัส มีชะคะ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. ความสามารถในการตัดเฉือนโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กกล้า JIS-S50C. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 7-8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น หน้า 1127-1132.
 7. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ วรญา วัฒนจิตสิริ อรรถกร จันทร์ชนะ ศิวกร อ่างทอง กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. อิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ต่อสมบัติของรอยต่อชนระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน AISI1015 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 7-8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น หน้า 1133-1138.
 8. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน วรญา วัฒนจิตสิริ สมศักดิ์ แก่นทอง กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการต้านทานการสึกหรอระหว่างก่อนและหลังการอบชุบด้วยความร้อนชั้นพอกผิวแข็ง JIS S50C ของลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวและนวดข้าว. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 11 พหุวัฒนธรรม: โอกาสและความท้าทาย. 25 มีนาคม 2559. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร. 159-168.
 9. สหัส มีชะคะ อรรถกร จันทร์ชนะ นฤทธิ์ คชฤทธิ์ สิริ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. การศึกษาความเป็นไปได้ในการตัดเฉือนแนวเชื่อมพอกผิวแข็งเหล้กกล้าคาร์บอน JIS-S50C. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 11 พหุวัฒนธรรม: โอกาสและความท้าทาย. 25 มีนาคม 2559. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร. 300-312.
 10. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ วรญา วัฒนจิตสิริ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อรรถกร จันทร์ชนะ. อิทธิพลของอุณหภูมิการอุ่นชิ้นงานก่อนการเชื่อมที่ส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง JIS-S50C. พลวัตการศึกษาสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน. 23 พฤษภาคม 2559. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปทุมธานี. หน้า 22-31.
 11. ไพโรจน์ บุญเกิด อรรถกร จันทร์ชนะ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมอาร์กทังสะเตนแก๊สคลุมรอยต่อชนท่อต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304L/316. พลวัตการศึกษาสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน. 23 พฤษภาคม 2559. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปทุมธานี. หน้า 47-57.
 12. อรรถกร จันทร์ชนะ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งและโครงสร้างของชั้นพอกแข็งบนเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C โดยการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ ประจำปี 2558 โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 5-6 พฤศจิกายน 2558.
 13. สุวินัย โสดาเจริญ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. อิทธิพลของความเร็วรอบและเวลากดแช่การเชื่อมเสียดทานจุดต่อความแข็งแรงของรอยต่อเกย อลูมิเนียมผสม AA1100 และอลูมิเนียมผสม AA5052 การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ ประจำปี 2558 โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 5-6 พฤศจิกายน 2558.
 14. วรพงษ์ สว่างศรี กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. อิทธิพลของเวลากดแช่ที่ส่งผลต่อค่าความแข็งแรงดึงเฉือนของรอยต่อเกยเหล็กกล้าคาร์บอน AISI1015 กับทองแดงผสม C1100 ด้วยกระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบจุด การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ ประจำปี 2558 โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 5-6 พฤศจิกายน 2558.
 15. พรหมโชติ แก้วสี กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. อิทธิพลของอุณหภมิระหว่างเที่ยวเชื่อมต่อสมบติโลหะเชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้า JIS-S50C การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 5-8 ธันวาคม 2558.
 16. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ปราโมทย์ พูนนายม กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. โครงสร้างจุลภาคและความแข็งแรงกระแทกของการเชื่อมอาร์คลวดหุ้มฟลักซ์รอยต่อชนระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน AISI1015 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 19-20 มิถุนายน 2558, ภูเก็ต, หน้า 80-85.
 17. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ ศักดิ์ชัย จันทศรี. ความต้านทานการสึกหรอและโครงสร้างจุลภาคของชั้นพอกผิวแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือ JIS-SKD11. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 19-20 มิถุนายน 2558, ภูเก็ต, หน้า 140-145.
 18. ณัฐวีร์ ศอกจะบก สุริยา ประสมทอง เจษฎา แก้ววิชิตร และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงกระแทกของรอยต่อชนเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1015 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ที่กระแสเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แตกต่าง” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 (RSU National Research Conference 2015), วันที่ 24 เมษายน 2558, ปทุมธานี, หน้า 303-310.
 19. ยอดเปรม ภูกำเนิด เจษฎา แก้ววิชิตร กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลของความเร็วเดินแนวเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมต่อสมบัติรอยต่อชนเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400” การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8-9 ธันวาคม 2557, นครปฐม, หน้า In CD ROM.
