ข่าวกิจกรรม

บริษัท IE Thai Software Co.,Ltd. เข้ามาอบรมการใช้งานโปรแกรม FlexSim ให้ทางอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ห้อง EN2-509 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในวันที่ 23-24  เดือน พฤศจิกายน 2563