ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพี กาญจนะ

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลดร.ระพี กาญจนะ
Name – Last nameRapee Kanchana, D.Eng
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-4421
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : rapee.k@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Eng (Systems Engineering) Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne,Australia
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยที่สนใจ (Research Area of Interest)

 1. Supply Chain Management
 2. Quality Management and Productivity Improvement
 3. Logistics and supply chain management
 4. Engineering Economy
 5. Performance Measurement

รายวิชาที่สอน (Teaching Courses)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Level)

 1. Logistics and Supply Chain Management
 2. Quality Management

ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Level)

 1. Quality Control
 2. Logistics System Design and Management
 3. Quality Assurance and Management System
 4. Industrial Cost and Budget Analysis

ผลงานทางวิชาการ (Academic Works)

1. วารสารระดับนานาชาติ (International Journal)

 1. R. Kanchana, 2019 Improving Process Capability of Cutting and Drilling Processes of Elevator Assembly Parts, Materials Science Forum, Vol. 950, pp. 90-94.
 2. Kuptasthien, N., Triwanapong, S. and Kanchana, R. 2014.  Integrated Curriculum Development in Industrial Engineering Program Using CDIO Framework.  Journal of Association for Engineering Education of Russia.  Vol. 16.  pp 28 – 34.
 3. Rapee Kanchana, Zbigniew Pastuszak, Pekka Kess, Sasivimol Meeanpol, Kongkiti Phusavat, Nichanach Katemukda. (2013). “Reflecting the Effectiveness of Training on Knowledge Workers through Intellectual Capital”, International Journal of Business Development and Research, Vol. 1, Issue 2, pp. 75-89.
 4. Phusavat, K., Nilmaneenava, S., Kanchana, R, Wernz, C. and Helo, P. (2012) ‘Identifying productivity indicators from business strategies’ surveys’, Int. J. Productivity and Quality Management, Vol. 9, No. 2, pp.158–176.
 5. Kanchana, R., Law, K.M.Y., Comepa, N., Malithong, P. and Phusavat, K. (2011) ‘Interrelationships among knowledge management, organisational learning and innovation’, Int. J. Innovation and Learning, Vol. 9, No. 2, pp.145–162.
 6. Kongkiti Phusavat, Supakij Chuancharoen, Suvit Nitipavachon, Rapee Kanchana, Binshan Lin. (2010) “Improving a quality system through a management process at Trane Thailand International Journal of Management and Enterprise Development, Vol. 9, No. 4, pp. 348–363.
 7. Phusavat, K., Kess, P., Law, K.M.Y., and Kanchana R. (2010) “Sustaining effective business value chain: future challenges” Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, No. 8. p. 1176-1191.
 8. Kess, P., Law, K.M.Y., Kanchana, R. and Phusavat, K (2010) “Critical factors for an effective business value chain”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, No. 1. p. 63-77.
 9. Law, K.M.Y., Helo, P., Kanchana, R. and Phusavat, K (2009) “Managing supply chains: lessons learned and future challenges”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 109, No. 8. p. 1137-1152.
 10. Phusavat, K, Kanchana, R. and Lin, B. (2009) “Information requirements for managerial decisions in manufacturing”, Business Process Management, Vol. 15, No. 2. p. 267-285.
 11. Phusavat, K, Jaiwong, P , Sujitwanich, S and  Kanchana, R (2009) “When to measure productivity: lessons from manufacturing and supplier-selection strategies” Industrial Management & Data Systems, Vol. 109, No. 3. p. 425-442.
 12. Phusavat, K and Kanchana, R, (2008)Suppliermanagement: perspectives from large manufacturers in Thailand” International Journal of Management and Enterprise, Vol. 5, No. 2. p. 205 – 224.
 13. Phusavat, K and Kanchana, R, (2008)Competitive priorities of manufacturing firms in Thailand” Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 7. p. 979-996.
 14. Phusavat, K and Kanchana, R, (2008)Competitive priorities for service providers: perspectives from Thailand” Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No. 1. p. 5 – 21.
 15. Phusavat, K and Kanchana, R, (2008)Future competitiveness: viewpoints from manufacturers and service providers” Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No. 2. p. 191-207.
 16. Phusavat, K, Kanchana, R and Helo, P (2007) “Suppliermanagement: past, present and anticipated future perspectives”, International Journal of Management and Enterprise Development, Vol. 4, No.5, 2007. p. 502-519.

2. วารสารระดับชาติ (National Journal)

 1. วิทยา สุมะลิ และระพี กาญจนะ (2561) “การลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 25 (1) ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย., หน้า 156 – 165.
 2. เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์, ระพี กาญจนะ, ศรีไร จารุภิญโญ, และวรญา วัฒนจิตสิริ (2560) “การลดของเสียในกระบวนการผลิตลวดเหล็กขึ้นรูปสำหรับเบาะรถยนต์”วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน หน้า 25 -33.
 3. อุเทน เฉลยโฉม สุรัตน์  ตรัยวนพงศ์ และระพี กาญจนะ (2558 ) “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทอดโดยเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา โรงงานอาหารกึ่งสำเร็จรูป” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  ปีที่ 13,  ฉบับที่ 2, หน้า 21-33.
 4. ศุภมิตร กิจเธาว์ และระพี กาญจนะ. 2557. “การทบทวนวรรณกรรมการใช้เทคนิค QFD ในการออกแบบหลักสูตร” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 12, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2557), หน้า 1-13.
 5. อาเฟนดี ท่าสอน และระพี กาญจนะ. 2557.  “การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานสำหรับแผ่นยางพาราดิบไม่เรียบ : อุเทน เฉลยโฉม สุรัตน์  ตรัยวนพงศ์ และระพี กาญจนะ (2558) “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทอดโดยเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา โรงงานอาหารกึ่งสำเร็จรูป” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  ปีที่ 13,  ฉบับที่ 2, หน้า 21-33.
 6. ศุภชัย แสงบัวท้าว และระพี กาญจนะ. 2557. “การวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบสร้างเตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็กด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 12, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2557), หน้า 43-53.
 7. วรินญา สุจริยา ปานจิตต์ หลงประดิษฐ์ จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี และระพี กาญจนะ. 2557. “การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารคุณภาพการผลิตอาหารแช่เยือกแข็งโดยการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (คิวไอที)” วารสารวิจัย มสด. ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, หน้า 19 –40.
 8. อรอุรา วิเชียร และระพี กาญจนะ. 2556. “การประยุกต์ใช้เทคนิค Fault Tree Analysis (FTA) กรณีศึกษากระบวนการปั๊มโลหะ” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2556), หน้า 1-11.
 9. เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และระพี กาญจนะ. 2556. “การปรับปรุงการจัดการวัสดุคงคลัง กรณีศึกษาระบบการผลิตแบบตามสั่ง” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2556), หน้า 13-23.
 10. วลัยพร เหมโส และระพี กาญจนะ. 2556. “การลดของเสียจากกระบวนการผลิตผ้าเบรกรถยนต์ โดยประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, หน้า 33 – 46.
 11.  ชาญณรงค์ อินทรชู และระพี กาญจนะ (2556) “การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อนถาดบรรจุฮาร์ดดิสก์ 2.5” โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 11, ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2556, หน้า 37 – 48.
 12.  สุธาสินี ราชบุตร สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และระพี กาญจนะ (2556) “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม กรณีศึกษา การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรแบบตามสั่ง” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 11, ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2556, หน้า 49–60.
 13. เยาวรินทร์ รอดมณี และระพี กาญจนะ. 2555. “การประยุกต์ใช้ฟัซซี่เซตร่วมกับการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องดูดควันแบบไฟฟ้าสถิต” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555, หน้า 1 -11.
 14.  วิลาสินี มีมุข ระพี กาญจนะ และอรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ 2555. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมแป้งเสริมแป้งถั่วขาวโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบทดลอง” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555, หน้า 13-21.
 15.  ฤทธิชัย สังฆทิพย์, ระพี กาญจนะ, ศรีไร จารุภิญโญและนที ศรีสวัสดิ์, 2555, การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการผสมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิพรอพิลีนกับยางอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555, หน้า 55 – 62.
 16.  ดุลย์ วันบุญกุล และระพี กาญจนะ. 2554. “การศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กรตามหลักการวัดผลการปฎิบัติงานเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก”วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 260-265.
 17.  นุกูล ศรีเมืองแก้ว และระพี กาญจนะ. 2551. “การบริหารความสัมพันธ์ผู้ส่งมอบและลูกค้า จากมุมมองของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2551, หน้า 9-18.

3. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

 1. Kuptasthien, N., and Kanchana, R. 2017, “Labor Productivity Improvement for Thai SMEs: A Case Study” The 3rd International Conference on Innovation in Engineering, Science and Technology, September 27-29, 2017, Batangas State University, Philippines.
 2. Kuptasthien, N., and Kanchana, R. 2012, “Components that Influence Satisfaction of Industrial Engineering Students and Their Intentions to Pursue a Career as Engineers” The 10th International and National Conference on Engineering Education (INCEE10), May 9-11, 2012, Petchaburi.
 3. Rapee Kanchana and Surat Triwannpong. 2011. “Identifying the Key Quality Improvement of Undergraduate Engineering Education – Using Importance-Performance Analysis”, The 10th International and National Conference on Engineering Education (INCEE9), May 4-6, 2011., Phuket.
 4. Kanchana, R,Triwanapong, S. Kris Law, and Phusavat, K,. 2010. “A survey of supplier-customer collaboration and management in the Thai Automotive industry”, TIIM’ 2010, Pattaya, 16-18 June 2010.
 5. Poowadin P, Phanritdum, P, and Kanchana R. 2010. “Assessing cost of quality in a plastic injection molding company: a case study”, TIIM’ 2010, Pattaya, 16-18 June 2010.
 6. Kanchana, R, Kris Law, and Phusavat, K, 2009. “THE RELATIONSHIPS AMONG AND SUPPLY CHAIN PARTNERS AFFECTING INTERNAL OPERATION: PERSPECTIVES FROM THE HIGH-TECH ELECTRONIC MANUFACTURERS IN THAILAND”, TIIM’ 2009, Bangkok, 17-19 June 2009.
 7. Phusavat, K and Kanchana, R,. 2007.“Competitive Priorities: Perspectives from Service Providers” MIC’07 Management International Conferences, Managing Global Transitions: Globalization – Localization – Regionalization, 8th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska Congress Centre Bernardin, Portorož, Slovenia, 20-24 November 2007 ( Received the best paper award).
 8. Kanchana, R ,. 2006. “Supplier Selection Criteria: Thai Manufacturing Industry’ Points of View”,  MIC’06 Management International Conferences, Advancing Business and Management in Knowledge-based Society, 7th International Conference of the Faculty of Management Koper,  University of Primorska Congress Centre Bernardin,  Portorož, Slovenia,  23 -25November 2006.

4. ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)

 1. ฌนัยชนม์ มณีธรรมวงษ์ และระพี กาญจนะ 2562 “การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกและประเมินผู้ส่งมอบ : การทบทวนวรรณกรรม” การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 10 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หน้า 549 – 557.
 2. อภิวัฒน์ คงสายเสริม และระพี กาญจนะ 2561. “การเลือกระบบปรับอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิธีการวิเคราะห์ลำดับชั้น กรณีศึกษาโรงงานพิมพ์ฉลากสินค้า” การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 11 พฤษภาคม 2561.
 3. ไพศาล เดชป้องหา และระพี กาญจนะ 2561. “การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในการปลูกต้นหอมด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกต้นหอม จังหวัดนครพนม”การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 3 – 4 มีนาคม 2561 หน้า 144 – 153.
 4. วิทยา สุมะลิ และระพี กาญจนะ 2560. “การกำหนดปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนหน้าจอโทรศัพท์มือถือโดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3-4 พฤษภาคม 2560 หน้า 49-60.
 5. เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ ระพี กาญจนะ ศรีไร จารุภิญโญ และวรญา วัฒนจิตสิริ. 2559. “การลดของเสียในกระบวนการผลิตลวดเหล็กขึ้นรูปสำหรับเบาะรถยนต์” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7-8 กรกฎาคม 2559 ขอนแก่น.
 6. สุภาพร แสนกุล และระพี กาญจนะ 2559. “การลดอัตราผิดพลาดในการออกแบบท่อส่งก๊าซโดยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ: กรณีศึกษา” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7-8 กรกฎาคม 2559 ขอนแก่น.
 7. สายฝน คงประเวศ และระพี กาญจนะ. 2555. “การทบทวนวรรณกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยวิธีต้นทุนตามฐานกิจกรรม” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555, หน้า 2168-2176, 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอำ เพชรบุรี.
 8. ณฐา คุปตัษเฐียร และ ระพี กาญจนะ, 2555, “องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาสายวิศวกรรมอุตสาหการกับความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเป็นวิศวกร Components that Influence Satisfaction of Industrial Engineering Students and Their Intentions to Pursue a Career as Engineers” The 10th International and National Conference on Engineering Education (INCEE10), May 9-11, 2012, Petchaburi.
 9. ธนรัตน์ เอี่ยมเจริญ และระพี กาญจนะ. 2554. “การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปุ่มฉุกเฉิน โดยใช้หลักการ DMAIC กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, หน้า 1896-1902, 20-21 ตุลาคม 2554 พัทยา ชลบุรี.
 10. ธานี นาคเกิด และระพี กาญจนะ. 2554. “การพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยการวัดผลดุลยภาพ (BSC) กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, หน้า 1956-1961, 20-21 ตุลาคม 2554 พัทยา ชลบุรี.
 11. พิจิตร ศรีไชยแสง และระพี กาญจนะ. 2553. “การปรับปรุงระบบการผลิตด้วยการใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร” การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (The 7th International KU-KPS Conference). หน้า 480-488,  8 – 9 ธันวาคม 2553. [CD-ROM]. (ได้รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชมเชย).
 12. ระพี กาญจนะ และสุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, 2553, “การจำแนกประเภทของความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์” การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), กรุงเทพ, หน้า 437-442, 16-17 ธันวาคม 2553.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *