ติดต่อ

ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (0) 2549 4648

โทรสาร   +66 (0) 2549 3442
เว็บไซต์   https://www.ie-rmutt.com/