 20. อมรศักดิ์ มาใหญ่ อรรถกร จันทร์ชนะ เจษฎา แก้ววิชิตร กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลของกระแสเชื่อมที่มีผลต่อความแข็งแรงดึงเฉือนของรอยต่อเกยระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304” การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8-9 ธันวาคม 2557, นครปฐม, หน้า In CD ROM.
 21. คณิต สิทธิพันธ์ อรรถกร จันทร์ชนะ เจษฎา แก้ววิชิตร กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาอิทธิพลของชั้นโลหะเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์พอกแข็งต่ออัตราการสึกหรอของผิวเหล็กกล้าเครื่องมือ JIS-SKD11” การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8-9 ธันวาคม 2557, นครปฐม, หน้า In CD ROM.
 22. อรรถกร จันทร์ชนะ เจษฎา แก้ววิชิตร วัชรพงษ์ มุขเชิด กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “โครงสร้างจุลภาคและความแข็งชั้นพอกผิวแข็งบนเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C โดยการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์” การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8-9 ธันวาคม 2557, นครปฐม, หน้า In CD ROM.
 23. สุวินัย โสดาเจริญ เจษฎา แก้ววิชิตร กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “ผลกระทบของความเร็วรอบและเวลากดแช่ที่ส่งผลต่อแรงดึงแบบกากบาทและโครงสร้างจุลภาคของการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานกวนแบบจุดรอยต่อเกย อลูมิเนียมผสมเกรด AA1100 และอลูมิเนียมผสม เกรด AA5052” การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8-9 ธันวาคม 2557, นครปฐม, หน้า In CD ROM.
 24. ทวี หมัดส๊ะ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาอิทธิพลความเร็วเดินเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่มีผลต่อวัสดุที่ความหนาต่างกันระหว่างอลูมิเนียม AA6063 และอลูมิเนียม AA7075” การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4, 22-23 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพมหานคร, หน้า 2679-2689.
 25. นิรันดร์ พรมเกษา และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลของจำนวนชั้นพอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอน JIS S50C ต่อสมบัติของแนวเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ” การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4, 22-23 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพมหานคร, หน้า 2679-2689.
 26. ดำรงค์มิตร เหียนขุนทด สุริยา ประสมทอง สุวัฒ ภูเภา เจษฎา แก้ววิชิตร และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลกระแสเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมต่อความแข็งแรงกระแทกเหล็กกล้า JIS-SKD 11” การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6-7 ธันวาคม 2556, นครปฐม, หน้า 1530-1538.
 27. ประดิษฐ์ สังข์ศิริ สุริยา ประสมทอง และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “ผลกระทบของความเร็วรอบและเวลากดแช่ที่ส่งผลต่อค่าความต้านแรงดึงเฉือนของการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดรอยต่อเกยอลูมิเนียมผสม AA5052 กับทองแดงผสมC11000” การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6-7 ธันวาคม 2556, นครปฐม, หน้า 1564-1570.
 28. ศราวุฒิ มะโนหาญ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การออกแบบสร้างเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556, 16-18 ตุลาคม 2556, พัทยา ชลบุรี.
 29. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ เจษฎา แก้ววิชิตร สุริยา ประสมทอง และสุริยา น้ำแก้ว “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมที่มีผลต่อความแข็งแรงกระแทกของรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าหล่อ SCW410” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556, 16-18 ตุลาคม 2556, พัทยา ชลบุรี.
 30. ปราโมทย์ พูนนายม ศักดิ์ชัย จันทศรี เจษฎา แก้ววิชิตร และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลของกระแสไฟเชื่อมต้านทานแบบจุดต่อสมบัติทางกลของรอยต่อเกยอลูมิเนียมผสม AA 1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556, 16-19 ตุลาคม 2556, พัทยา ชลบุรี
 31. กลไกร นาโควงค์ สุริยา ประสมทอง และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมที่มีผลต่อความแข็งแรงกระแทกของรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าหล่อ SCW410” การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 7, 25-26 กรกฎาคม 2556, อุบลราชธานี, หน้า 452-459.
 32. ศักดิ์ชัย จันทศรี ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เจษฎา แก้ววิชิตร และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลของกระแสไฟเชื่อมต้านทานแบบจุดต่อ ความแข็งแรงดึงเฉือนรอยต่อ เกยอลูมิเนียม AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD” การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556, 31 พฤษภาคม 2556, เชียงใหม่, หน้า 1261-1268.
 33. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ ศักดิ์ชัย จันทศรี เจษฎา แก้ววิชิตร และไพบูลย์ แย้มเผื่อน “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมที่มีผลต่อความแข็งแรงกระแทกของรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าหล่อ SCW410” การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556, 31 พฤษภาคม 2556, เชียงใหม่, หน้า 1253-1260.
 34. ชนัญดร มีมุข สุวัฒ ภูเภา และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาอิทธิพลรูปทรงตัวกวนในการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม ๖๐๖๓ ความหนาต่างกันรอยต่อชนแผ่นเทเลอร์แบล็งค์” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556, 4 เมษายน 2556, ปทุมธานี, หน้า 265-273.
 35. ปราโมทย์ พูนนายม ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ศาตราชัย เตี๊ยะตาช้าง เจษฎา แก้ววิชิต และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าลอยอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมในอิฐทนไฟ” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556, 4 เมษายน 2556, ปทุมธานี, หน้า 259-264.
 36. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ปราโมทย์ พูนนายม มนัส ศรีสวัสดิ์ เจษฎา แก้ววิชิตร และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์“การศึกษาอิทธิพลของขี้ตะกรันอลูมิเนียมจากโรงหล่อที่มีผลต่อสมบัติของวัสดุผสมพอลิเมอร์-พื้นหลักพอลิพรอพิลีน” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556, 4 เมษายน 2556, ปทุมธานี, หน้า 228-237.
 37. ปราโมทย์ พูนนายม กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และสหเทพทองคล้าย “การทดแทนผงอลูมิเนียมด้วยผงตะกอนเซรามิกในการผลิตคอนกรีตมวลเบา” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี, หน้า 873-878.
 38. ศักดิ์ชัย จันทศรี สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และสุวัฒ ภูเภา “การประยุกต์การเชื่อมมิกในการต่อชนแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 และแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี, หน้า 1313-1318.
 39. เจษฎา แก้ววิชิตร และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลความเร็วเดินแนวเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงดึงรอยต่อชนแผ่นเทเลอร์แบลงค์อลูมิเนียมผสม 6063” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี, หน้า 1521-1526.
 40. ณัฐ แก้วสกุล เรืองศักดิ์ ภูธรทราช และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของตัวกวนและอุณหภูมมิการเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่มีผลต่อสมบัติทางกลรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 304” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี, หน้า 1553-1558.
 41. ขวัญชัย โพธิ์ขวัญ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงเฉือนของรอยต่อเกยของอลูมิเนียมผสมเกรด AA1100 และ AA6063” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี, หน้า 1614-1619.
 42. สุทธิพร คงเพ็ชร กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และสุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ “ปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดต่อความต้านทานแรงดึงเฉือนของการเชื่อมเสียดทานแบบจุดระหว่างอลูมิเนียมผสม AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACC” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี, หน้า 1625-1630.
 43. เอกลักษณ์ ตันติพิริยะ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาสมบัติการเชื่อมเสียดทานแบบกวนซ้ำแนวของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม AA6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี, หน้า 1631-1636.
 44. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ปราโมทย์ พูนนายม กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และสุระชัย กรุดทอง “การใช้ตะกอนดินเซรามิคเป็นส่วนผสมในการผลิตกระเบื้องบุผนัง” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี, หน้า 1787-1793.
 45. วิชัย พุ่มจันทร์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลของความเร็วเดินเชื่อมการเสียดทานแบบกวนต่ออลูมิเนียม 6063 และอลูมิเนียม 7075” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 21-22 ตุลาคม 2554, ชลบุรี, หน้า 886-890.
 46. นรา บุริพนธ์ สมชาย วนไทยสงค์ ประจักษ์ อ่างบุญตา บุญส่ง จงกลณี และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลความเร็วรอบและความเร็วเดินต่อสมบัติของรอยต่อการเชื่อมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 21-22 ตุลาคม 2554, ชลบุรี, หน้า 901-906.
 47. ศักดิ์ชัย จันทศรี ไพบูลย์ แย้มเผื่อน สมชาย วนไทยสงค์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การเชื่อมต้านทานแบบจุดอลูมิเนียมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 21-22 ตุลาคม 2554, ชลบุรี, หน้า 907-912.
 48. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ศักดิ์ชัย จันทศรี สมชาย วนไทยสงค์ นรา บุริพันธ์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาสมบัติผิวการกัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียมผสม AA 1100 และเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1015” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 21-22 ตุลาคม 2554, ชลบุรี, หน้า 1185-1190.
 49. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ศักดิ์ชัย จันทศรี สมชาย วนไทยสงค์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การเปรียบเทียบการกัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียมผสม AA 1100 และเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1015 ในน้ำทะเล” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 21-22 ตุลาคม 2554, ชลบุรี, หน้า 1229-1234.
 50. สมศักดิ์ เชาวลิต สถาพร ทองวิค และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแม็กต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของรอยต่อเทเลอร์แบล็งค์เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SPCEN” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 21-22 ตุลาคม 2554, ชลบุรี, หน้า 1324-1328.
 51. อดิศร เปลี่ยนดิษฐ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลของระยะลึกและรูปทรงบ่าของเครื่องมือเชื่อมต่อความแข็งแรงของรอยต่อการเชื่อมเสียดทานแบบจุดระหว่างอลูมิเนียมผสม AA1100 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 21-22 ตุลาคม 2554, ชลบุรี, หน้า 1333-1337.
 52. สุวัฒ ภูเภา และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุมต่อสมบัติของรอยต่อระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400 กับเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 21-22 ตุลาคม 2554, ชลบุรี, หน้า 1338-1343.
 53. ณัฐ แก้วสกุล, เรืองศักดิ์ ภูธรทราช และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและระยะสอดตัวกวนที่มีผลต่อสมบัติทางกลของรอยต่อชนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนระหว่างอลูมิเนียม 6063 และเหล็ก กล้าไร้สนิม 304” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, ขอนแก่น, แผ่นซีดีรอม.
 54. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ไพฑูรย์ ประทีปสุข, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ และสมชาย วนไทยสงค์ “อิทธิพลการอบชุบด้วยความร้อนหลังการเชื่อมต่อความแข็งแรงดึงของโลหะเชื่อมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียมผสม AA6063” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผ่นซีดีรอม.
 55. สมชาย วนไทยสงค์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การเปรียบเทียบสมบัติรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม AA6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430 ที่เชื่อมด้วยตัวกวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนหลายรูปแบบ” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผ่นซีดีรอม.
 56. ทิวาพร กาหลง และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต้านทานแบบจุดรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม AA1100 และ เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD 45/45” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผ่นซีดีรอม.
 57. ปรกช สิริสุวัณณ์, ศักดิ์ชัย จันทศรี สมชาย วนไทยสงค์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลสารละลายโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการกัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม AA1100 และเหล็กกล้า AISI1015” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผ่นซีดีรอม.
 58. มณเฑียรชัย กลั่นบุบผา, ณรงค์ชัย โอเจริญ, ธนากร วิรุฬห์มงคล, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, นที ศรีสวัสดิ์ และสรพงษ์ ภวสุปรีย์ “การศึกษาผลกระทบของนาโน TiO2 ที่เตรียมจากแร่ลูโคซีนในเส้นใย PP ต่อสมบัติเชิงกลบางประการและสมบัติทางความร้อน” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผ่นซีดีรอม.
 59. มนัส ศรีสวัสดิ์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิโพรพิลีนกับอะลูมิเนียมออกไซด์ที่เหลือใช้จากกระบวนการหล่อล้อแม๊กรถยนต์” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผ่นซีดีรอม.
 60. นฤพนธ์ จันทร์ขาว และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การเปรียบเทียบอัตราการกัดกร่อนรอยต่อเกยอลูมิเนียม AA 1100 และเหล็กกล้า AISI1015” รายงานการประชุมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8 จังหวัดสงขลา 22-23 เมษายน 2553 หน้า 677-682.
 61. ศักดิ์ชัย จันทศรี, ปราโมทย์ พูนนายม, สมชาย วนไทยสงค์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การเปรียบเทียบความแข็งแรงดึงของรอยเชื่อมเสียดทานแบบกวนระหว่างอลูมิเนียม 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430 ที่เชื่อมด้วยตัวกวนทรงกระบอกและทรงกรวย” รายงานการประชุมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา-ลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8 จังหวัดสงขลา 22-23 เมษายน 2553 หน้า 826-830.
