ดร. นิศากร สมสุข

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลดร. นิศากร สมสุข
Name – Last nameNisakorn Somsuk, Ph.D
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2549-4421
โทรสาร : 0-2549-3442
E-mail : nisakorn.s@en.rmutt.ac.th และ
nisakorn_so@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Education)

คุณวุฒิสาขาวิชาที่จบปีที่จบสถาบันการศึกษา
ปร.ด.วิศวกรรมศาสตร์2555มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศ.มวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม2545สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ2536สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานวิจัยที่สนใจ (Research Area of Interest)

 1. โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

รายวิชาที่สอน (Teaching Courses)

ระดับปริญญาตรี Undergraduate Level:

 1. แคลคูลัสประยุกต์สำหรับงานวิศวกรรม
 2. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 3. การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 4. เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
 5. การวิจัยดําเนินงาน
 6. การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. การวางแผนและควบคุมการผลิต
 8. การควบคุมคุณภาพ
 9. สถิติสําหรับวิศวกร
 10. การออกแบบการทดลอง
 11. ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัย

ผลงานทางวิชาการ (Academic Works)

1. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL CONFERENCE)

 1. Somsuk, N., Pongpanich, P., & Teekasap, S. (2013). Determining and classifying drivers of sustainable competitive advantages in green supply chain management: Resource-based and relational views. Paper presented at the Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM 2013), Bangkok, Thailand. DOI: 10.1109/IEEM.2013.6962493
 2. Pimsakul,S., Somsuk, N., Junboon, W., & Laosirihongthong, T. (2012). Production process improvement using the Six-Sigma DMAIC methodology: A case study of a laser computer mouse production process. In Paper presented at the Proceedings of the 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM 2012), Changsha, China, pp. 342-346, DOI 10.1007/978-3-642-37270-4 13, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013.
 3. Somsuk, N., Laosirihongthong, T., & McLean, M.W. (2012). Strategic management of university business incubators (UBIs): Resource–based view (RBV) theory. Paper presented at the Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT), Bali, Indonesia, pp. 611–618.
 4. Somsuk, N. (2010). University–industry technology transfer programme’s success analysis: Using the Analytic Hierarchy Process–based model. Paper presented at the Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Macau, pp. 901–905. DOI:10.1109/IEEM.2010.5674207
 5. Somsuk, N., & Teekasap, S. (2010). Tenant screening evaluation for business incubator: The application of an AHP methodology.  Paper presented at the Proceedings of the Second IASTED International Conference on Advances in Management Science and Risk Assessment (AMSRA 2010), Phuket, Thailand, pp. 24–26. DOI: 10.2316/P.2011.704-045
 6. Somsuk, N.,Punnakitikashem, P., & Laosirihongthong, T. (2010). Determining enabling factors of university technology business incubation program: Resource-based view theory. Paper presented at the Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Macau, pp. 1032–1037. DOI: 10.1109/IEEM.2010.5674238
 7. Somsuk, N.(2010). Theoretical perspectives in quality management implementation: A literature review. Paper presented at the Proceedings of theIEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Macau, pp. 916–920. DOI: 10.1109/IEEM.2010.5674214
 8. Somsuk, N.(2010). A review of inter-firm technology transfer through the lens of the resource-based view. Paper presented at the Proceedings of theIEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Macau, pp. 891–895. DOI: 10.1109/IEEM.2010.5674205
 9. Somsuk, N.,Wessapan, T., & Teekasap, S. (2010). Design and development of a rotary airlock valve for using in continuous Pyrolysis process to improve performance. Paper presented at the Proceedings of the 2010 International Conference on Manufacturing Science and Technology (ICMST 2010), Kuala Lumpur, pp. 71–75. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.383-390.7148
 10. Punnakitikashem, P., Somsuk, N., McLean, M.W., & Laosirihongthong, T. (2010). Linkage between continual improvement and knowledge-based view theory. Paper presented at the Proceedings of the17th IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM 2010), Xiamen, China. DOI: 10.1109/ICIEEM.2010.5646081
 11. Wessapan, T., Somsuk, N., Borirak, T., & S. Teekasap. (2010). A development of a portable air conditioning-heat pump unit using helical coil heat exchanger. Paper presented at the Proceedings of the 2010 International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (CMAE 2010), Chengdu. DOI: 10.1109/ICCET.2010.5485955
 12. Punnakitikashem, P., Somsuk, N., Adebanjo, D., & Laosirihongthong, T. (2009). A review of theoretical perspectives in lean manufacturing implementation. Paper presented at the Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM 2009), Hong Kong, pp. 1204-1208. DOI: 10.1109/IEEM.2009.5372988
 13. Somsuk, N., & Pongpanich, P. (2008). The application of FMEA in defect reduction for the spindle motor assembly process for hard disk drives. Paper presented at the Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT 2008), Bangkok, Thailand, pp. 704–709. DOI: 10.1109/ICMIT.2008.4654451
 14. Somsuk, N., Wessapan, T., & Teekasap, S. (2008). Conversion of conventional commercialized window type air conditioning unit into a portable air conditioning–heat pump unit. Paper presented at the Proceedings of the2008 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technology (ICSET2008),Singapore, pp.796–800, DOI: 10.1109/ICSET.2008.4747102

2. ประชุมวิชาการระดับชาติ (NATIONAL CONFERENCE)

 1. Pookboonmee, V., & Somsuk, N. (2020a). The study of selection criteria for cargo airline. In proceedings of Green ASIA and Sustainability Forum: BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy), 12 June 2020 (pp. 250-264). Pathum Thani: Eastern Asia University (In Thai)
 2. Pookboonmee, V., & Somsuk, N. (2020b). Multi-criteria decision making to select optimal cargo airline for air freight forwarder. In proceedings of Green ASIA and Sustainability Forum: BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy), 12 June 2020 (pp. 265-279). Pathum Thani: Eastern Asia University. (In Thai)

3. วารสารระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL JOURNAL PUBLISHING)

 1. Somsuk, N., & Laosirihongthong, T. (2016). Prioritization of applicable drivers for green supply chain management implementation toward sustainability in Thailand. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 23(2), pp. 175-191. (Q1)
 2. Somsuk, N., & Laosirihongthong, T. (2014). Fuzzy-AHP to prioritize enabling factors for strategic management of university business incubators: Resource-based view (RBV) theory. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 85, pp. 198–210. (Q1)
 3. Somsuk, N., Kosanan, O., Maimun, C., & Pongpanich, P. (2014). Laboratory-scale experimental design to establish the optimum conditions for Chrome plating process: A case study. Advanced Materials Research, Vols. 875877, pp. 1121–1126.
 4. Kosanan, O., Somsuk, N., Maimun, C., & Satianrangsarith, W. (2014). Improvement of preventive maintenance plan for an automatic labeling system: A case study of a carbonated soft drink industry. Advanced Materials Research, Vols. 875877, pp. 1312–1317.
 5. Somsuk, N., Wonglimpiyarat, J., & Laosirihongthong, T. (2012). Technology business incubators and industrial development: Resource-based view. Industrial Management & Data Systems, Vol. 112(2), pp. 245–267. (Q1)
 6. Somsuk, N., Wessapan, T., & Teekasap, S. (2012). Design and development of a rotary airlock valve for using in continuous Pyrolysis process to improve performance. Advanced Materials Research, Vols. 383-390, pp. 7148–7154.
 7. Hussar, K., Teekasap, S., & Somsuk, N. (2011). Synthesis of Zeolite A from by-product of aluminum etching process: effects of reaction temperature and reaction time on pore volume. American Journal of Environmental Sciences, Vol. 7(1), pp. 35–42.

4. วารสารระดับชาติ (NATIONAL JOURNAL PUBLISHING)

 1. นิศากร สมสุข, สุฐิต ห่วงสุวรรณ, บัณฑิต รัตนไตร, และสุรพันธ์ ใจมา. (2563). การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของท่าอากาศยานในสังกัดของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ดวยการ         วิเคราะหการลอมกรอบขอมูล วิธี Slacks-Based Measure. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 14(1): หน้า 192-208.
 2. นิศากร สมสุข และสุฐิต ห่วงสุวรรณ. (2562). การจัดลำดับอุปสรรคในการยอมรับเทคโนโลยีการบริการด้วยตัวเองของผู้โดยสารสายการบินโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(1): หน้า 1-15.
 3. ปางรัก แจ่มศักดิ์ และ นิศากร สมสุข. (2562). การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับระบบลำเลียงสัมภาระของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(1): หน้า 135-146.
 4. ปุญญิศา  รักประยูร และนิศากร สมสุข. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 9(1): หน้า 150-160.
 5. ภรณกร เจริญภามิน และนิศากร สมสุข. (2561). การคัดเลือกโครงการลดความผิดพลาดของระบบลำเลียงกระเป๋าโดยใช้การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าร่วมกับกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(1): หน้า 110-120.
 6. ณิศรา ระวียัน และนิศากร สมสุข. (2561). อิทธิพลของภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 8(3): หน้า 87-99
 7. ฟังเสียง ยิ้มฤทัย และนิศากร สมสุข. (2560). การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติการเข้า-ออกเขตการบินของอากาศยานในท่าอากาศยานขนาดกลาง ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 11(3): หน้า 173-183.
 8. ณัฐพล คนซื่อ และนิศากร สมสุข. (2560). การประเมินความเสี่ยงและแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับการปฏิบัติงานพื้นที่ลานจอดอากาศยาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 11(3): หน้า 147-158.
 9. ลลิดา พลสุวรรณ และนิศากร สมสุข. (2559). การพัฒนาคุณภาพการบริการสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(3): หน้า 147-163.
 10. ณัชชา มิตสุโมโต้ และนิศากร สมสุข. (2559). การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(1): หน้า 205-222.
 11. ดนยา พันธุ์ประสิทธิ์ และนิศากร สมสุข. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(2): หน้า 175-188.
 12. เสาวลักษณ์ แจ่มจำรูญ และนิศากร สมสุข. (2559). ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติการบินของสายการบินนกแอร์.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(2): หน้า 160-174.
 13. นิศากร สมสุข และตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง. (2557). เทคนิค DEA แบบสองขั้นตอนเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของซัพพลายเชนภายในองค์กร. วิศวกรรมสาร มข. 41(4): หน้า 483-491.
 14. นิศากร สมสุข, ธีรศักดิ์ ไตรยสุทธิ์ และตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง. (2557). การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA): กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนม. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 25(3): หน้า 47-54.
 15. Wessapan, T., Sutthisong, S., Somsuk, N., Hussaro, K., & Teekasap, S. (2012). A development of Pyrolysis oven for wood vinegar production. EAU Heritage Journal, Vol. 7(1), pp. 50–58.
 16. Laosirihongthong, T., Somsuk, N., Jitlada, P., & Punnakitikashem, P. (2009). ASEAN economic community agreement. Chulalongkorn Review, Vol. 21, January-March, pp. 5-15. (in Thai)
 17. Wessapan, T., & Somsuk, N. (2008). Applicability of the ASHRAE clear sky model in Bangkok metropolitan area. Thammasat International Journal of Science and Technology 13 Special Edition, pp. 75–79.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *