ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล ทองสงค์

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลไพศาล ทองสงค์
Name – Last namePaisan Thongsong
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3446
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : paisan.t@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

มหาวิทยาลัย/ ประเทศ ปีที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา
Polytechnic University, JAPAN มีนาคม 2547 Bachelor of Production Mechanical Engineering
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนาคม 2555 (วศ.ม.)วิศวกรรมการเชื่อม

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

  1. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย
  2. เป็นผู้วิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นได้ในการลดไอระเหยในงานเชื่อมฟลักซ์คอร์ด้วยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

ผลงานวิจัย

  1. กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อ่างบุญตา และไพศาล ทองสงค์, “การพัฒนาเครื่องย่อยก้อนน้ำตาลมะพร้าวแบบจานมีดหมุน”  การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2560, 30-31 พฤษภาคม 2560, โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่, หน้า 490-495.
  2. กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อ่างบุญตา และไพศาล ทองสงค์, “การออกแบบและสร้างเครื่องบดและร่อนน้ำตาลมะพร้าวชนิดผง”  การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2560, 30-31 พฤษภาคม 2560, โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่, หน้า 496-501.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *