ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ อ่างบุญตา

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลประจักษ์ อ่างบุญตา
Name – Last namePrajak Angboonta
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3444 
โทรสาร : 0-2549-3442  
Email : prajak.a@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

มหาวิทยาลัย/ ประเทศ วันที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 30 มีนาคม 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิศวกรรมการเชื่อม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเทศไทย 13 พฤษภาคม 2538 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (การผลิต)

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 1. Manufacturing Processes
 2. Welding and Sheet Metal Practice
 3. Design of Welment
 4. Welding Process Technology 2

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

 1. Nondestructive Testing
 2. Manufacturing of Technology
 3. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ข้อเสนอการวิจัย

 1. ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย (ไม่มี)
 2. หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย (ไม่มี)

งานวิจัย

 1. ประจักษ์ อ่างบุญตา และสญชัย เข็มเจริญ เครื่องหมุนวนอิเล็กโทรดสำหรับเชื่อมอลูมิเนียม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2550. มหาวิทยาลัยสงขลานครีนทร์, 24-26 ตุลาคม 2550.
 2. ประจักษ์ อ่างบุญตา สญชัย เข็มเจริญ และศักดิ์ชัย จันทศรี การออกแบบและสร้างชุดเชื่อม Submerged จากเครื่องเชื่อม GMAW การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2551. มหาวิทยาลัยสงขลานครีนทร์, 20-22 ตุลาคม 2551.
 3. ประจักษ์ อ่างบุญตา ชลิตต์ มธุรสมนตรี และวิเชียร อูปแก้ว หุ่นยนต์ควบคุมการเชื่อม GMAW ในพื้นที่อันตราย การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2552. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 21-22 ตุลาคม 2552.
 4. ประจักษ์ อ่างบุญตา ชลิตต์ มธุรสมนตรี สญชัย เข็มเจริญ ศักดิ์ชัย จันทศรี และปราโมทย์ พูนนายม การศึกษาสมบัติทางกลและโลหะวิทยาของการเชื่อมจุดเมื่ออิเล็กโทรดเสื่อม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2553. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13-15 ตุลาคม 2553.
 5. กิตติพงษ์ กิมะพงษ์ บุญส่ง จงกลณี และประจักษ์ อ่างบุญตา อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแบบหมุนวนอิเล็กโทรดต่อสมบัติของโลหะเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม 304 วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ฉบับที่ 2, กรกฏาคม-ธันวาคม 2555.
 6. ดวงกมล นุ้ยจำนัล อลิษา พันขุนทด และประจักษ์ อ่างบุญตา การศึกษาการเสื่อมสภาพของอิเล็กโทรดในการเชื่อมอลูมิเนียม เกรด 1100 ด้วยการเชื่อมจุด การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2554. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 20-21 ตุลาคม 2554.
 7. กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อ่างบุญตา และไพศาล ทองสงค์, “การพัฒนาเครื่องย่อยก้อนน้ำตาลมะพร้าวแบบจานมีดหมุน”  การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2560, 30-31 พฤษภาคม 2560, โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่, หน้า 490-495.
 8. กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อ่างบุญตา และไพศาล ทองสงค์, “การออกแบบและสร้างเครื่องบดและร่อนน้ำตาลมะพร้าวชนิดผง”  การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2560, 30-31 พฤษภาคม 2560, โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่, หน้า 496-501.
 9. ประจักษ์ อ่างบุญตา และกุลชาติ จุลเพ็ญ, “เครื่องล้างข่าด้วยแปรงลูกกลิ้งและแรงดันน้ำ”  การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2559, 28-29 กรกฎาคม 2559, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หน้า 179-184.
 10. กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อ่างบุญตา และชลิตต์ มธุรสมนตรี, “เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกพร้อมแม่พิมพ์แบบผสมสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็ก” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556, 16-18 ตุลาคม 2554, โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *