วิศวกรรมอุตสาหการ “มทร.ธัญบุรี” “พัฒนาการจัดการคลังสินค้าต้นแบบ” ลดความสูญเปล่าในการทำงาน

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประกอบด้วย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร นายพิทักษ์พงศ์ มะลิดง นายนัทธพงศ์ นารินทร์ นายชัยวัฒน์ จูมจันทร์ และนายทรงชัย อินทโสต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิจัยและพัฒนาการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน ลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าตามหลักการของวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์เฉลิมศักดิ์ เผยว่า การจัดการคลังสินค้า เป็นการจัดการที่ครอบคลุมตั้งแต่การนำสินค้าเข้าคลังสินค้า (Inbound) จนถึงการนำสินค้าออกจากคลังสินค้า (Outbound) ดำเนินงานภายในคลังสินค้าตั้งแต่ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Putaway) การหยิบสินค้า (Order picking) และการจ่ายสินค้า (Dispatching) ในการดำเนินงานพบว่า การจัดเก็บสินค้า และการหยิบสินค้า มักพบความสูญเปล่าในการทำงาน และพบความผิดพลาดในการทำงานอยู่เสมอ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นปรับปรุงโดยนำระบบสัญญาณไฟ (Light system) มาใช้ในการพัฒนาการวางสินค้าและการหยิบสินค้า

สำหรับระบบวางสินค้าตามสัญญาณไฟ (Put-to-Light system) การนำสัญญาณไฟเข้ามาช่วยระบุตำแหน่งการวางสินค้า เมื่อพนักงานต้องการจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นวางสินค้า พนักงานเพียงยิงบาร์โค้ดของตัวสินค้า ระบบจะแสดงสัญญาณไฟที่ชั้นวางสินค้า พนักงานเพียงวางสินค้าเข้าชั้นวางสินค้าตามสัญญาณไฟที่ระบุ และยิงบาร์โค้ด (บาร์โค้ดยืนยัน) เพื่อยืนยันการทำงาน เป็นการสิ้นสุดการจัดเก็บสินค้า

ทั้งนี้ ยังนำระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) มาเสริมระบบโดยเพิ่มเติมสัญญาณเสียง แผ่นปิด-เปิดชั้นวางสินค้า และเซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human Error) อีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม Pre-Talent Mobilityประจำปีงบประมาณ2563จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ด้วยระบบวางสินค้าตามสัญญาณไฟ

ทางด้าน นายนัทธพงศ์ นารินทร์ เพิ่มเติมว่า ระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ (Pick-to-Light system) โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในชื่อโครงการ การออกแบบระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ (Pick-to-Light) สำหรับกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าในคลังวัตถุดิบ โดยระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ ใช้สัญญาณไฟเข้ามาช่วยระบุจำนวนและตำแหน่งของสินค้าตามใบรายการสินค้า (Bill of Material, BOM)

เมื่อพนักงานต้องการหยิบสินค้าตามรายการและจำนวนสินค้า ที่ใบรายการสินค้ากำหนดไว้ (โดยส่วนใหญ่มากกว่า 1 รายการสินค้า) พนักงานเพียงยิงบาร์โค้ดของใบรายการสินค้า ระบบจะแสดงสัญญาณไฟบอกตำแหน่งของรายการสินค้า และระบบจะแสดงจำนวนสินค้าเป็นตัวเลขให้พนักงานทราบ จากนั้นพนักงานเพียงหยิบสินค้าตามรายการสินค้า และจำนวนสินค้าตามที่ระบบระบุ พนักงานเพียงกดปุ่มยืนยันที่กล่องสินค้า ทำเช่นนี้จนครบทุกรายการสินค้า เป็นการสิ้นสุดการหยิบสินค้า ทั้งนี้ ระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟดังกล่าวเป็นระบบการทำงานแบบเครือข่าย ไร้สาย (Wireless Network) และสามารถแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โทร. 081-9146846 หรือทาง e-mail :chalermsak.t@en.rmutt.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *