ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑล ทองศรี

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลดร.กุณฑล ทองศรี
Name – Last nameKunthon Thongsri ,Ph.D
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตรจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3447
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : kunthon.t@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(Ph.D.Ancient Indian & Asian Studies) Magadh University ประเทศอินเดีย

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

 1. Engineering Management
 2. Quality Management System

การทำงาน

ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2531 บริษัท ตรังแคนเนอรี่ จำกัด จังหวัดตรัง ช่างเทคนิค ผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร
พ.ศ.2533 บริษัท จินซาน อิเล็กทรอนิกส์อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร โฟร์แมน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Capacitor)
พ.ศ.2534 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครู
พ.ศ.2537 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดปทุมธานี อาจารย์
พ.ศ.2547 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พ.ศ.2550 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ

 1. พ.ศ.2533 Design and Manufacturing of Electrolytic Capacitors Training, Taiwan ChinsanElectronic Industrial Co., Ltd., New Taipei City,Taiwan R.O.C.
 2. พ.ศ.2545 Agriculture Observe Activities, Champasak, Lao People’sDemocratic Republic
 3. พ.ศ.2546 Administration and Management Industrial Engineering in Establishment andthe Leaching and Learning in University Leaders in the Industry, Denmark,Norway and Sweden
 4. พ.ศ.2546 Administration and Management Industrial Engineering in Establishment,Carlsberg and Jacobsen Brewhouse Observe Activities, Copenhagen,Denmark
 5. พ.ศ.2546 Administration and Management Industrial Engineering in Establishment,Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S Observe Activities,Copenhagen, Denmark
 6. พ.ศ.2546 Administration and Management Industrial Engineering in Establishment, TheVolvo Group Headquarters Observe Activities, Gothenburg, Sweden
 7. พ.ศ.2546 The Teaching and Learning in University Leaders in the Industry ObserveActivities, Linkoping Institute of Technology, Linkoping, Sweden
 8. พ.ศ.2546 Stockholm City Hall, Vasa Museum, Drottningholms slot Observe Activities,Stockholm, Sweden
 9. พ.ศ.2546 Oslo City Hall, Viking Museum, Oslo Vigeland Park, new Holmenkollen BeaconObserve Activities, Oslo, Norway
 10. พ.ศ.2547 Administration and Management Industrial Engineering in Establishment, TheBMW Manufacturing Plant Observe Activities, Steyr, Austria
 11. พ.ศ.2547 Munich City, Nymphenburg Palace Observe Activities, Munich, Germany
 12. พ.ศ.2547 Linz, Salzburg, Innsbruck, Vienna Observe Activities, Austria
 13. พ.ศ.2553 Art and Culture Observe Activities, Luang Nam Tha, Lao People’s DemocraticRepublic
 14. พ.ศ.2553 Art and Culture Observe Activities, Yunnan, Republic of China
 15. พ.ศ.2554 Stability Inside of Cambodia Observe Activities, O-Smach,Cambodia
 16. พ.ศ.2555 Thailand-Laos Business Council: TLBC Conference, Vientiane, Lao People’sDemocratic Republic
 17. พ.ศ.2556 Nam Ngum 1 Hydropower Plant Observe Activities, Vientiane, Lao People’sDemocratic Republic
 18. พ.ศ.2557 Study Tour Manufacturing of Machinery Factory, Perfect Machine Co., Ltd.and Eumach Co., Ltd.,Taichung City,Taiwan R.O.C.
 19. พ.ศ.2558 Study Ph.D.(Ancient Indian & Asian Studies) Magadh University and StudyTour Bodh Gaya, Sarnath Varanasi, Kolkata, Republic of India

ประกาศนียบัตร รางวัล และทุนที่ได้รับ

 1. พ.ศ.2525 ทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 2. พ.ศ.2528 ได้รับการคัดเลือกโควต้าเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.เทคนิคการผลิต) วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 3. พ.ศ.2533 ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งช่างเทคนิคการผลิต โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
 4. พ.ศ.2544 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท (โครงการผู้บริหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5. พ.ศ.2546 Cert.in Managerial Perspectives on Production Planning and Control,Linkoping Institute of Technology, Linkoping, Sweden
 6. พ.ศ.2547 Cert.in Mould Design Training, Greiner Industrial Training: GIT,Kremsmuenster, Austria
 7. พ.ศ.2548 Cert.in Internal Auditor ISO 9001:2000, Management SystemCertification Institute, MASCI, Rajamangala University of TechnologyThanyaburi: RMUTT, Pathumthani,Thailand
 8. พ.ศ.2549 อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในการแข่งขัน การเขียนโปรแกรม CNC ด้วย Software Simulation (MTS) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)จังหวัดชลบุรี
 9. พ.ศ.2551 Cert.in Iron and Steel Manufacturing Process and FurnaceControlling, JICA (Japan), Chiang Mai University: CMU, Chiang Mai,Thailand
 10. พ.ศ.2554 ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 11. พ.ศ.2555 ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่นของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 12. พ.ศ.2555 ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 13. พ.ศ.2556 ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 14. พ.ศ.2556 Cert.in Improvement and Standardization of Steel Testing Laboratory in Thailand, JFE Techno-Research Corporation (Japan), Iron and Steel Institute of Thailand
 15. พ.ศ.2556 CEO THAILAND AWARDS 2013 รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2556 พิธีงานประกาศรางวัลผู้บริหารแห่งปี 2556 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชต์ภาคย์โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล
 16. พ.ศ.2556 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 17. พ.ศ.2556 ได้สอนวิชาระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System; QMS) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้กับกลุ่มนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 คนประกอบด้วย Mr.Irfan Hanafi, Mr.Achmad Maulidin, Miss.Disa Ayu Maharani,Miss.Rizka Pricilia, and Miss.Arwani Luthfia
 18. พ.ศ.2557 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง
 19. พ.ศ.2557 ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 20. พ.ศ.2558 ได้รับสนับสนุนวิจัย “โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องเจาะน้ำบาดาลสำหรับชนบท” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัทเทคโนโลยีส่งเสริมชนบท จำกัด โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบโล่

งานทางวิชาการ

 1. พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน วิชาวัสดุวิศวกรรม, กรรมวิธีการผลิต, เขียนแบบเทคนิค, เขียนแบบวิศวกรรม,การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, ความปลอดภัยในโรงงาน, โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, การปฏิบัติการอุตสาหกรรม, ปฏิบัติงานเครื่องมือกล,การบริหารงานวิศวกรรม, การบริหารการผลิต, การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา,ระบบการคลังสินค้าโรงงาน, ระบบการจัดการคุณภาพ, เทคโนโลยีวัสดุ, การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ, การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารโครงการอุตสาหกรรม,ธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีการซ่อมบำรุง และวิศวกรรมเครื่องมือ

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

 1. พ.ศ.2545 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ไขน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล
 2. พ.ศ.2546 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช้น้ำมันดีเซลชีวมวล
 3. พ.ศ.2549 การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยพลาสติก
 4. พ.ศ.2550 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องบดพริกแกง
 5. พ.ศ.2553 การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นในงานตัดไฟน์แบลงค์กิ้งแบบแหวนจิกคู่
 6. พ.ศ.2554 การเปรียบเทียบอิทธิพลของวัสดุดรอว์บิสในงานลากขึ้นรูปโลหะโดยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
 7. พ.ศ.2554 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องเจาะน้ำบาดาลสำหรับชนบท
 8. พ.ศ.2555 การศึกษาสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของการเชื่อมต่อโลหะผสมโดยการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน
 9. พ.ศ.2555 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้มุ่งสู่ความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม
 10. พ.ศ.2555 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหนังปลาทอดสำหรับผลิตภัณฑ์โอท๊อป
 11. พ.ศ.2555 การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากกากมะพร้าวเป็นพลังงานทดแทน
 12. พ.ศ.2557 การวิเคราะห์การไหลตัวของแท่งอะลูมิเนียมในกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไหลตามโดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์
 13. พ.ศ.2558 อิทธิพลของความหนืดของของเหลวความดันสูงในการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ผลงานทางวิชาการ (Academic Works)

1. งานตีพิมพ์วารสารระดับประเทศ

 1. พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน บทความทางด้านวัสดุวิศวกรรม, กระบวนการผลิต, วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทน ตีพิมพ์ในวารสาร วิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, สภาวิศวกร, Mechanical Technology Magazine, Modern Manufacturing, MM The Industrial Magazine และอื่น ๆ มากกว่า 50 เรื่อง

2. งานนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับประเทศ

 1. กุณฑล ทองศรี, “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช้น้ำมันดีเซลชีวมวล”, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 “วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก”, 30-31 มีนาคม 2548 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์,กรุงเทพฯ, หน้า566-576.
 2. กุณฑล ทองศรี, “การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องบดพริกแกง”, การประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1 “ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 27-29 สิงหาคม 2551, โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง, หน้า 256.
 3. กุณฑล ทองศรี และศุภเอก ประมูลมาก, “การออกแบบและพัฒนามีดกรีดยางพาราแบบเปลี่ยนคมมีด”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552″การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน”, 29-30 มกราคม 2552, โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น,หน้า 485-489.
 4. กุณฑล ทองศรี, วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์ และศิริชัย ต่อสกุล, “การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นในงานตัดไฟน์แบลงค์กิ้งแบบแหวนจิกคู่”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553 (IE Network Conference 2010), 13-15 ตุลาคม2553, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี, หน้า 52.
 5. กุณฑล ทองศรี, ศิริชัย ต่อสกุล และศุภเอก ประมูลมาก, “การออกแบบและสร้างเครื่องเชื่อมเสียดทาน”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี2555(IE Network Conference 2012),17-19 ตุลาคม 2555,โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, หน้า 236.
 6. กุณฑล ทองศรี, ศิริชัย ต่อสกุล และบดินทร์ชาติ สุขบท, “การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพหัวเจาะน้ำบาดาลสำหรับชนบท”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555 (IE Network Conference 2012), 17-19 ตุลาคม 2555,โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, หน้า 192.
 7. ศิริชัย ต่อสกุล, กุณฑล ทองศรี และจงกล สุภารัตน์, “การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากกากมะพร้าวเป็นพลังงานทดแทน”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2555 (IE Network Conference 2012), 17-19 ตุลาคม 2555, โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, หน้า 217.
 8. วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์, กุณฑล ทองศรี และศิริชัย ต่อสกุล, “การศึกษาสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของการเชื่อมต่อโลหะผสมโดยการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน” , การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555 (IE Network Conference2012), 17-19 ตุลาคม 2555, โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, หน้า 216.
 9. ศุภเอก ประมูลมาก, ชัยยะ ปราณีตพลกรัง และกุณฑล ทองศรี “การศึกษาการใช้น้ำยางพาราในการหล่อเย็นชิ้นงานกลึง”, การประชุมวิชาการครั้งที่ 9, 6-7 ธันวาคม 2555,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, หน้า 49.
 10. กุณฑล ทองศรี และศิริชัย ต่อสกุล “การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหนังปลาทอดสำหรับผลิตภัณฑ์โอท๊อป”, การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”, 8-9พฤษภาคม 2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, หน้า 538-547.
 11. ศุภเอก ประมูลมาก และกุณฑล ทองศรี “การศึกษาการย่อยสลายของวัสดุผสมจากพอลีแลคติคแอซิด, โปรตีนถั่วเหลือง และหญ้าแฝก”, การประชุมวิชาการครั้งที่ 10,6-7ธันวาคม 2556, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,หน้า 369-370.
 12. กุณฑล ทองศรี และศิริชัย ต่อสกุล “การวิเคราะห์การไหลตัวของแท่งอะลูมิเนียมในกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไหลตามโดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557 (IE Network Conference 2014),30-31 ตุลาคม 2557, โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ,หน้า 33.
 13. กุณฑล ทองศรี และศิริชัย ต่อสกุล “อิทธิพลของความหนืดของของเหลวความดันสูงในการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 (IE Network Conference 2015), 6-7 สิงหาคม2558, โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร, หน้า 80.
 14. ศิริชัย ต่อสกุล และกุณฑล ทองศรี “การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้ำพริกแบบกึ่งอัตโนมัติระบบนิวแมติก”, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 4-6 พฤศจิกายน 2558, คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี, หน้า 46.

3. งานนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Design and Manufacturing of Electrolytic Capacitors Training, Taiwan ChinsanElectronic Industrial Co., Ltd., Taiwan
 2. Managerial Perspectives on Production Planning and Control Conference,Linkoping Institute of Technology, Sweden
 3. Mould Design Training, Greiner Industrial Training, Austria
 4. Internal Auditor ISO 9001:2000, Management System Certification Institute, MASCI, Rajamangala University of Technology Thanyaburi: RMUTT, Pathumthani,Thailand
 5. Kunthon Thongsri, “Design and Development of Plastic Granulator”, Proceedings of the IE Network Conference 2007, Prince SongkhlaUniversity, Royal Phuket City Hotel, Phuket, 24-27 Otober 2007, pp.141.
 6. Cert.in Iron and Steel Manufacturing Process and Furnace Controlling, JICA, Chiang Mai University: CMU, Chiang Mai,Thailand พ.ศ.2555 Thailand-Laos Business Council: TLBC Conference, Vientiane, Lao People’sDemocratic Republic, 8-10 November 2012
 7. Kunthon Thongsri, Khemaree Rugchoochip and Jirasak Surangkapiprat, “Factors Affecting Leading to Safety Consciousness of Employee in Industrial Factory” The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, 18-19 September 2014, pp.21.

งานเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ

 1. พ.ศ.2541 เขียนแบบเทคนิค 1
 2. พ.ศ.2541 เขียนแบบเทคนิค 2
 3. พ.ศ.2546 วัสดุวิศวกรรม
 4. พ.ศ.2547 กรรมวิธีการผลิต
 5. พ.ศ.2551 เหล็กและเหล็กกล้า ISBN: 978-974-625-417-5
 6. พ.ศ.2551 กระบวนการผลิต ISBN: 978-974-625-432-8
 7. พ.ศ.2555 วิศวกรรมระบบราง
 8. พ.ศ.2557 เครื่องสลัดน้ำออกจากหนังปลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *