ดร. ปรกช สิริสุวัณณ์

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลดร.ปรกช สิริสุวัณณ์ 
Name – Last namePorakoch Sirisuwan Ph.D
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3492-3
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : porakoch.s@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Backgroud)

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ สถาบันการศึกษา
Ph.D Advanced Fibro Science 2558 Kyoto Institute of Technology, Japan
วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัย 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2541 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

 1. Engineering Drawing
 2. Safety Engineering

ประสบการณ์ทำงาน/การสอน

ปี พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน

ตำแหน่ง

2541 – ปัจจุบัน

ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี   ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์

2560 – ปัจจุบัน

บรรณาธิการ

2561 – ปัจจุบัน

รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ

รายวิชาที่สอน

 1. วิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 2. วิชาการยศาสตร์
 3. วิชาการออกแบบงาน
 4. วิชาเชียนแบบวิศวกรรม

ผลงานทางวิชาการ (Academic works)

1.  บทความทางวิชาการ

 1. Porakoch Sirisuwan, Tetsusi Koshino, Chieko Narita and Takashi Yoshikawa, “COMPARRISON OF BEHAVIOR BETWEEN AN EXPERT AND NON EXPERT FOR CHUCKING IN LATHE”, Proceeding of the 13th Japan International SAMPE Symposium & Exhibition (JISSE13), Nagoya, Japan, November 11-13, 2013. pp.2406-2411.
 2. Porakoch Sirisuwan, Tetsusi Koshino, Chieko Narita and Takashi Yoshikawa, “DIFFERENCES AMONG AN EXPERT AND A NON EXPERT IN THE BEHAVIOR FOR CHUCKING IN THE LATHE”, Proceeding of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2013), November 15-21, 2013, San Diego, California USA. IMECE2013-63361.
 3. Porakoch Sirisuwan, Hisanori Yuminaga, Chieko Narita and Testushi Koshino, “Evaluations of the muscle activity during ‘MOMI’ by using the different immersed bamboo in water to making Kyo-Uchiwa (Japanese paper fan)”, The ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, 15-21 November 2013, San Diego, California USA.
 4. Porakoch Sirisuwan, Akihiko Goto, Chieko Narita and Testushi Koshino, “The investigation of grain size effects on heat treatment and forged hammer type of Japannese Trowel process”. The ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, 15-21 November 2013, San Diego, California USA.
 5. Porakoch Sirisuwan, Takashi Yoshikawa, “Effect between an expert and a non-expert about the indentation on the workpiece in chucking of a lathe”, the 57th Japan congress on materials research, 25-26 November 2013, Kyoto, Japan.
 6. Porakoch Sirisuwan, Takashi Yoshikawa and Hiroyuki Hamada, “Relationship among Movement Trajectory of Body Parts, Center of Gravity Movement and Standing Postures while Chucking of an Expert and Non-Expert”, Proceeding of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014, pp. 5350-5357.
 7. Wang Zelong, Porakoch Sirisuwan, Chieko Narita, Hisanori Yuminaga, Yuka Takai, Akihiko Goto and Hiroyuki Hamada, “Technique Analysis of Processing System for Tradional Japanese Paper Fan”,Proceeding of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014, pp. 6340-6349.
 8. Porakoch Sirisuwan, Masayuki Nakamura and Takashi Yoshikawa, “effect of chucking movement with the indentation on the work-piece surface in chuck jaws gripping of a Lathe between an Expert and a Non-expert”, Proceeding of the ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2014), November 14-20, 2014, Montreal, Quebec, Canada, IMECE2014-36196.
 9. Kontawat Chottikampon, Suchalinee Mathurosemontri, Noriaki Kuwahara, Hiroyuki Hamada, Porakoch Sirisuwan and Yuqiu Yang. “Rivision Technique of Curved Textile machine Parts 1 by Expert”, Proceeding of the ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2014), November 14-20, 2014, Montreal, Quebec, Canada, IMECE2014-37724.
 10. Porakoch Sirisuwan, Hisanori Yuminaga, Takashi Yoshikawa and Hiroyuki Hamada, “EMG Activity of Arms Muscles and Body Movement during Chucking in Lathe between Expert and Non-Expert”, Proceeding of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI), August 2-7, 2015, Los Angeles, CA, USA, ID-1415. pp 216-226.
 11. Kontawat Chottikampon, Suchalinee Mathurosemontri, Hitoshi Marui, Porakoch Sirisuwan, Akihiko Goto, Tadashi Uozumi, Miyako Inoda, Makikko Tada, Hiroyuki Nishimoto, Hiroyuki Hamada, “Comparison of braiding skills between expert and non-experts by eye’s movement measurement” Proceeding of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI), August 2-7, 2015, Los Angeles, CA, USA pp 14-23.
 12. Porakoch Sirisuwan, Takuya Sugimoto, Koji Kuroda, Yuka Takai,    Akihiko Goto and Hiroyuki Hamada, The Investigation of Traditional Japanese trowel (Part 2): Surface Structure Comparison between an Expert and a Non-expert. The Japan Society of Mechanical Engineers, Hokkaido University, Sapporo, Japan, September 13-16, 2015.
 13. Kontawat Chottikampon, Shunyu Tang, Suchalinee Mathurosemontri, Porakoch Sirisuwan, Miyako Inoda, Hiroyuki Nishimoto, Hiroyuki Hamada, “Comparison Knitting Skills between Experts and non-Experts by Measurement of the Fabric Quality”, Proceeding of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI), July 17-22, 2016, Toronto, CA, USA, ID-2688. pp.391-398.
 14. Kontawat Chottikampon, Suchalinee Mathurosemontri, Hitoshi Marui, Porakoch Sirisuwan, Akihiko Goto, Tadashi Uozumi, MiyakoInoda, Hiroyuki Nishimoto, Hiroyuki Hamada, “Study on Braiding Skills by Comparing between Expert and non-Experts with Eye’s Movement Measurement”, Proceeding of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI), July 17-22, 2016, Toronto, CA, USA, ID-2389. pp.132-139.
 15. อนินท์ มีมนต์ ศรีไร จารุภิญโญ และปรกช สิริสุวัณณ์. รูปแบบพฤติกรรมการขันล็อคชิ้นงานบนหัวจับแบบ 3 ฟันจับกับประสบการณ์การทำงานกลึง.  การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559 28 – 29 กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้า 342 -345.
 16. ปรกช สิริสุวัณณ์ ศุภเอก ประมูลมาก จิรวัฒน์ ใจอู่ และมณทิพย์ ล้อสุริยนต์. การใช้ผงแก้วจากขวดแก้วรีไซเคิลเสริมแรงในอีพอกซี่เรซิ่นสำหรับสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน. การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559 28 – 29 กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้า 164 – 170.
 17. P.Sirisuwan, T.Takeda, M.Boontonglek, S.Thumsorn and Hiroyuki Hamada, “Comparison of Thai Greeting (Wai) Behavior with the Differential Education”, Proceeding of 13th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium 2016, 1-4 December 2016, Udontahi, Thailand, pp.370.
 18. Yasuko Kitajima, Ken Ikuhisa, PorakochSirisuwan, Akihiko Goto, Hiroyuki Hamada, “Increasing Safety for Assisted Motion during Caregiving: Comparative Analysis of a Critical Care Nurse and a Care Worker Transferring a Simulated Care-receiver”, 9th International Conference on Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management. DHM 2018: Digital Human Modeling, Applications in Health, Safety, Ergonomics, and Risk Management. Las Vegas, NV, USA, July 15-20, 2018, pp.429-439.
 19. Natchanon Srisuk and Porakoch Sirisuwan, “Ergonomics Risk assessment among Rubber Compounding Department Staff”, Proceeding of the 4th Rajamangala Manufacturing & Management Technology Conference 2019 (RMTC 2019), May 30-31, 2019, Chaing Mai, Thailand, pp. 299 – 370.
 20. Ladda Moowong and Porakoch Sirisuwan, “The Study Affected of Ergonomics to Injuries Standing Rubber Tapping of Two Roll Mill Rubber Open System”, Proceeding of the 4th Rajamangala Manufacturing & Management Technology Conference 2019 (RMTC 2019), May 30-31, 2019, Chaing Mai, Thailand, pp. 614 – 620.

2.  ทุนสนับสนุนงานวิจัย

 1. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัยหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 – 2 (เพิ่มเติม) ชื่อโครงการ : อุปกรณ์เพื่อลดอันตรายจากการทำงานในส่วนงานเครื่องพับขึ้นรูปโลหะแผ่น 2. โครงการ “พัฒนากระบวนการผลิตรถเข็นขนสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไอสเทรด จำกัด” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรม ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *