ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการสมัครโควต้า สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผล


          รายชื่อผู้ผ่านการสมัครโควต้า สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

 1. กันทรากร เพิ่มศรี
 2. เกียรติศักดิ์ กุนณะ
 3. ขวัญเนตร ธีระจันทร์
 4. เขมจิรา วิธูชุลี
 5. จตุพร มณีวงศ์
 6. จิรวัฒน์ ดาวแดน
 7. จิรัฎฐ์ ศรีระสานต์
 8. จุฑาทิพย์ จำปี
 9. ฉัตรมงคล แมลงทับ
 10. ชานนท์ มีภาค
 11. ชุติมา สนองค์
 12. ไชยวัฒน์ แก้ววิไล
 13. ณัฐพร เจ๊ะลี
 14. ธนกร ผาสุขฐิน
 15. ธนพงศ์ ทองบาง
 16. ธนภัทร กอนปิ่น
 17. ธนรัตน์ ทองด้วง
 18. ธนากน เนาว์แก้ว
 19. ธนาวุฒิ ผันกลาง
 20. ธัญวิชญ์ จันทร์คา
 21. ธีรภัทร์ ศรีสนอง
 22. นนทดา ตันสมรส
 23. นัฏกฤตย์ โชติพรม

24. บุษกล พุ่มแดง
25. ปารเมศ แขกดำ
26. พงศภรณ์ กุณา
27. พันธกานต์ ชาญธาตรี
28. พิชิต สีพิมขัด
29. พีระพงศ์ เหล็กเมฆินทร์
30. ภัทรพล แก้วหงส์
31. ภาณุวัฒน์ เดชสกุล
32. ภาสวี แสงคำคม
33. ภูมิพัฒน์ ศักดิ์ศรีจันทร์
34. ภูริเดช จุลพันธ์
35. วทัญญู มโนวชิรสรรค์
36. วิรุณพงษ์ พระเพ็ชร
37. ศราวุฒิ ขันธารักษ์
38. ศุภชัย ส้านมา
39. สมนึก โพธิ์ศรี
40. สรรเพชญ แซ่เจ็ง
41. สโรชา บุญสงเคราะห์
42. หฤทัย แก้วเพ็ง
43. อดิเทพ ละขะไพ
44. อภิลักษณ์ ลำหัสแสง
45. อภิศักดิ คุ้มภัย
46. อภิศักดิ์ หมื่นสุข

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศนี้ จะเรียนใน ภาคพิเศษปกติ ในเวลา (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยได้การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. อัตราค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 24,000 บาท

หมายเหตุ

 1. หากนักศึกษายอมรับเขื่อนไขในข้อ 1 และ 2 นี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศทำการ Upload เอกสารเพิ่มเติม ที่ตัวเลือก Upload ด้านล่าง โดยมีรายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้
 2. บัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. ผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถึงเทอมปัจจุบัน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. ทำการ Upload เอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 หากเลยกำหนดนี้ ถือว่านักศึกษาได้สละสิทธิ์ ในการรับโควตานี้โดยอัตโนมัติ
 6. ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนอื่นๆ ที่ประกาศผลจากมหาวิทยาลัย จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ Line กลุ่ม โควต้า 64 การผลิตระบบอัตโนมัติ หรือ ผ่าน QR Codeให้นักศึกษาดังรายชื่อประกาศ Add line เข้ากลุ่มเพื่อทราบข่าวประชาสัมพันธ์
 7. หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่       อาจารย์ ปรกช สิริสุวัณณ์ 0982601375 หรือ
                                                                 อาจารย์ ธงชัย เพ็งจันทร์ดี 0815578601 หรือ
                                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง จงกลณี 0924538981

*ในการอัพโหลดเอกสารจำเป็นต้องมี ID Google Drive*

QR Code อัพโหลดเอกสาร

QR Code กลุ่มไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *