ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 11 -13 พศจิการยน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำผลงานของนักศึกษาไปแสดง โดย ดร.ปรกฎ ศิริสุวรรณ อาจารย์ประจำภาคฯ
และคุณสุธาทิพย์ ศรีวันนา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นวัตกรรมและการออกแบบและการผลิต ภาควิชาฯไป ออกบูธ
งานของ วสท. ที่ Impact ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (IMPACT Muang Thong Thani) ถนนป๊อปปูล่า 3 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120