ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง จงกลณี

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลบุญส่ง  จงกลณี
Name – Last nameBoonsong  Chongkolnee
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3446
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : boonsong.c@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์การฝึกอบรม (Training Experiences)

 1. Seminar Certificate for Workshop iTNC 530 Basic NC Programming ,Thailand From 13 May 2008 to 15 May 2008
 2. Certificate EMCO Training for Programming Fanuc 31i Milling and Turning ,Austria from February 29th till March 02nd 2016
 3. Certificate EMCO Training for CNC Machine operation and programming Sinumerik, Fanuc, Heidenhain , Austria from 24.02.2014 until 21.03.2014

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

 1. การควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC ระบบของ Heidenhain · Fanuc · Hitachi Seiki · Chamaill Technology · Agie Technologg · Emco Tronic และ Mitsubishi
 2. คอมพิวเตอร์ในการผลิต CAD/CAM/CAE ของ – Inventor – AutoCAD – Unigraphic NX – Cimatron –    Magic Mill – Hypermill – Mould Plastic Insight
 3. แม่พิมพ์พลาสติก Plastic Mould
 4. แม่พิมพ์โลหะ Metal Mould

ผลงานทางวิชาการ (Academic Work)

1. รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ (National Conference)

 1. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ บุญส่ง จงกลณี และสมควร แววดี. “อิทธิพลรูปร่างตัวกวนการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความต้านทานแรงดึง ของรอยต่ออลูมิเนียม 6063-T1 และเหล็กกล้า AISI1015” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 555-560.
 2. สิทธินัน บุญเลิศ บุญส่ง จงกลณี และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลความเร็วรอบและความเร็วในการเดินแนวเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงของรอยต่อชนอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430”รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 8-9 ธันวาคม 2551 หน้า 109-110. แหล่งทุน: ไม่
 3. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ บุญส่ง จงกลณี และสมควร แววดี. “อิทธิพลรูปร่างตัวกวนการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความต้านทานแรงดึง ของรอยต่ออลูมิเนียม 6063-T1 และเหล็กกล้า AISI1015” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 555-560.
 4. ประจักษ์ อ่างบุญตา บุญส่ง จงกลณี และกิตติพงษ์ กิมะพงศ์ “ อิทธิพลตัวแปรการ เชื่อมแบบหมุนวนอิเลกโทรดต่อสมบัติของโลหะเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม 304” รายงานการ ประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7
 5. บุญส่ง จงกลณี และศิวกร อ่างทอง. “การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของแผ่นตัดเปล่าในกระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 8-9 ธันวาคม 2551 หน้า 111-112.
 6. บุญส่ง จงกลณี ภัทรพงษ์ เกริกสกุล ศิวกร อ่างทอง “การศึกษาชนิดของสารหล่อลื่นในกระบวนการขึ้นรูปลึก ชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรต่อสมบัติการขึ้นรูปของเหล็ก SPCC ” จังหวัดขอนแก่น 29-30 มกราคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 609-612.
 7. บุญส่ง จงกลณี, ศิวกร อ่างทอง, ชัยยะ ปราณีตพลกรัง และจตุพร ใจดำรงค์ “การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการกลึงที่มีผลต่อการสึกหรอของเม็ดมีดด้วยกระบวนการกลึงปอกวัสดุ SCM 440”, การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2018 ประจำปี 2561 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน้า 75.
 8. บุญส่ง จงกลณี, ศิวกร อ่างทอง และชัยยะ ปราณีตพลกรัง “การศึกษาอิทธิพลของมุมวางเม็ดมีดต่อความหยาบผิวด้วยเม็ดมีดกัดแบบ 2 คมตัด”, การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017 ประจำปี 2560 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้า 61-67.

2. รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ (International Conferences)

 1. Boonsong chongkolnee and Chaiya Praneetpongrung, Comparing the Effects of Ultrasonic System of the EDM Process on Machining Cemented Carbide, The 7th International Conference on Material Science and Engineering Technology ICMSET 2018 October 20-22, 2018 – Beijing, China

3. วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค (International/Region Journals)

 1. Boonsong chongkolnee and Chaiya Praneetpongrung, Comparing the Effects of Ultrasonic System of the EDM Process on Machining Cemented Carbide, Materials Science Forum ISSN:1662-9752,vol.950,pp 195-199 doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.950.195@2019 Trans Tech Publications, Switzerland  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *