ข่าวสารภาคฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นเกียรติ์อย่างสูง ที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผศ.ดร. Apichart Sonthisombati ผู้ตรวจประเมินการศึกษาฯให้ความสำคัญ
วิชา Engineering Workshop และวิชา Engineering Mini-Project  นำเสนอการเยี่ยมชมโดย พ.อ.อ.ศักดิ์ชัย จันทสี รองหัวหน้าภาคฯฝ่ายพัฒนานักศึกษา และให้การต้อนรับ