 62. วิชัย พุ่มจันทร์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การเชื่อมอลูมิเนียม 6063 และอลูมิเนียม 7075 โดยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, 21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแก่น, หน้า 1039-1043.
 63. ปรกช สิริสุวัณณ์ ธวัช หมีเฟื่อง นิธิรัตน์ โพธิ์ทอง และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “ความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียมผสมแผ่นรีด 6063 และอลูมิเนียมหล่อผสมแมกนีเซียม” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, 21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแก่น, หน้า 1044-1050.
 64. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ บุญส่ง จงกลณี อนินท์ มีมนต์ และสมชาย วนไทยสงค์ “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงเฉือนของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, 21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแก่น, หน้า 1050-1055.
 65. ปราโมทย์ พูนนายม ปรกช สิริสุวัณณ์ ศักดิ์ชัย จันทะศรี นิธิรัตน์ โพธิ์ทอง และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การเปลี่ยนแปลงสมบัติโลหะเชื่อมอลูมิเนียม 6063-T1 ด้วยตัวกวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนหลายรูปแบบ” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, 21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแก่น, หน้า 1056-1061.
 66. มณเฑียรชัย กลั่นบุบผา กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และสรพงษ์ ภวสุปรีย์ “การเตรียมเส้นใยนาโนจากแร่ลูโคซีน” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, 21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแก่น, หน้า 1101-1106.
 67. ศาสตร์ตราชัย เตี๊ยะตาช้าง สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การศึกษาความเป็นไปได้ของเถ้าลอยอลูมิเนียมต่อสมบัติทางฟิกสิกข์ของอิฐทนไฟ” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, 21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแก่น, หน้า 1107-1111.
 68. กฤษณะ ปิยะพุทธานนท์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “อิทธิพลความเร็วรอบและความเร็วเดินในแนวเชื่อมการเสียดทานแบบกวน ต่อความแข็งแรงของรอยต่อเกยของอลูมิเนียมผสมเกรด 6063 และ 5052” รายงานการประชุมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7 จังหวัดสงขลา 21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 411-415.
 69. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “การประยุกต์การเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนในการเชื่อมรอยต่อระหว่างอลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้า” รายงานการประชุมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ครั้งที่ 7 จังหวัดสงขลา 21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 521-526.
 70. ประจักษ์ อ่างบุญตา บุญส่ง จงกลนี และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแบบหมุนวนอิเลกโทรดต่อสมบัติของโลหะเชื่อมหล็กกล้าไร้สนิม 304” รายงานการประชุมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ครั้งที่ 7 จังหวัดสงขลา 21-22 พฤษภาคม 2552 หน้า 533-538.
 71. สมหมาย วันดี นิธิรัตน์ โพธิ์ทอง สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลของอุณหภูมิในการอบยางต่อสมบัติเชิงพลวัตและระยะเวลาในการอบคงรูปของชิ้นงานยาง” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หน้า 846-851.
 72. ธวัช หมีเฟื่อง และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบจุดต่อสมบัติของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หน้า 834-839.
 73. มณฑียรชัย กลั่นบุปผา กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ และสรพงษ์ ภวสุปรีย์. “การศึกษาผลกระทบของไททาเนียมออกไซด์ขนาดไมโครเมตรและขนาดนาโนเมตรในเส้นใยโพลีโพรพิลีนที่มีต่อสมบัติการทนแรงดึง การต่อต้านแบคทีเรียและสมบัติความร้อน” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หน้า 781-786.
 74. ธรรมนูญ อินทรพล และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “ศึกษาตัวแปรการเชื่อมเลเซอร์เทเลอร์แบล็งค์ต่อการยืดตัวของรอยต่อชนแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี เกรด SGACD” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หน้า 775-780.
 75. เทอดศักดิ์ เกี้ยวสันเที๊ยะ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลของความเร็วรอบการหมุนวนอิเลคโทรดต่อการลดขนาดเกรนของรอยเชื่อมทิกเหล็กกล้าไร้สนิม 304” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หน้า 734-739.
 76. นราธิป แสงซ้าย สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลรูปร่างตัวกวนการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความต้านทานแรงดึงของรอยต่อชนอลูมิเนียม AA6063-T1” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หน้า 718-723.
 77. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “การเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน: การแก้ปัญหาการต่อวัสดุที่ยากต่อการเชื่อมหลอมละลาย” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หน้า 712-717.
 78. ธรรมนูญ อินทรพล และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมเลเซอร์ต่อสมบัติทางกลของรอยต่อชนแผ่นเทเลอร์แบล็งค์เหล็กเคลือบสังกะสี เกรด SGACD” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 579-583.
 79. สมหมาย วันดี นิธิรัตน์ โพธิ์ทอง และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลของอุณหภูมิในการอบยางต่อสมบัติความเป็นสปริงและระยะเวลาในการอบคงรูปของชิ้นงานยาง” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 573-578.
 80. ณัฐ แก้วสกุล เรวัตร ซ่อมสุข และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อสมบัติทางกลของรอยต่ออลูมิเนียม 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 304” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 567-572.
 81. พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ บุญส่ง จงกลนี และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลความเร็วเดินแนวของการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงงของรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063-T1” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 561-566.
 82. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ บุญส่ง จงกลนี และสมควร แววดี. “อิทธิพลรูปร่างตัวกวนการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความต้านทานแรงดึงของรอยต่ออลูมิเนียม 6063-T1 และเหล็กกล้า AISI1015” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 555-560.
 83. เทอดศักดิ์ เกี๊ยวสันเที๊ยะ และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลการหมุนอิเลกโทรดของการเชื่อมทิกต่อการลดขนาดเกรนแนวเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม 304” การประชุมวิชาการราชมงคลอีสานวิชาการครั้งที่ 1 9-11 มกราคม 2551 จังหวัดนครราชสีมา หน้า 287-294.
 84. ธวัช หมีเฟื่อง และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “โครงสร้างจุลภาคและความแข็งแรงเฉือนรอยต่อเกยอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430” การประชุมวิชาการ ราชมงคลอีสานวิชาการครั้งที่ 1 9-11 มกราคม 2551 จังหวัดนครราชสีมา หน้า 280-286.
 85. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “รูปแบบการกัดกร่อนของรอยเชื่อมต่อเกยด้วยการเสียดทานแบบกวนระหว่างอลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้าคาร์บอนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์” การประชุมวิชาการ ราชมงคลอีสานวิชาการครั้งที่ 1 9-11 มกราคม 2551 จังหวัดนครราชสีมา หน้า 265-271.
 86. สมศักดิ์ ศรีป่าหมาก และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลความเร็วเดินแนวเชื่อมต่อสมบัติของรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063-T1 ด้วยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน” การประชุมวิชาการ ราชมงคลอีสานวิชาการครั้งที่ 1 9-11 มกราคม 2551 จังหวัดนครราชสีมา หน้า 258-264.
 87. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “พฤติกรรมการกัดกร่อนของรอยเชื่อมต่อเกยด้วยการเสียดทานแบบกวนระหว่างอลูมิ เนียมผสมและเหล็กกล้าคาร์บอน” การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 6-7 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครปฐม หน้า 300-307.
 88. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบจุดต่อความแข็งแรงรอยต่อเกยอลูมิ เนียม 1100 และเหล็กกล้าไร้สนิม 304” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, ภูเก็ต, หน้า 539-544.
 89. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ ประกอบ บุญยงค์ สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และณัฐ แก้วสกุล. “ความต้านทานแรงดึงและตำแหน่งการพังทลายของรอยต่อชนอลูมิเนียมและเหล็กกล้าโดยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5 10-11 พฤษภาคม 2550 จังหวัดภูเก็ต แผ่นซีดีรอม.
 90. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ ประกอบ บุญยงค์ สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และณัฐ แก้วสกุล. “การเชื่อมรอยต่อเกยอลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้าด้วยการเสียดทานแบบกวน: รายงานที่ 1 อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมต่อกลสมบัติของรอยต่อเกย” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ครั้งที่ 5 10-11 พฤษภาคม 2550 จังหวัดภูเก็ต แผ่นซีดีรอม.
 91. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ และประกอบ บุญยงค์. “การเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์รอยต่อชนอลูมิเนียมผสมและเหล็ก” เทพสตรีวิจัย ครั้งที่ 1 17-18 สิงหาคม 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี หน้า 1-5.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *